Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Praktikum z analytické chemie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
15ALP KZ 5 0+4 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Posluchači se nejprve prakticky seznámí s postupy kvalitativní analýzy (určení druhu kationtů a aniontů) na mokré cestě. Dále je procvičováno kvantitativní stanovení analytů různými titračními metodami. V poslední části praktika je věnována pozornost základním instrumentálním metodám chemické analýzy.

Požadavky:

Znalosti na úrovni základního kurzu analytické chemie.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Kvalitativní analýza na mokré cestě: analýza a důkaz dvou kationtů ve směsi, analýza a důkaz dvou aniontů ve směsi.

2. Kvalitativní analýza na mokré cestě: analýza pevného lehce rozpustného vzorku, analýza pevného hůře rozpustného vzorku.

3. Acidobazické titrace: důkaz analytu (hydroxidu sodného či draselného nebo kyseliny chlorovodíkové, sírové či dusičné) ve vzorku, příprava a standardizace odměrného roztoku kyseliny chlorovodíkové nebo hydroxidu sodného, acidimetrické nebo alkalimetrické stanovení analytu ve vzorku.

4. Srážecí titrace: argentometrické stanovení chloridu sodného v kapalném vzorku titrací podle Fajanse, argentometrické stanovení jodidu a chloridu draselného v pevném vzorku titrací s potenciometrickou indikací, zakreslení a vyhodnocení titrační křivky.

5. Chelatometrické titrace: důkaz analytů ve vzorku, chelatometrické stanovení hořečnatých a vápenatých iontů v tvrdé vodě, chelatometrické stanovení hořečnatých a zinečnatých iontů nebo olovnatých a bismutitých iontů ve směsi.

6. Jodometrické titrace: jodometrické stanovení kyseliny askorbové v tabletě Celaskonu, jodometrické stanovení acetonu v kapalném vzorku nepřímou titrací.

7. Manganometrické titrace: standardizace odměrného roztoku manganistanu draselného na kyselinu šťavelovou, manganometrické stanovení procentuálního zastoupení železnatých iontů v pevném vzorku titrací s potenciometrickou indikací, zakreslení a vyhodnocení titrační křivky.

8. Coulometrie: stanovení hydrochinonu v kapalném vzorku coulometrickou titrací, výpočet zastoupení analytu ve vzorku z prošlého elektrického náboje.

9. Potenciometrie s iontově selektivní elektrodou: stanovení dusičnanů nebo fluoridů iontově selektivní elektrodou, konstrukce kalibrační přímky.

10. Plynová chromatografie: separace kyslíku a dusíku ze vzduchu plynovou chromatografií, vyhodnocení chromatogramu a výpočet základních chromatografických veličin.

11. Spektrofotometrie: spektrofotometrické stanovení kyseliny acetylsalicylové v tabletě Acylpyrinu, konstrukce kalibrační přímky.

12. Extrakce na pevné fázi: prekoncentrace železitých iontů z minerální vody na pevné fázi katexu, spektrofotometrické stanovení prekoncetrovaného analytu, konstrukce kalibrační přímky.

13. Test z provedených praktických úloh a praktická zkouška s vylosovaným neznamým vzorkem.

Cíle studia:

Znalosti:

V praktiku z analytické chemie získají posluchači znalosti, experimentální zručnost, dovednosti a pečlivost v základních a instrumentálních analytických technikách.

Schopnosti:

Absolventi kurzu získají schopnost provádět praktickou laboratorní analytickou práci včetně zpracování, vyhodnocení a prezentace výsledků.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] http://www.natur.cuni.cz/analchem/praktika.html

Doporučená literatura:

[1] F. Opekar, I. Jelínek, P. Rychlovský, Z. Plzák: Základní analytická chemie, učební texty Univerizty Karlovy v Praze, Nakladatelství Karolinum, Praha, 2002

[2] P. Coufal, Z. Bosáková, R. Čabala, J. Suchánková, L. Feltl: Seminář z analytické chemie - teorie, příklady, cvičení, učební texty Univerizty Karlovy v Praze, Nakladatelství Karolinum, Praha 2001 a 2003

[3] G. D. Christian: Analytical Chemistry (5. edition), John Wiley & Sons, New York, 1994 (ISBN 0-471-30582-0)

[4] R. Kellner, J. M. Mermet, M. Otto, H. M. Widmer (eds): Analytical Chemistry, Willey-VCH, Weinheim, 1998 (ISBN 3-527-28610-1)

Poznámka:

Praktikum z analytické chemie

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24172205.html