Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Manažerská psychologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
FI-MPL ZK 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Studenti se seznámí se základními psychologickými východisky pro manažerskou praxi a personální řízení. Pochopí základy kognitivního a behaviorálního přístupu, důležitost osobnosti manažera, jeho vnitřních postojů, chování, interakce a komunikace. Seznámí se s teoriemi osobnosti, inteligence, motivace, kognitivními a afektivními procesy. Vybrané techniky si procvičí při praktických cvičeních. Vědomosti získané v rámci předmětu lze uplatnit v budoucím zaměstnání i v běžném životě.

Podkladem kurzu je psychologie jako moderní věda, nikoli jako soubor povrchních klišé a pseudo-vědeckých závěrů, kterými je oblast personální a manažerské psychologie tradičně silně zaplevelena.

Od B201 nabízena ekvivalentní alternativa NI-MPL.

Požadavky:

Atestace probíhá formou závěrečného písemného testu, kterým jsou ověřeny znalosti získané studiem předmětu. Závěrečný písemný test je povinný pro všechny posluchače kurzu. Klasifikace se provádí podle celkového počtu získaných bodů v souladu se studijním řádem. K absolvování předmětu je nutno kumulovat minimálně 50 procentních bodů.

Závěrečný test: až 70 bodů (jedná se o test, který byl zmíněn výše). Test pokrývá veškerou přednesenou látku za celý semestr. V případě individuální žádosti a na základě rozhodnutí vyučujícího může být test doplněn / nahrazen ústní zkouškou.

Paper: až 30 bodů. Paper v rozsahu cca 5 stran textu musí obsahovat dosud publikovaná teoretická východiska, vlastní zkušenost a postoj studenta k danému tématu a akademicky validní seznam zdrojů. Téma student zvolí přiměřeně studované látce, nebo požádá pedagoga o zadání, či korekci tématu. Paper je nepovinnou studijní aktivitou. Paper je nutno odevzdat nejpozději ve 13. týdnu studia na přednášce či semináři.

Osnova přednášek:

1. Úvod k předmětu.

2. Psychologie v systému věd

3. Základy neurobiologie

4. Industriální psychologie

5. Psychologický výzkum

6. Kognitivní funkce

7. Afektivní procesy

8. Osobnost

9. Motivace

10. Sociální percepce

11. Produktivní a kontraproduktivní fenomény

12. Psychologie rozhodování

13. Aplikovaná psychopatologie

14. Závěrečné opakování, modelové testové otázky. Prostor pro dotazy k tématům.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

prezentace elektronicky jsou na Moodle

https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=2881#section-0

BEDRNOVÁ, E., JAROŠOVÁ, E., NOVÝ, I. a kol.: Manažerská psychologie a sociologie. Praha, Management Press 2012

MIKULÁŠTÍK, M.: Manažerská psychologie. Zlín, UTB 2003

BLANCHARD, K., JOHNSON, S.: Minutový manažer. Praha, Pragma 2002

PINK, D.: Pohon. Praha, Anaq 2011

SCHULTZ VON THUN, F.: Jak spolu komunikujeme. Praha, Grada Publishing 2005

PRAŠKO, J., PRAŠKOVÁ, H.: Asertivitou proti stresu. Praha, Grada publishing 2007

PROVAZNÍK, V., Psychologie pro ekonomy a manažery. Praha 2002.

ŠTIKAŘ, J., RYMEŠ, M., RIEGEL. K., HOSKOVEC, J., Psychologie ve světě práce. Karolinum, Praha 2003

ARNOLD, J., RANDALL, R. (ed.), Work Psychology. New York 2010

VYBÍRAL, Z., Psychologie komunikace. Praha 2009

COVEY, R. S., Sedm návyků vůdčích osobností. Praha 2014

Poznámka:

Předmět nahrazen ekvivalentním NI-MPL // Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=2284

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=2284
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2375606.html