Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Particle Separation

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E162055 KZ 3 1P+1C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav techniky prostředí
Anotace:

Teoretické základy odlučování tuhých příměsí z proudu plynu a praktické poznatky při volbě a dimenzování typu odlučovače.

Požadavky:

Znalost témat: Vyjádření zrnitosti části. Vlastnosti částic a jednotlivé odlučovací principy a odlučovací rychlosti. Základní typy odlučovačů a možnosti jejich použití. Vyjádření celkové odlučivosti na základě odlučovacích schopností odlučovače a zrnitosti příměsí na vstupu.

Osnova přednášek:

Vyjádření velikosti a zrnitosti částic. Vlastnosti částic. Omezování tuhých emisí. Základní pohybová rovnice částice. Gravitační, setrvačný, odstředivý a elektrický odlučovací princip. Difúze částic. Obecné vlastnosti odlučovačů. Celková a frakční odlučivost. Tlaková ztráta odlučovačů. Třídění odlučovačů a jejich základní charakteristiky.

Osnova cvičení:

Normální rozdělení velikostí částic. Logaritmicko-pravděpodobnostní rozdělení. Rozdělení Rosin - Rammler. Měrný povrch částic. Aerodynamický odpor částice. Pádová rychlost částice v oblasti malých a velkých hodnot Reynoldsova kritéria. Setrvačný doběh částice. Pohyblivost částice. Konečná odlučovací rychlost u odstředivého principu. Střední posuv částice difúzí. Elektrický náboj částice a konečná odlučovací rychlost u elektrického principu.

Cíle studia:

Získání základních znalostí a dovedností v oblasti odlučování tuhých znečišťujících látek. Osvojení závislostí mezi různými formami vyjádření zrnitosti částic. Pochopení vazby mezi povrchovými, pohybovými, elektrickými a přenosovými vlastnostmi částic a jednotlivými odlučovacími principy a typy odlučovačů.

Studijní materiály:

Hemerka J.: Odlučování tuhých částic, Vydavatelství ČVUT, 2000

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2117106.html