Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Elektrotechnika pro mechatroniku

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2142028 KZ 3 2P+0C+1L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Přeměna mechanické energie v elektrickou. Snímače pasivní - odporové induktanční, kapacitní. Snímače aktivní, termočlánky, fotoelektrické ap. Elektrodynamické, elektromagnetické a piezoelektrické snímače. Obvody pro zpracování signálu ze snímače. Můstky, modulační a speciální analogové zesilovače. Převodníky analogového signálu na digitální a naopak. Registry, čítače, převody úrovní. Vyhodnocovací obvody a přístroje. Zapisovač, osciloskopy, měřící ústředny. Použití snímačů v oblasti bezdemontážní diagnostiky. Měření teplot, polohy, sil, tlaků, momentů a chvění. Použití snímačů v defektoskopii. Magnetické metody zkoušení. Měření a zkoušení ultrazvukem.(Pro oborové studium Aplikovaná mechanika)

Požadavky:

1.Magnetický obvod, reluktance, permeance

2.Hopkinsonův zákon

3.Metoda jednoduchých indukčních trubic

4.Energie magnetického pole

5.Silové účinky magnetického pole

6.Síly a momenty v přístrojích pracujících s magnetickým polem

7.Pohybové elektromagnety napájené zdrojem stejnosměrného napětí nebo proudu

8.Pohybové elektromagnety napájené zdrojem střídavého napětí nebo proudu

9.Základní rovnice stejnosměrného stroje

10.Momentová chrakteristika stejnosměrného stroje podle druhu buzení

11.Model DC stroje v prostředí MATLAB-Simulink

12.Krokový motor s pasivním rotorem, napájení, parametry, zatěžovací charakteristika, použití

13.Krokový motor s aktivním rotorem, napájení, parametry, zatěžovací charakteristika, použití

14.Krokový motor s hubridním rotorem, napájení, parametry, zatěžovací charakteristika, použití

15.Teorie 3fázového magnetického rotujícího pole a jeho náhrada 2fázovým

16.Souřadnicový systém modelu indukčního stroje a jeho transformace

17.Náhradní schéma a základní rovnice asynchronního motoru

18.Momentová charakteristika asynchronního motoru

19.Model asynchronního motoru v prostředí MATLAB-Simulink

20.H-můstek, střídač, řízený usměrňovač

Osnova přednášek:

1.Magnetické obvody, reluktance, permeance. Hopkinsonův zákon. Metody řešení magnetického pole.

2.Silové účinky magnetického pole. Pohybový elektromagnet napájený ze zdroje stejnosměrného/střídavého napětí a proudu.

3.Krokový motor. Princip, základní parametry

4.Stejnosměrné motory. Statický a dynamický model. Motor s cizím a sériovým buzením. Momentová charakteristika. Chatrakteristické parametry, použití.

5.Asynchronní motor. Teorie magnetického točivého pole. Náhrada třífázového systému dvojfázovým systémem. Transformace souřadnic.

6.Náhradní schema asynchronního motoru. Matematický model statického a dynamického chování.

7.Základní obvody pro napájení elektrických pohonů. H-můstek, řízený usměrňovač, střídač.

Osnova cvičení:

1.Výpočet rozložení magnetického pole a ověření výsledků měřením

2.Výpočet síly elektromagnetu a ověření výsledků měřením

3.Identifikace parametrů stejnosměrného stroje a sestavení modelu

4.Měření dynamického chování stejnosměrného motoru a porovnání s modelem reálného stroje

5.Měření parametrů krokového motorua pasivním a aktivním rotorem. Ověření dle katalogu

6.identifikace parametrů asynchronního motoru, sestavení modelu.

7.Měření dynamického chování asynchronního motoru a porovnání s modelem reálného stroje

Cíle studia:
Studijní materiály:

Pavelka J., Čeřovský Z., JavůrekJ., Elektrické pohony Ediční středisko ČVUT 2001, ISBN 80-01-02314-1

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1916106.html