Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Základy jaderné bezpečnosti

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17ZJBE ZK 4 4 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:

Úvod: Historie a vývoj bezpečnosti jaderných elektráren (BJE). Klasifikace , události, nehod, poruch a havárií, havárie americké jaderné elektrárny TMI-2, havárie JE Černobyl. Základy jaderné bezpečnosti - legislativní přístup: bezpečnostní principy jaderných elektráren, legislativní rámec BJE, mezinárodní požadavky na BJE, ochrana do hloubky, kultura bezpečnosti, klasifikace stavů JE a kritéria přijatelnosti, bezpečnostní rozbory.Těžké havárie JE s tlakovodními reaktory -inž. fyz. přístup: havárie se ztrátou chladiva (LOCA), očekávané nehody bez odstavení reaktoru (ATWS).Bezpečnostní systémy moderních JE s tlakovodními reaktory: VVER, EPR, AP-1000. V současné době předmět v rozsahu 4 hod přednášek týdně má dvě části: první zajišťuje prof. B. Heřmanský, druhou zajišťuje skupina externích lektorů z ÚJV a SÚJB, kterou koordinuje Ing, Z. Kříž (ÚJV). Lektoři jsou vesměs přední odborníci u nás na různé oblasti jaderné bezpečnosti, kteří působí v oblasti nejméně 30 let,někteří z nich pracovali v mezinárodních organizacích-MAAE,NEA.

Požadavky:

17ZAF, 17JARE

Osnova přednášek:

1. Úvodní přednáška: Vztah rizika a nákladů při zajištění bezpečnosti, vývoj bezpečnostní filosofie, problematika těžkých havárií s tavením paliva, princip ALARA.

2. Klasifikace havárií: třídění nehod a havárií, stupnice INES a klasifikace podle inženýrsko-fyzikálních hledisek, iniciační události pro havarijní analýzu.

3. Havárie jaderné elektrárny TMI-2: bezpečnostní systémy reaktorů Babcock-Wilcox, analýza a technické aspekty havárie. Závěry a poučení.

4. Havárie JE Černobyl: bezpečnostní systémy reaktorů RBMK, analýzy příčin a průběhu havárie, nápravná opatření, sarkofág, současný stav. Rizika dalšího provozu JE s RBMK.

5. Základy jaderné bezpečnosti (2 přednášky): bezpečnostní principy a legislativní rámec bezpečnosti (český a evropský), požadavky IAEA, EUR, Asociace dozorných orgánů (WENRA). Úvod do havarijní analýzy.

6. Hloubková ochrana jaderných elektráren - princip, úrovně ochrany do hloubky, ochrana do hloubky reaktorů III generace. Kultura bezpečnosti.

7. LOCA a těžké havárie (2 přednášky): fenomenologický popis průběhu LBLOCA a těžké havárie JE s tavením paliva.

8. Bezpečnostní systémy jaderných elektráren (3 přednášky): systémy: VVER (440, 1000, III. generace), JE III. generace (EPR, AP-1000).

9. Dozor nad jadernou bezpečností: role vlády, požadavky na dozor, doporučení IAEA.

10. Schvalovací proces pro jaderná zařízení.

11. Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti: deterministické/ pravděpodobnostní hodnocení, metodika PSA.

12. Bezpečnost jaderného paliva: požadavky na palivo, kritéria přijatelnosti, vliv vyššího obohacení a vyššího vyhoření.

13. Výzkum pro bezpečnost: národní a mezinárodní výzkumné programy, potřeba výzkumu pro bezpečnost, zkušenosti a přínos pro jaderný program ČR.

14. Personál v jaderných zařízeních: zkušenost s personálem v JE, požadavky na personál, vybraní pracovníci, ověřování způsobilosti personálu

15. Principy zajištění bezpečnosti (2 přednášky).

16. Úvod do radioaktivních odpadů JE, 1 přednáška.

17. Využívání provozních zkušeností (2 přednášky) - národní a mezinárodní systémy pro výměnu zkušeností (IRS, WANO).

Osnova cvičení:

-

Cíle studia:

Znalosti:

Znalost základních principů jaderné bezpečnosti a jejich aplikace na jaderných elektrárnách. Znalost bezpečnostních systémů jaderných elektráren (současných i nově budovaných). Znalost příčin, průběhu a následků havárií JE Černobyl a TMI-2.

Schopnosti:

Schopnost orientace v problematice jaderné bezpečnosti, Schopnost porozumění možným příčinám, průběhu a následkům těžkých havárií a jejich významu pro globální bezpečnost jaderné energetiky.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. Heřmanský B.: „Bezpečnost jaderných elektráren I., II., III., IV.“ Učební texty, 2009.

Doporučená literatura:

2.„Basic Safety Principles for NPP“, Rev.1. INSAG-12 report, IAEAVienna 1999.

3. „European Utlities Safety Requirements“, Vol.1, Rev. C, state 5, April 2001.

„Accident Analysis for Nuclear Power Plants“, IAEA, Vienna, December 2002.

4. Pernica R.: „Stav vývoje a přehled metod pro vyhodnocení neurčitosti“ Výzkumná zpráva ÚJV-11798 T, říjen 2002.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1906206.html