Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Technické zkoušení materiálů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2321503 Z,ZK 5 2P+2C+0L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

Pojem a definice vlastnosti. Ověřování vlastností v certifikovaném systému řízení jakosti. Akreditované zkušební laboratoře a zkušební systémy,normy zkoušení. Základní mechanické vlastnosti a testování jejich charakteristik u kovů, polymerů, kompozitů a keramiky. Zkoušení materiálu z hlediska mezního stavu se základními zkušebními metodami v souladu s příslušnými normami. Zkoušky odolnosti proti křehkému lomu, únavě, tečení materiálu. Hodnocení zpracovatelských a technologických vlastností kovů a polymerů. Defektoskopické metody pro zjišťování vady materiálu.

Požadavky:

100% docházka na cvičeních, odevzdané všechny zadané úkoly, prezentace individuální úlohy.

Osnova přednášek:

1.Vlastnost-pojem,definice,rozdělení, anizotropie.

2.Ověřování vlastností v certifikovaném systému řízení jakosti podle ISO a EURO norem.. Akreditované zkušební laboratoře a zkušební systémy.

3.Fyzikální, mechanické vlastnosti, jejich charakteristiky a jejich zkoušení.

4.Technologické vlastnosti kovů, jejich charakteristiky a jejich zkoušení.

5.Mezní stav materiálu. Degradační procesy -únava, creep,křehký lom- měření charakteristik odolnosti materiálu proti porušení.

6.Charakteristiky kvality povrchových vrstev a povlaků a jejich měření.

7.Zkoušky opotřebení kovových a nekovových materiálů.

8.Hodnocení základních mechanických vlastností polymerů - statické,dynamické, krátkodobé, dlouhodobé.

9.Hodnocení zpracovatelských vlastností polymerů-viskozita, plasticita, tokové vlastnosti

10. Speciální zkoušky kompozitů a keramických materiálů pro jakost a kvalitu výrobků.

11. NDT-Defektoskopické metody zjišťování vady materiálu.

12.Specifické nedestruktivní metody pro kontrolu svarů, plechů, lan, trubek.

13.Korozní zkoušky materiálu.

Osnova cvičení:

1.Měření deformačně-napěťových charakteristik.

2.Počítačem řízené zkušební systémy ( INSTRON 100kN).

3.Detekce charakteristik pro modelování a simulace.

4.Stanovení křehkolomových charakteristik lomové mechaniky.

5.Výpočet kritického rozměru defektu .

6.Instrumentované zkoušky houževnatosti a tvrdosti.

7.Vybrané zkoušky plastů a kompozitů.

8.Technologické zkoušky vybraných polotovarů.

9.Tribologické zkoušky oceli.

10.Hodnocení tenkých vrstev.

11.NDT zkoušky.

12.Exkurze do firem , které se zabývají zkušebnictvím.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Technické normy zkoušení materiálů.

[2] MACEK, K. a kol. Kovové materiály, Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2006

[3] Janíček, P. Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky. Hledání souvislostí. Akademické

nakladatelství CERM, Brno, 2007

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1821106.html