Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Management 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16XM2 ZK 6 4P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Pojem řízení a správa společností (corporate governance). Problém zastupitelnosti. Hlavní teorie spojené s řízením a správou společností. Zájmové skupiny (stakeholders). Společenská odpovědnost podniku. Základní pojmy a poznatky manažerského rozhodování, rozhodovací procesy a jejich struktura, racionální postupy řešení rozhodovacích problémů v hospodářské praxi, základní metody rozhodovaní za jistoty, rizika a nejistoty, management rizika, volba úspěšného stylu rozhodování

Požadavky:

Žádné požadavky.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je získat základní znalosti o problematice řízení a správy společností (corporate governance). Objektem zkoumání je podnik jako součást sítě vzájemných vazeb s okolními subjekty. Znalosti této problematiky jsou nezbytné pro manažery, akcionáře, pracovníky finančních organizací, zaměstnance státních institucí a v neposlední řadě i pro členy nevládních organizací. Seznámit s racionálními postupy řešení rozhodovacích problémů, zvládnout základní metody a nástroje rozhodování za jistoty, rizika a nejistoty, zvládnout postupy managementu rizika, získat poznatky o volbě vhodného stylu rozhodování, osvojit si získané teoretické poznatky při řešení rozhodovacích problémů z hospodářské praxe.

Studijní materiály:

MALÝ, M. - THEODOR, M. - PEKLO, J.: Řízení a správa společností (Corporate Governance), Praha: Vysoká škola ekonomická, 2002, ISBN 80-245-0429-4.VEBER, Jaromír a kol.: Management. Základy, prosperita, globalizace, Praha, Management Press, 2000, ISBN 80-7261-029-5.KLÍROVÁ JANA: Corporate Governance - Správa a řízení obchodních společností, Praha, Management Press, 2001, ISBN 80-7261-052-X. Fotr, J.- Dědina, J.- Hrůzová, H.: Manažerské rozhodování, Praha, Ekopress 2000. ISBN 80-86119-20-3

Hrůzová, H. - Richter, J. - Švecová, L.: Manažerské rozhodování (cvičebnice s řešenými příklady),VŠE 2001, ISBN 80-245-0211-9.HAMMOND, John S. - KEENEY, Ralf L. - RAIFFA, Howard: Smart Choices. A Practical Guide to Making Better Decisions

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1686806.html