Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Právo

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16PPO Z,ZK 6 4P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět seznamuje se základy pracovního práva. Obsahem kursu je výklad základních institutů obchodního práva, vztah obchodního a občanského práva a jejich základní prameny. Pozornost je věnována právní úpravě podmínek a forem podnikání. Obsahem je i problematika závazkových vztahů, zejména smluv uzavíraných při podnikání, včetně smluv se zahraničními podnikateli.

Požadavky:

Nejsou požadavky.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou jednak obecné úpravy pracovního práva, upraveného především zákoníkem práce (individuální pracovní právo), a dále problematikou týkající se kolektivního pracovního práva a s problematikou ochrany zaměstnanosti a dále se mzdovými a platovými podmínkami zaměstnanců. Předmět představuje úvod do základní problematiky obchodního práva, jako jsou prameny obchodního (tuzemského a evropského) práva, právní podmínky podnikání, formy podnikání a charakteristika základních smluvních typů, včetně smluv uzavíraných ve vztahu k zahraničí.

Studijní materiály:

SOUŠKOVÁ, M. - SPIRIT, M.: Pracovní právo, VŠE Praha, 2004, ISBN 80-245-0767-6. Kalinová, M. - Kotoučová, J. - Švarc, Z.: Obchodní právo, VŠE v Praze, 2003, ISBN 80-245-0542-8.Občanský zákoník, Obchodní zákoník, Zákon o živnostenském podnikání, Občanský soudní řád.Dědič, J. - Čech, P.: Obchodní právo po vstupu ČR do EU, Praha, Bova Polygon, 2004, ISBN 80-7273-105-X. Dědič, J. - Čech, P.: Evropské právo společností (včetně úplného znění předpisů komunitárního práva), Praha, Bova Polygon, 2004, ISBN 80-7273-110-6. Švarc, Z. a kol.: Základy obchodního práva, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2005, ISBN 80-86898-51-2.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1685106.html