Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Competitive Intelligence

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16XCI Z,ZK 5 1P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět je určen jako volitelný pro oba obory Řízení regionálních projektů i Projektové řízení inovací v podniku. Zahrnuje problematiku definování informačních potřeb specifických pro podporu strategického řízení organizací, vyhledání příslušných informačních zdrojů, zejména externích, jejich analýzu a následnou tvorbu znalostní a poznatkové báze, včetně komunikace těchto poznatků vrcholovému managementu organizace.

Požadavky:

Semestrální práce (cca 15 str.) a její obhajoba, týmové práce v průběhu semestru, přístup do knihovny ČVUT

Osnova přednášek:

Úvod do competitive intelligence

Implementace CI do firmy

Informační pilíře v oblasti CI

Strategie firem v oblasti sociálních médií

Vědecké rešerše

Patentové rešerše

Competitive Technical Intelligence

Inovační modely a zdroje

CI praxe ve světě

Osnova cvičení:

Povrchový web

Deep web

Statistické databáze (faktogragické)

Sociální média a CI

Databáze patentových informací

Monitorovací nástroje a alertní služby

Databázové systémy pro vědecké informace

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s postupy a nástroji používanými pro CI. Student by po absolvování předmětu měl být schopen v rámci tzv. zpravodajského cyklu definovat informační potřeby formou tzv. Key Information Topics resp. Key Information Questions, vyhledat příslušné relevantní informační zdroje, provést jejich analýzu a zpracovat příslušnou zprávu pro vrcholové vedení organizace. Současně s tím by měl byt schopen vytvářet znalostní a poznatkovou bázi využitelnou pro efektivní vyhledávání a analýzu informací. V rámci přednášek budou provedeny praktické ukázky práce se systémy, které se používají pro řešení CI v ČR.

Studijní materiály:

McGonable J. J., Vella C.M.:The Manager's Guide to Competitive Inteligence. Praeger Publisher, 2003

Rodenberg J.,: Competitive Inteligence and Senior Management. Eburon, 2007,

Vymětal J., Diačiková A., Váchová M.:Informační a znalostní management v praxi.Lexis Nexis CZ, 2006,

Burwell H. P.: Online Competitive Inteligence. Increase Your Profits Using Cyber-Intelligence. On Demand Press, 2004,

Keřkovský M., Vykypěl O.: Strategické řízení, C.H. Beck, 2002, ISBN 80-7179-453-8

Mallya T.:Základy strategického řízení a rozhodování. Grada Publishing, 2007, ISBN:80-247-1911-8

Gilad, Benjamin. Early warning: using competitive intelligence to anticipate market shifts, control risk, and create powerful strategies [online]. New York: AMACOM, 2004 [cit. 2014-09-25]. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10075610.

Papík, Richard. Strategie vyhledávání informací a elektronické informační zdroje. 1. vyd. Praha: Velryba, 2011. 192 s.

Podnikání a management. ISBN 978-80-85860-22-1.

Internetové zdroje:

www.scip.org

www.tovek.cz

www.comintell.com

Sylabus: Molnár Z.: Competitive Intelligence

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1684206.html