Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Malé a střední podnikání

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16XP Z,ZK 5 1P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Cílem předmětu je poskytnout studentům potřebné znalosti pro zpracování feasibility study a podnikatelského plánu, vysvětlit metody pro tvorbu, finanční řízení a hodnocení podnikatelského plánu/projektu. Studenti dále pochopí přístupy používané v taktické a operativní úrovni řízení podniků.

Požadavky:

Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích (15 bodů, na zápočet min. 8)

Vypracování semestrální práce (25 bodů, na zápočet min. 13)

Absolvování zápočtového testu (20 bodů, na zápočet min. 10)

Absolvování závěrečného testu (30 bodů, na postup min. 15)

Absolvování závěrečné ústní zkoušky (interval -10 bodov až +10 bodů)

Kombinace závěrečného testu a ústní zkoušky musí být min. 20 bodů

Maximálně 2 absence na cvičeních

Osnova přednášek:

1. Komponenty taktického řízení při implementaci strategie

Dimenze taktického řízení, taktické řízení - nástroj růstu výkonnosti firem. Feasibility study - posuzování výkonnosti plánu/projektu. Strategie zvyšování výkonnosti podniku.

2. Podnikatelský plán

Obsah a struktura podnikatelského plánu. Scénáře, jejich promítnutí do podnikatelského plánu. Strategické varianty - nástroj zachování flexibility podnikatelského plánu; Hodnocení podnikatelského plánu z pohledu investora

3. Operativní management

Náplň operativního managementu. Výrobní procesy. Řízení výkonnosti procesů. Operativní indikátory výkonnosti. Procesní organizační zabezpečení vývoje produktu. ABC, ABCM, ABM. Operativní rozpočtování, hodnotový řetězec, alokace nákladů, nákladový benchmarking. Rovnováha tržních a operativních strategií.

4. Marketingová východiska podnikatelského plánu

Marketingové řízení. Marketingová strategie růstu. Parametrizace marketingového plánu. Cenová strategie produktů. Marketingový audit a controlling. Typologie zákazníků, komunikace se zákazníkem. Marketing a operativní řízení.

5. Finanční plán jako nástroj řízení výkonnosti podniku

Zdroje financování plánu/projektu. Struktura zdrojů financování (vlastní kapitál, cizí dlouhodobý kapitál (úvěry, dluhopisy, finanční leasing, rizikový kapitál), cizí krátkodobý kapitál). Kapitálová struktura jako finanční rozhodnutí. Struktura aktiv a pracovní kapitál. Posouzení faktorů ovlivňujících volbu a strukturu pasiv.

6. Postupy sestavení finančního plánu

Plánovaná výsledovka. [Plán tržeb a ostatních výnosů. Plán nákladů (na základě kalkulací a rozpočtů). Manažerské řízení hospodářského výsledku. Dividendová politika]. Plánovaná rozvaha [Rozvahové položky závislé na tržbách (procentní poměr, regresní metoda, ukazatelé obratu), Velikost stálých i oběžných aktiv, řízení provozního kapitálu. Rozhodnutí o financování aktiv]. Plánované Cash-flow (Sestavení plánu peněžních toků přímou metodou, Sestavení plánu peněžních toků nepřímou metodou).

7. Nástroje řízení finančního plánu (2 hodiny)

Uplatnění finančních ukazatelů při řízení výkonnosti podnikatelského plánu. Ukazatele podporující investiční rozhodování. Sledování efektivnosti zapojení stálého majetku - růst podniku. Management pracovního kapitálu. Ukazatele sledující kapitálovou strukturu podniku. Ukazatele pro predikci výkonnosti podniku. Moderní přístupy měření finanční výkonnosti. Procesy provádění finančních controllingových činností.

8. Manažerské řízení zisku (2 hodiny)

Funkce zisku. Testování objemové citlivosti plánu/projektu. ABC - základy sledování výkonnosti v procesech. BEP - závěry pro podnikatelský plán. Provozní páka. Testování časové citlivosti plánu/projektu. Časová citlivost plánu/projektu při respektování způsobu financování. Vliv finanční páky na náklady vlastního kapitálu i celkového smíšeného kapitálu.

Celková páka plánu/projektu.

9. Řízení růstu podniku na základě podnikatelského plánu

Typy růstu v závislosti na dostupnosti zdrojů financování. Trvalý a vyvážený růst. Hodnocení optimálního růstu podniku.

10. Hodnocení podnikatelského plánu z pohledu investora

Diskuse s odborníky z praxe.

Osnova cvičení:

1. Úvod - organizace cvičení, podmínky zápočtu, zadání projektů. Strategický plán jako výchozí dokument pro tvorbu finančního plánu.

2. Opakování implementačních metod strategického plánu.

3. Finanční plán podnikatelského projektu - Výsledovka - plánování výnosů a tržeb.

4. Finanční plán podnikatelského projektu - Výsledovka - plánování nákladů a zjištění hospodářského výsledku.

5. Finanční plán podnikatelského projektu - Rozvaha - plánování aktiv.

6. Finanční plán podnikatelského projektu - Rozvaha - plánování pasiv.

7. Finanční plán podnikatelského projektu - plánování peněžních toků.

8. Finanční controlling podnikatelského plánu.

9. Break-even analýza, grafy stupně provozní páky.

10. Finanční páka, celková páka, grafy stupně finanční a celkové páky.

11. Hodnocení finanční stability investičního projektu.

12. Zápočtový test

Cíle studia:

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni:

. vysvětlit principy tvorby podnikatelského plánu;

. popsat strukturu plánovacích účetních výkazů;

. vybrat relevantní informace pro řízení podniku na taktické a operativní úrovni;

. analyzovat vlivy dopadu rizika do výkonnosti podnikatelského plánu;

. zhodnotit výkonnost podnikatelského plánu/investičního projektu.

Studijní materiály:

Scholleová, H. (2012): Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy

Synek et al. (2011): Manažerská ekonomika

Fotr. J., Souček, I. (2011): Investiční rozhodování a řízení projektů

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1683806.html