Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Struktury a legislativa EU

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16XEU Z,ZK 5 1P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Obsahové zaměření předmětu: Stručný historický vývoj myšlenek jednotné Evropy a vytvoření EU. Současné vnější a vnitřní prostředí EU v globalizovaném světě. Orgány a instituce EU - jejich charakteristika, poslání a role a vzájemné vazby mezi nimi. Základy a principy EU legislativy a proces vytváření a schvalování a Evropská ústava. Jednotný evropský trh a jeho silné a slabé stránky, hospodářská soutěž, měnová unie, obranné a rozvojové politiky a nástroje k realizaci těchto politik (zejména strukturální politiky). Koncepce sociálního státu a její naplňování v členských zemích EU. Další proces rozšiřování EU a její orientace a uplatnění v globalizovaném světě. Vize, cíle a priority EU a předpokládaný vývoj v novém programovacím období 2007 - 2013.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Obecným cílem je seznámit se a pochopit vymezení a cíle Evropského společenství (Evropské unie-EU), jeho struktury a fungování orgánů a institucí. Specifické cíle: Získat přehled o základních právech, legislativě a politikách EU. Získat přehled o zákonodárných, výkonných a soudních institucích EU. Pochopit postavení a vývoj členských zemí ve společenství. Vysvětlit pojem evropského občanství. Dalším cílem je naučit a rozvinout v rámci předmětu terminologii, komunikační a prezentační schopnosti a dovednosti.

Studijní materiály:

Hariga V.: Instituce Evropské unie, Praha, ICEU, 2002. Globální hráč - vnější vztahy Evropské unie, Lucemburk, Úřad pro úřední tisky EU, 2005. Duroselle,J-B. : Evropa a Evropané, Praha, Fortuna Print, 2002. Balík S., Fiala P., Mikš F.: Perspektivy Evropské unie, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. Mezihorák F.: Evropanství a integrace, Olomouc, Nakl.Olomouc, 2003. Pomahač R.: Evropské veřejné právo, Praha, ASPI, 2004. Týč V.: Evropská unie a její právo pro začátečníky, Brno, Masarykova univerzita, 2000. Fiala P.: Evropská unie, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003. DRUCKER,P.F.: Výzvy managementu pro 21.století, Praha, Management Press, 2001. Kolektiv : Smlouva o Ústavě pro Evropu, EU-Luxemburg, 2005. Bore, A.- Committeee of Regions,: Regional and Local Powers in Europe, Brussels EC, 2002.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1683506.html