Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Modernizace veřejné správy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16XMS Z,ZK 5 3+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Výchozí podmínky a předpoklady změn ve veřejné správě a v řízení organizací veřejné správy. Rozdílné a shodné znaky organizací veřejného a soukromého sektoru. Možnosti využití managementu v jednotlivých oblastech řízení organizací veřejné správy: strategický management ve veřejné správě, tvorba strategických rozvojových dokumentů územních celků různých správních úrovní; řízení lidských zdrojů ve veřejné správě; zásady finančního managementu ve veřejné správě; metody managementu kvality (modely CAF, EFQM, BSC, benchmarking); komunikace a vztah s veřejností, Public Relations; občanská participace a účast místní veřejnosti ve veřejné správě, role občana, motivy a bariéry jejich participace. Legislativní rámec jednotlivých oblastí řízení.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty se změnami a modernizačními tendencemi probíhajícími ve veřejné správě nejen v České republice, ale i v evropském měřítku, pochopit jejich důvody a poukázat na jejich dopady.

Studijní materiály:

Bělohlávek F., Košťál P., Šuleř O.: Management, Rubico, Olomouc 2001, ISBN 80-85839-45-8

Caddy J., Jabes J.: Improving Relations between the Administration and the Public, Proceedings from the Seventh Annual Conference, NISPAcee 1999, ISBN 80-967616-9-2

Čepelka O.: Práce s veřejností v nepodnikatelském sektoru, Nadace Omega, Liberec 1997, ISBN 80-902376-0-6

Dědina J., Cejthamr V.: Management a organizační chování, Grada, Praha 2005, ISBN 80-247-1300-4

Dedouchová M.: Strategie podniku, C. H. Beck, Praha 2001, ISBN 80-7179-603-4

Jones B.: Financial management in tne public sector, McGraw Hill 1996, ISBN 0-07-707888-8

Kaplan Robert S., Bortin David P.: Balanced Scorecard: Strategický systém měření výkonnosti podniku, Management Press, Praha 2000, ISBN 80-7261-032-5

Koubek J.:Řízení lidských zdrojů:základy moderní personalistiky, Management Press, Praha 2001, ISBN 80-7261-033-3

Lukášová R., Nový I. a kol.: Organizační kultura, Grada, Praha 2004, ISBN 80-247-0648-2

OECD: Modernising Government: The way forvard, OECD 2005, ISBN 92-64-01049-1

Ochrana F.: Manažerské metody ve veřejném sektoru, teorie, praxe a metodika uplatnění, Ekopress 2002, ISBN 80-86119-51-3

Peters Guy B., Pierre J.: Handbook of Public Administration, Sage, London 2003, ISBN 0-7619-7224-2

Sedláčková H., Buchta K.: Strategická analýza, 2. přepracované a rozšířené vydání, C. H. Beck, Praha 2006, ISBN 80-7179-367-1

Simon Herbert A., Smithburg Donald W., Thompson Victor A.: Public Administration, Transaction Publisher 1991, ISBN 0-88738-895-7

Wright G., Nemec J.: Management veřejné správy, teorie a praxe ? zkušenosti z transformace veřejné správy ze zemí střední a východní Evropy, Ekopress, Praha 2003, ISBN 80-86119-70-X

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1682906.html