Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Urbanismus a územní plánování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16UP Z,ZK 5 4P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Úvod do problematiky urbanismu a územního plánování. Systémové pojetí sídel: složky, stránky, infrastruktury. Ekologie a sídla. Základní legislativa životního prostředí. Kultura a sídla. Regenerace měst a památková péče. Krajina a sídla. Problematika venkova. Sociální a ekonomická infrastruktura sídel. Humanizace sídlišť. Problematika suburbanizace (urban sprawl). Problematika brownfields. Strategie rozvoje sídel a regionů. Základní legislativa územního plánování. Limity využití území. Ideální město.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se systémovým pojetím sídel. Ekologické aspekty rozvoje sídel. Sociální a kulturní infrastruktura sídel. Humanizace sídlišť. Vnímání prostředí sídel a krajiny. Venkov, venkovský prostor. Technická infrastruktura sídel. Územní plánování - Stavební zákon.

Studijní materiály:

[1] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

[2] Vyhláška 500/2006 Sb., Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

[3] Vyhláška č.501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území

[4] Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

[5] Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1668706.html