Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Projekt inovace řízení podniku

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16IRP Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Cílem kurzu je vytvořit projekt řízení podniku, který respektuje klíčové integrační vazby a demonstruje, jak zajistit integraci v podnikovém řízení pro zvyšování výkonnosti podniku. Na základě hledisek a principů konvergenčního controllingového konceptu ukázat, jak lze efektivně využít integrační vlastnosti u určujících soudobých manažerských nástrojů pro podnikové řízení. Demonstrovat, proč je integrační schopnost manažerských nástrojů zásadní pro výkonnost podniku. Na připravených modelech ukázat, které jsou určující integrační vazby, jak je určit a jak s nimi pracovat. Ukázat také vhodné kombinace manažerských nástrojů, zajišťující klíčové integrační vazby pro typické úlohy podnikového řízení.

V rámci kurzu dochází ke shrnutí a praktickému ověření poznatků z oblasti managementu a ekonomických propočtů, s vazbami na marketingovou strategii a další oblasti podnikového řízení. Důraz je zejména na racionální a účinné využití manažerských nástrojů v podnikovém řízení a při tvorbě manažerských rozhodnutí.

V kurzu se procvičuje týmová spolupráci studentů. Prezentace a následné diskuse nad problematikou řízení modelového podniku pomáhají týmům vytvořit kvalitní celosemestrální projekt. Při výkladu i při tvorbě projektu jsou využívány připravené počítačové modely a další instrukční podklady. Pro kurz je zpracován podrobný textový podklad „Projekt inovace řízení podniku (PIŘP)“ určující fáze projektu a shrnující základní nezbytné poznatky.

Požadavky:

Zápočet a základ pro celkové hodnocení: Vyžaduje se pravidelná docházka na cvičení a aktivní účast v diskusích k prezentacím jednotlivých milníků projektu. Jednoznačně je doporučována (v souladu s pravidly ČVUT v Praze) docházka na přednášky. Studenti postupně vytváří, během plnění požadavků jednotlivých milníků, projekt s tím, že je časté, že po prezentaci určitého milníku jej upravují či doplňují, někdy dokonce přepracují.

Zpravidla dochází i k tomu, že, jak se v následných fázích prohlubuje řešení systému řízení, tak se zpětně musí upravit některé výchozí předpoklady, tedy řešení v předchozích milnících.

Současně se ke každému milníku píše průběžný test (celková váha 32%), který nutí studenty si zopakovat základní poznatky nutné pro zpracování milníku. Součástí požadavků je i závěrečný, souhrnný test (váha 10%). Hlavním podkladem pro hodnocení je kvalita výsledného projektu a schopnost jeho obhájení (30%). Za kvalitní zpracování a prezentaci jednotlivých milníků lze získat další body (28%).

Tento bodový systém má za úkol motivovat studenty k průběžné, systematické práci během semestru, k přípravě na jednotlivé milníky a tím i ke vzniku kvalitního souhrnného projektu.

Zkouška: Je ústní a skládá se z obhajoby splnění všech cílů daného projektu. Zásadní součástí celkového hodnocení je bodový součet za celý semestr (viz výše).

Osnova přednášek:

1. Vysvětlení cíle a náplně kurzu, pravidel pro práci v kurzu a požadavky pro závěrečné hodnocení. Úvodní test - ověření znalostí získaných z předchozích kurzů, na které kurz navazuje. Rekapitulace témat spojených s přípravou projektu v rámci 1.Milníku-první část, zejména tvorba strategie, metody a jejich interakce. Připomenutí zásad tvorby projektů. Prezentace vybraných témat z podpůrného textového podkladu „Projekt inovace řízení podniku“ (dále jen PIŘP)

2. Rekapitulace témat spojených s přípravou projektu v rámci 1.Milníku-druhá část z „PIŘP“, zejména role TC. Osoba manažera - manažerské funkce: debata-opakování.

3. Rekapitulace témat spojených s přípravou projektu v rámci 2.Milníku-první část -Nákladové propočty. Práce s modely 3P a PP. Schéma předběžné kalkulace klíčových produktů.

4. Rekapitulace témat spojených s přípravou projektu v rámci 2.Milníku-druhá část - Souhrnné nákladové propočty.

5. Rekapitulace témat spojených s přípravou projektu v rámci 3.Milníku-prvá část. Představení Modelu-NF a výklad k jeho možnostem.

6. Rekapitulace témat spojených s přípravou projektu v rámci 3.Milníku-druhá část. Požadavky na integrovanou plánovou soustavu.

7. Rekapitulace témat spojených s přípravou projektu v rámci 4.Milníku-prvá část. Náplň a vazby rozvojových programů (projektů).

8. Rekapitulace témat spojených s přípravou projektu v rámci 4.Milníku-druhá část. Modely INV a Model-FN.

9-11. Shrnutí hlavních poznámek ke tvorbě závěrečné verze projektu. Inspirace pro doplnění modelu. Způsoby zpracování projektu.

12. Diskuse k poznatkům z tvorby projektů.

13. Shrnutí, závěr kurzu. Rekapitulace hlavních principů, postupů, technik a požadavků na integraci při tvorbě projektu inovovaného systému řízení podniku.

Osnova cvičení:

Cvičení-1:

Utvoření týmů, nastavení pravidel týmové spolupráce a komunikace s lektorem, výchozí zadání celosemestrálního projektu - zadání modelového podniku, debata k výkladové části, stanovení výchozí vize a určení cílů + hlavních úkolů pro modelový podnik

Cvičení-2:

1. test - zahrnuje témata, jejichž znalost je nutná pro splnění požadavků 1. Milníku (viz PIŘP). Výchozí charakteristika podniku-diskuse týmů s lektorem (je vhodné připravit stručnou prezentaci k uvedeným bodům předem, příp. i zaslat lektorovi):

- popis produktů, konkurenční výhoda, trhy, mise, vize, cíl(e) podniku

- definice základních podnikových procesů a činností

- specifikace klíčových zdrojů (lidé, hmotné, nehmotné, finanční) a popis technologie

- popis okolí společnosti - zákazníci, dodavatelé, konkurence

- popis marketingových nástrojů

- příprava na Milník č.1.

Cvičení-3:

o Milník č. 1 - odevzdání a prezentace 1. fáze projektu - v rozsahu dle PIŘP

o Prezentace dosavadních výsledků jednotlivých týmů a diskuse s důrazem na analýzu nákladů, procesů, funkčních útvarů

Cvičení-4:

o 2. test - zahrnuje témata, jejichž znalost je nutná pro splnění požadavků 2.Milníku (viz PIŘP).

o Výchozí specifikace nákladů:

soupis klíčových nákladových položek přímých variabilních a fixních nákladů - materiál na výrobu, přímé kooperace, obaly, nářadí, nástroje, vývojové náklady, náklady TPV, certifikační, ap. + odhad jejich výše na 1ks

sestavení rozpočtu pro jednotlivé útvary celopodnikový rozpočet fixních (zpravidla nepřímých) nákladů (souhrn rozpočtů entit)

o Návrh způsobu kalkulace nákladů na jednotlivé produkty, resp. zakázky s využitím modelů PP, 3P

o Příprava na Milník č.2

Cvičení-5:

o Milník č. 2 -odevzdání a prezentace 2. fáze projektu - v rozsahu dle PIŘP

o Prezentace dosavadních výsledků jednotlivých týmů a diskuse s důrazem na:

specifikaci nákladů, tj. zejména:

soupis klíčových nákladových položek přímých variabilních a fixních nákladů - materiál na výrobu, přímé kooperace, obaly, nářadí, nástroje, vývojové náklady, náklady TPV, certifikační, ap. + odhad jejich výše na 1ks

sestavení finální verze rozpočtu pro jednotlivé procesy, činnosti a útvary celopodnikový rozpočet fixních nákladů

kalkulace nákladů na jednotlivé produkty, resp. na zakázku - HNS + variabilní kalkulace

Cvičení-6:

o 3. test - zahrnuje témata, jejichž znalost je nutná pro splnění požadavků 3.Milníku (viz PIŘP).

o Sestavení ročního podnikového plánu s využitím Modelu-NF.

o Příprava na Milník č.3.

Cvičení-7:

o Milník č. 3 -odevzdání a prezentace 3. fáze projektu - v rozsahu dle PIŘP

o Prezentace dosavadních výsledků jednotlivých týmů a diskuse s důrazem na:

Sestavení ročního podnikového plánu s využitím modelu NF.

Cvičení-8:

o 4. test - zahrnuje témata, jejichž znalost je nutná pro splnění požadavků 4.Milníku (viz PIŘP).

o Určení klíčových položek hmotných i nehmotných investic na základě SWOT a BSC

o Jejich vyhodnocení s využitím modelů FN a INV

o Příprava na 4. Milník

Cvičení-9:

o Milník č. 4 - odevzdání a prezentace 4. fáze projektu - v rozsahu dle PIŘP

o Prezentace dosavadních výsledků jednotlivých týmů a diskuse s důrazem na:

Popis silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb

Definici strategií budoucího rozvoje na základě SWOT

Návrh možností využití BSC

Určení investic spojených s implementací rozvojových strategií a jejich vyhodnocení.

Cvičení-10:

o + Závěrečný test

o Diskuse ke konečné verzi projektu a její prezentaci.

Cvičení-11+12:

o Prezentace kompletního projektu

o Předtím: Odevzdání (a) kompletního projektu, vč. (b) vytvořeného modelu a (c) závěrečné prezentace.

Cvičení-13:

Vyhodnocení výsledků v kurzu. Zápočet.

Cíle studia:

Určujícím cílem kurzu je ukázat studentům jak postupovat při inovaci systému řízení podniku. Návodem pro práci v kurzu je podrobný, cca cca 90 stránkový manuál, který shrnuje základní postup tvorby projektu, požadavky na obsah jednotlivých fází projektu (milníků) a základní podklady pro sestavení projektu.

Výsledkem je celosemestrální projekt, který se vytváří v 3-4 členných týmech postupně během semestru. Každý tým si navrhne svůj vlastní modelový výrobní, inženýrský nebo obdobný podnik, s perspektivní produktovou náplní, charakterizovaný základními parametry (produkty, procesy, trhy, konkurence, dodavatelé, atd.).

Tvorba projektu je rozdělena do 4 fází (milníků), z nichž každá je daným týmem v určeném termínu prezentována před ostatními studenty a důkladně diskutována. Začíná se od vize, konkurenční výhody a stanovení strategie, která se soustředí zejména na produkty, trhy a stanovení postupu pro úspěch. Druhý milník zahrnuje zejména nezbytné nákladové propočty rozpočtové, kalkulační a další. Výsledkem práce ve třetí fázi je integrovaná soustava taktického (ročního) plánu, vycházejícího z plánu prodejů a zahrnující všechny dílčí nezbytné plány, včetně kapacitního a personálního. Hlavní náplní čtvrté fáze je stanovení rozvojových programů (plánů, projektů) podniku na další období, které souvisí s revizí strategie a je podporováno potřebnými investičními projekty a propočty důsledků rozvojových programů do plánů a hospodářských výsledků.

Výsledkem (5. fází) je celkový projekt integrovaného modelu řízení podniku, který je dokumentován technickou zprávou (.docx), modelovým řešením (.xlsx) a výslednou souhrnnou prezentací (.pptx).

Studenti mají k dispozici též prototypy excelovských modelů, které mohou pro svoje řešení využít. Podstatný význam předmětu spočívá též v tom, že propojuje (integruje) a doplňuje singulární znalosti a dovednosti získané v různých předmětech (kurzech) v předchozím studiu.

Kurz tak učí komplexnímu uvažování a vědomí souvislostí v řízení podniku. Zdokonaluje studenty v týmové spolupráci (delegování práce a současně vědomi o celistvosti projektu) a též v prezentačních dovednostech a v dovednosti modelování v Excelu.

Studijní materiály:

Základní prameny:

* Zralý, M.: Pracovní podklady ke kurzu (prezentace, slajdy, řešené úlohy) v elektronické formě

* Zralý, M.: Projekt inovace řízení podniku_textový podklad.pdf

* Zralý, M.: Manažerské využití hodinové nákladové sazby, Controlling, 2/2008, str. 5-14, ISSN 1801-6251, vydává Společnost pro controlling a podnikové řízení

* Zralý M.: Řízení nákladů - Sbírka úloh, skripta ČVUT (částečně)

Další doporučené prameny:

* Baťa, T.: Úvahy a projevy, IŘ, 1993

Brealey, R.A., Myers, S.C.: Corporate Finance (česky: Teorie a praxe firemních financí), John Wiley & Sons, (česky: Computer Press, Praha)

* Cokins, G.: Activity-Based Cost Management: An Executive Guide, ISBN: 0-471-44328-X, John Wiley & Sons, 2001

* Cokins, G.: Performance management: Finding the Missing Pieces (To close the gap), John Willey & Sons, Inc., 2004

* Davila, T., Epstein, K. J., Shelton, R.: Making Innovation Work, How to Manage It, Measure It and Profit from It, Pearson Education Inc., Wharton School Publishing

* Drucker, P.F.: The Essential Drucker, Harper Collins Publishers Inc., N.Y., 2005

Eschenbach, R.: Controlling, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart, 1996, česky 2000

* Kaplan, R.S., Norton D.P.: Alignment, Harvard Business School Press, Boston, 2006

* Kaplan R.S., Anderson S.R.: Time Driven Activity-Based Costing, Harvard Business School Press, Boston, 2007

* Král B. a kol.: Manažerské účetnictví, Management Press, Praha, poslední vydání

* Zralý M., Profota L.: Jak jsou řízeny české firmy? Výsledky benchmarkingového projektu „Manažerská navigace“, Controlling, 4/2003, pp. 3-7, SCPR

* Zralý M. a kol: Controlling a manažerské účetnictví jako nástroj integrace v podnikovém řízení, závěrečná publikace shrnující výsledky stejnojmenného projektu, stran: 239, ISBN: 80-01-03362-7, Vydavatelství ČVUT v Praze, 2005

* Další odkazy na literaturu k jednotlivým okruhům budou uvedeny při přednáškách.

Poznámka:

Je to projektově orientovaný kurz, propojující znalosti a dovednosti z kurzů předchozích, doplněné o další informace relevantní k tvorbě projektu daného typu podniku. učí komplexnímu, celistvému myšlení, vědomí souvislostí, týmové spolupráci a modelovacím (v Excelu) a prezentačním dovednostem.

Další informace:
viz Intranet MÚVS https://intranet.muvs.cvut.cz/OPPS/Zimní semestr/ 16IRP Projekt inovace řízení podniku
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1668306.html