Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Strategické řízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16SR Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Cílem předmětu je získat potřebné znalosti pro formulaci, implementaci a hodnocení strategického plánu podniku, osvojení si znalostí v obecné souvislosti s řízením ekonomických organismů a institucí obecně, ovládnutí základních modelů a instrumentů potřebných pro praktické strategické řízení Na základě získaných znalostí jsou studenti schopni prakticky provést základní kroky strategického plánování. Zvolená podnikatelská strategie je základem pro přípravu strategického plánu.

Požadavky:

Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích (15 bodů, na zápočet min. 8)

Vypracování semestrální práce (25 bodů, na zápočet min. 13)

Absolvování zápočtového testu (20 bodů, na zápočet min. 10)

Absolvování závěrečného testu (30 bodů, na postup min. 15)

Absolvování závěrečné ústní zkoušky (interval -10 bodov až +10 bodů)

Kombinace závěrečného testu a ústní zkoušky musí být min. 20 bodů

Maximálně 2 absence na cvičeních

Osnova přednášek:

BLOK 1 (4 hodiny) -

Management v podnikání

Tržní ekonomika, potřeba nových principů řízení. Management - základní pojmy. Směry rozvoje moderního managementu. Význam strategického myšlení při strategickém řízení

Obsah strategického managementu

Definice strategického managementu. Model strategického managementu. Strategie v manažerských procesech

Formulace strategie

Poslání, vize, dlouhodobé cíle, strategie - strategická východiska. Strategie pro dosažení cílů

Analýza prostředí strategického záměru Business Intelligence a Competitive Intelligence jako informační podpora. Analýza externí (makro a mezo prostředí). Analýza interní. SWOT analýza. Způsob hodnocení výsledků analýzy prostředí.

BLOK 2 (4 hodiny) -

Strategická analýza Tvorba scénářů. Generování celofiremních strategií (matice TOWS, matice IE, vektor strategické a akční pozice, matice Grand Strategy). Generování alternativních funkčních strategií (inovační strategie, marketingové strategie). Výběr optimální strategie pro splnění strategického programu.

Scénáře a varianty s cíli orientovanými na výkonnost podniku a s respektováním identifikovaných rizik

Základní pojmy Risk Managementu, způsoby práce s rizikem. Výkonnost podniku a současné přístupy k jejímu zjišťování. Činitelé ovlivňující výkonnost firem. Promítnutí výkonnosti do strategických cílů podniku. Konstrukce strategických scénářů a variant. Kontingenční plány.

Revize výchozího strategického záměru

Hodnocení a výběr strategických variant v rámci scénářů. Parametrizace scénářů. Korekce strategických východisek.

BLOK 3 (4 hodiny) -

Implementace strategie

Plánovací činnosti.

Tvorba strategického plánu, strategický plánovací cyklus. Hlavní úkoly plánu (určení krátkodobých cílů, stanovení postupů pro jejich dosažení, alokace zdrojů). Tvorba a řízení investičního programu. Tvorba strategického finančního plánu. Řízení podle cílů (Management by Objectives). Současné pohledy na řízení (procesní řízení, důraz na interní síly, rozpisy úkolů podle metodiky EVA).

Organizování

Charakteristiky organizačních struktur (funkcionální, maticové, projektové). Přechod k plochým organizačním strukturám, procesní management. Organizační struktura pro určenou strategii. Mintzbergův pentagon. Současné aplikace organizačních struktur (lean production, fraktálová firma, duté a síťové podniky, buňková organizace, améba).Podniky „spin-off“. Odpor k organizačním změnám

Lidské zdroje v implementaci strategie

Výběr a rozmístění pracovníků. Vedení pracovníků.Motivace pracovníků (obsah, motivace-Maslow, Herzgerg, McClelland, proces - Adams, Vroom, Skinner). Využití nových metod pro měření výkonnosti firmy (EVA) pro stimulaci pracovníků. Kultura firmy. Podnikatelská etika. Sociální odpovědnost firem.

Komplexní metody řízení výkonnosti podporující implementaci strategie

Balanced Scorecard, EFQM, Performance Prism - principy a možnosti použití

BLOK 4 (4 hodiny) -

Hodnocení strategie

Strategické kontrolní procesy. Proces hodnocení strategie. Měření výkonnosti strategie. Měření pracovního výkonu. Kontrola manažerské výkonnosti. Metody a techniky hodnocení strategie. Rámec hodnocení strategie. Controlling. Reporting. Finanční analýza, ukazatele, interpretace výkonnosti. Externí hodnocení výkonnosti - rating.

Doplňující a závěrečné informace o strategickém managementu

Řízení růstu, fúze a akvizice. Řízení růstu. Fúze a akvizice. Metody zvyšování výkonnosti podniku. Procesní řízení. Knowledge management. Transformační řízení. Turnaround. Reengineering.

Životní cyklus podniků Dílčí fáze životního cyklu podniku. Sanace. Likvidace . Konkurz. Krizové řízení.

Strategické řízení v procesu globalizace

Podstata globalizovaného trhu. Síly, které ovlivňují postup globalizace. Vliv současného globálního prostředí na management firem. Možnosti zvyšování výkonnosti podniku v současných podmínkách globalizace podnikatelského prostředí. Organizační transformace v podmínkách globalizace

BLOK 5 (4 hodiny) -

Risk management ve strategickém plánování. Management změn. Plánování procesu změny, řízení procesu změny.

BLOK 6 (4 hodiny) -

Strategické řízení orgánů veřejné správy: odlišnosti řízení podniku, úřadu a územního celku

BLOK 7 (4 hodiny) -

Management inovací - panelová diskuse s předními odborníky.

Osnova cvičení:

Program cvičení je rozdělen do 5 dílčích bloků:

1. Úvod - organizace cvičení, podmínky zápočtu, zadání projektů. Formulace strategie - vize, cíle, vyvození strategických cílů a profilové strategie.

2. Analýza podnikatelského prostředí - identifikace, analýza a predikce klíčových faktorů, které mají dopad na strategický záměr.

3. Konstrukce strategických scénářů - strategická analýza, výběr vhodné strategie.

4. Implementace strategie - stanovení krátkodobých cílů, rozpočet, tvorba finančního plánu.

5. Hodnocení strategie - analýza výkonnosti strategického plánu, gap analýza návrh korekčních opatření, controlling, Hlavní rozdíly mezi strategickým řízením v podnikatelském sektoru a ve veřejném sektoru.

Každý seminář má rozsah 4 vyučovacích hodin (2 x 90 min.).

Studenti pracují v projektových týmech po cca 4-5 členech.

Hlavním úkolem účastníků kurzu je vytvoření seminárního projektu v podobě strategického plánu vybrané organizace. Při vytváření strategického plánu se studenti opírají o teoretická východiska získaná na přednáškách, studií odborné literatury a také o data získaná v organizacích. Na cvičeních probíhají prezentace, diskuse a vyhodnocování výstupů týmové a individuální práce. Na konci semestru projektové týmy odevzdávají semestrální práci ve formě komplexního strategického plánu. Součástí hodnocení semestrálního projektu je i závěrečná obhajoba strategického plánu (probíhá na posledním semináři).

Cíle studia:

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni:

. vysvětlit přínosy strategického řízení ve firmách;

. popsat postupy tvorby strategie ve firmě;

. vybrat informace relevantní pro tvorbu strategického plánu;

. konstruovat základní strategické scénáře;

. analyzovat vlivy podnikatelského prostředí na strategický plán;

. hodnotit výkonnost strategie.

Studijní materiály:

Fotr, J. et al. (2012): Tvorba strategie a strategické plánování

Souček, Z. (2015): Strategie úspěšného podniku

Veber, J. et al. (2007): Management

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1667506.html