Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Podniková politika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16PPL Z,ZK 6 4P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Prohloubení znalostí a dovedností ve finančním řízení, financování potřeb podniku a v rozborech výkonnosti. Komplexnost pohledu na podnik, příčinné souvislosti ve vazbě na cíl podniku. Předmět rozvíjí znalosti ze základů managementu o poznatky aktuálních manažerských témat, jakými jsou: management změny, strategický management, podnikatelské projekty, restrukturalizační a revitalizační aktivity, řízení projektů apod.

Požadavky:

Zvládnutí základních ekonomických a manažerských předmětů.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem je naučit studenty hledat a řešit problémy, které vznikají v oblasti finančního řízení firmy. Cílem předmětu je poskytnout studentům orientaci v pokročilých manažerských přístupech jako je strategický management, management změny a rizika, zvyšování prosperity, atd. Studenti se také seznámí se současnými manažerskými technikami a názory na globalizaci. Studenti pochopí a osvojí si vztahy mezi základními manažerskými funkcemi v organizacích. Důraz je kladen na utváření samostatného názoru na nejrůznější manažerské postupy, na multikulturní aspekty řízení a organizační kulturu moderních organizací. S tím také souvisí nutnost zpracovat seminární práce a referát z nejnovějších manažerských odborných článků. Student pochopí, jak mohou manažeři přispět k zvyšování prosperity, navrhování a utváření strategií a zvládání krizí.

Studijní materiály:

Scholleová, H.: Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy, Grada, 2008.Kislingerová, E. a kol.: Manažerské finance, C.H.Beck, 2007,Scholleová a kol.: Podniková ekonomika 2 - Sbírka příkladů, VŠE 2006.Scholleová, H.: Investiční controlling. Grada, 2009.Fotr, J: Strategické finanční plánování. Grada, 1997.VEBER, J. a kol.: Management. Základy, moderní manažerské řístupy, výkonnost a prosperita, Praha, Management Press, 2009. Cejthamr, Dědina: Management a organizační chování, 2. rozšířené vydání, Grada 2010.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1606606.html