Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Podnikatelské projekty

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16PPR Z,ZK 6 4P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Přístupy k manažerskému výzkumu, sociální výzkum, formulace výzkumného problému, plánování projektu, sekundární a primární výzkum, formulace hypotézy, úvodní analýza problému a volba metodologie, výběr vzorku dedukce a indukce, kvalitativní výzkum, kvantitativní výzkum, skály pro hodnocení, strukturované rozhovory, focus groups, zúčastněné pozorování, dotazníkové šetření, metodologická triangulace, validita a reliabilita výzkumu, zpracování dat, analýza a syntéza poznatků.

Požadavky:

Zvládnutí základních manažerských předmětů.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní orientaci v psychologickém a sociologickém výzkumu prováděném v organizacích nebo pro potřeby organizace v širším sociálním nebo ekonomickém prostředí. Měla by být vytvořena představa o složitosti zkoumaných jevů a nesamozřejmosti jejich poznávání. Budou objasněny základní pojmy a dále popsány základní metody empirického výzkumu a průběh výzkumných aktivit. Klademe si za cíl seznámit posluchače se základním kategoriálním aparátem, metodologickými souvislostmi a nástroji v oblasti empirických výzkumů, strategické analýzy a projektového řízení. Na základě vytypovaných metod a technik a cvičného tématu v praktické části nám půjde o osvojení základních pracovních postupů a s tím spojených praktických návyků a dovedností.

Studijní materiály:

BEDRNOVÁ, E; NOVÝ I. Psychologie a sociologie v řízení firmy. 3. přepr. a dopl. vyd. Praha: Management Press., 2007. 8. kapitola Metodologie psychologie a sociologie řízení. Armstrong, M, Personální management., Grada, Praha, 1999, 2002.Disman, M., Jak se vyrábí sociologická znalost?, Karolinum, Praha 2002.Jandourek J., Sociologický slovník., Portál, Praha 2007.Pavlica K. a kol., Sociální výzkum, podnik a management., EKOPRESS, Praha 2000.Šmída F., Zavádění a rozvoj procesního řízení ve firmě., Grada Publishing, Praha 2007.Taylor, J., Začínáme řídit projekty. Computer Press, Brno 2007.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1606406.html