Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Management 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16MNG1 ZK 6 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Úvod do managementu, rozhodování, plánování, implementace, kontrola, organizování, řízení lidských zdrojů, komunikování, informační systémy v řízení, podniková kultura, etika, profil manažera, vývoj managementu, perspektivy managementu na prahu 3. tisíciletí. Nástroje používané při organizování a řízení firmy.

Požadavky:

Nejsou požadavky.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky managementu, a to v obecné rovině, tzn. jak z pohledu podnikatelských subjektů, tak i neziskových organizací, prezentování základních poznatků naplňujících manažerské funkce. Součástí výkladu je i přehled nejdůležitějších manažerských koncepcí. Modelování organizační architektury tak, jak se předpokládá její vývoj v globálním prostředí. Přínosem pro studenta je osvojení si poznatků z povinných předmětů na případových studiích, pomocí nichž získá manažerské a organizační dovednosti.

Studijní materiály:

VEBER, J. a kol.: Management. Základy, prosperita, globalizace, Praha, Management Press, 2000, ISBN 80-7261-029-5.Robbins, S.P. - Coulter, M.: Management, Praha: Grada, 2004, ISBN 80-247-0495-1. DĚDINA, J. - ČEJKA, Jan.: Management a organizování podniku v podmínkách globalizace, [S.l.]: Brabapress 93, 1999, ISBN 80-9027160-X.DĚDINA, J. - MALÝ, M.: Organizační architektura, Praha: Victoria Publishing, 1996, ISBN 80-7187-064-1.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1606106.html