Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Regionální a municipální ekonomika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16RME Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Regionální a municipální ekonomika se zabývá problematikou sociálně ekonomického rozvoje regionů a měst. Vychází z prostorové aplikace obecné ekonomické teorie a jednak z poznatků speciální vědní disciplíny, regionální ekonomie. Nosnou součástí předmětu je analýza procesů, které vedou k prostorovému uspořádání společnosti, dále analýza veřejného sektoru regionů a měst a možnosti jejího ovlivňování orgány nesoucími zodpovědnost za rozvoj regionů a měst. Předmět obsahuje také základní pojmy a poznatky z územních financí, vazby územních financí na státní rozpočet a parafiskální fondy, základní strukturu příjmů a výdajů územních rozpočtů s akcentem na rozpočty obcí a krajů v ČR.Studenti budou také seznámeni se základními teoretickými východisky daného předmětu, zejména lokalizačními teoriemi.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout základní poznatky o hospodářských prostorových vztazích a systémech, v nichž jsou z ekonomického hlediska podstatné územní procesy a analýzy.

Studijní materiály:

PEKOVÁ J., PILNÝ J.. JETMAR, M.: Veřejná správa a finance veřejného sektoru, 2. aktualizované a zčásti přepracované vydání, ASPI Publishing, ISBN 80-7357-052-1

MATOUŠKOVÁ, Z., MACHÁČEK, J., POSTRÁNECKÝ, J., TOTH, P.: Regionální a municipální ekonomika, Praha 2000, ISBN 80-245-0052

REKTOŘÍK, J., ŠELEŠOVSKÝ, J., A KOL. Jak řídit kraj, město a obec: rukověť územní samosprávy. Praha: Institut pro místní správu, 2002.

VEDRAL, J., VÁŇA, L., BŘEŇ, J., PŠENIČKA, S. Zákon o obcích (obecní zřízení). Praha: C. H. Beck, 2008. ISBN 978-80-7179-597-1

TOTH, P.: Ekonomika měst a obcí, Oeconomica 1998, ISBN 80-7079-693-6

Kolektiv: Úvod do regionálních věd a veřejné správy. Plzeň, 2008. ISBN 978-80-7380-086-4

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1603906.html