Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Finanční management podniku a projektů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16FMP Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět Finanční management podniků a projektů poskytuje komplexní vysvětlení všech podstatných aspektů finančního managementu podnikových procesů a projektů. Studenti mají příležitost porozumět hlavním koncepcím, nástrojům a metodám finančního řízení procesů a projektů a jejich využití v rozhodovací praxi. Podstatný důraz je kladen na hodnocení finanční výkonnosti podniku, hodnocení a oceňování hmotných a finančních investičních projektů, řízení pracovního kapitálu, způsoby financování podniku, projektové financování, metody finančního plánování a prognózování, projekty primárních emisí cenných papírů a techniky oceňování.

Požadavky:

Během semestru se vyžaduje aktivní účast na cvičení, řešení dílčích zadaných úloh, prezentace a obhajoba zadaného tématu. Tematické okruhy ke zkoušce jsou specifikovány osnovou předmětu.

Kombinované studium:

Výuka probíhá formou konzultací. K zápočtu studenti předkládají vyřešené příklady (viz osnova cvičení pro prezenční formu) a seminární práci na téma zadané přednášejícím. Tematické okruhy ke zkoušce jsou specifikovány osnovou předmětu.

Osnova přednášek:

1.Funkce, činnosti a organizace finančního řízení podniku; Základní finanční bilance.

2.Finanční analýza podnikové výkonnosti; Bilance cash-flow.

3.Formy financování podnikových činností; Struktura a náklady kapitálu.

4.Model oceňování kapitálových aktiv (CAPM); Teorie portfolia.

5.Financování investičních činností - finanční investice a jejich oceňování.

6.Financování provozní činnosti - management a financování pracovního kapitálu; Řízení pohledávek.

7.Financování a řízení investičních činnosti - hodnocení, datová základna, kritéria a metody hodnocení, analýza rizika investičních projektů.

8.Projektové financování.

9.Finanční plánování, metody prognózování, finanční kontrola.

10.Financování investičních činnosti - akvizice a jejich oceňování (oceňování podniku); Fúze.

11.Financování investičních činnosti - akvizice a jejich oceňování (oceňování podniku); Fúze.

12.Deriváty - řízení kurzového a úrokového rizika podniku.

13.Deriváty - řízení kurzového a úrokového rizika podniku.

Osnova cvičení:

1.Úvod do předmětu. Základní finanční bilance.

2.Základní finanční bilance; Finanční analýza podnikové výkonnosti.

3.Tvorba a analýza podnikových bilancí cash flow.

4.Akcie a obligace.

5.Struktura a náklady kapitálu.

6.Management rizika; Teorie portfolia.

7.Pracovní kapitál podniku.

8.Hodnocení investičních projektů pomocí Rozhodovacích stromů.

9.Datová základna, analýza rizika, kritéria a metody hodnocení investičních projektů; Projektové financování.

10.Finanční plánování, metody prognózování, finanční kontrola.

11.Finanční plánování, metody prognózování, finanční kontrola.

12.Oceňování podniků.

13.Deriváty - řízení kurzového a úrokového rizika podniku.

Cíle studia:

Cílem předmětu je zaměřit se na podstatné aspekty finančního managementu podnikových procesů a projektů. Naučit se metodám a koncepcím finančního řízení využívaných v praxi. Dále hodnocení hmotných a finančních rizik a metody finančního plánování a prognózování a vytváření portfolií.

Studijní materiály:

FREIBERG, František. Finanční management. 1. vyd. V Praze: České vysoké učení technické, 2009. 214 s. ISBN 978-80-01-04218-2.

FREIBERG, František. Finanční controlling. Management Press, Praha 1996

FREIBERG, František. Cash-flow. Management Press, Praha 1997

MRKVIČKA, Josef a STROUHAL, Jiří. Manažerské finance. 3., aktualiz. vyd. Praha: Institut certifikace účetních, C2014. 331 s. Vzdělávání účetních v ČR. Učebnice. ISBN 978-80-86716-92-3.

BREALEY, Richard A., MYERS, Stewart C. a ALLEN, Franklin. Teorie a praxe firemních financí. 2., aktualiz. vyd. Brno: BizBooks, 2014. 1096 s. ISBN 978-80-265-0028-5.

ŽIVĚLOVÁ, Iva. Business finance. Issue 1st. Brno: Mendel University in Brno, 2013. 174 s. ISBN 978-80-7375-849-3.

JINDŘICHOVSKÁ, Irena. Finanční management. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2013. xviii, 295 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-052-2.

SLAVÍK, Jakub. Finanční průvodce nefinančního manažera: jak se rychle zorientovat v podnikových a projektových financích. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 175 s. ISBN 978-80-247-4593-0.

SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012. 268 s. Expert. ISBN 978-80-247-4004-1.

KISLINGEROVÁ, Eva a kol. Manažerské finance. 3. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2010. xxxviii, 811 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-194-9.

VALACH, Josef a kol. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2010. 513 s. ISBN 978-80-86929-71-2.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1603606.html