Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Projekt diplomové práce

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
32MC-K-PJDP-01 Z 0 2B česky
Vztahy:
Předmět 32MC-K-PJDP-01 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět K00C3101 (vztah je symetrický)
Předmět 32MC-K-PJDP-01 může při kontrole studijních plánů nahradit předmět K00C3101
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Cílem předmětu je prohloubit znalost standardů a požadavků kladených na diplomové práce. Pozornost je věnována jednotlivým fázím psaní práce, názvu práce, formulace cíle a výzkumných otázek práce, hlavním výhodám a nevýhodám vybraných vědeckých metod, strukturaci textu, ale také formálním požadavkům a seznámit s hlavními informačními zdroji a způsoby citování.

Požadavky:

Výběr tematického okruhu DP: 0-10 bodů

Přepsání abstraktu BP: 0-20 bodů

Rešeršní seznam literatury: 0-30 bodů

Projekt DP nanečisto: 0-40 bodů

Osnova přednášek:

1. Hlavní fáze tvorby diplomové práce.

2. Zdroje informací a rešerše literatury.

3. Formulace cíle a výzkumných otázek.

4. Jak strukturovat odborný text.

5. Formální požadavky.

6. Hlavní vědecké metody – komparace, případová studie, analýza, dotazníkové šetření, modelování aj. Metody zpracování dat.

7. Citování a vytváření seznamu literatury. Citační a autorská etika. Použití citačního software.

Osnova cvičení:

-

Cíle studia:

Cílem předmětu je prohloubit znalost standardů a požadavků kladených na diplomové práce. Pozornost je věnována jednotlivým fázím psaní práce, názvu práce, formulace cíle a výzkumných otázek práce, hlavním výhodám a nevýhodám vybraných vědeckých metod, strukturaci textu, ale také formálním požadavkům a seznámit s hlavními informačními zdroji a způsoby citování.

Studijní materiály:

Povinná:

ČSN ISO 690 Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 3. vyd. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. ŠANDEROVÁ, J., MILTOVÁ, A. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. ISBN 80-86429-40-7 KRČÁL, M., TEPLÍKOVÁ, Z. Naučte (se) citovat. Blansko: Citace.com, 2014. ISBN 978-80-260-6074-1.

Doporučená:

WEYERS, J., MCMILLAN, K. How to Cite, Reference & Avoid Plagiarism at University. Harlow: Pearson Education Limited, 2013. ISBN 978-0-273-77333-7.

PECORARI, D. Teaching to avoid plagiarism: how to promote good source use. Maidenhead: Open Univ. Press, 2013. ISBN 978-0-335-24593-2.

materiály v Moodle

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1246743930205.html