Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Strategické řízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
32MC-K-STRR-01 Z,ZK 6 20B česky
Vztahy:
Předmět 32MC-K-STRR-01 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět K16C3101 (vztah je symetrický)
Předmět 32MC-K-STRR-01 může při kontrole studijních plánů nahradit předmět K16C3101
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět je zaměřen na strategické plánování a řízení včetně potřebných souvislostí a vazeb jako jednoho z hlavních nástrojů pro dlouhodobé plánování a směřování organizace jako celku nebo její části (podniku či instituce jakéhokoli typu nebo i obce, kraje či státu). V rámci výuky předmětu budou využívány relevantní případové studie z praxe. V centru pozornosti jsou otázky konkurenceschopnosti, konkurenční výhody, změny v konfiguraci podnikových procesů a jejich vliv na proces začleňování české ekonomiky a českých podniků do globálního obchodu.

Požadavky:

Předmět je ukončen zápočtem a zkouškou.

Zápočet uděluje vedoucí cvičení za vypracování průběžných individuálních a skupinových úkolů v průběhu semestru.

Hodnocení zápočtu

Minimum pro splnění podmínek k zápočtu je 25 bodů z celkových 50 bodů.

Zkouška

Písemná zkouška - test je sestaven z otevřených a uzavřených otázek. Test je hodnocen 50 body. Minimum pro úspěšné absolvování testu je 25 bodů.

Hodnocení v předmětu

Celkové hodnocení v předmětu se skládá z 50 b z hodnocení průběžné práce ve cvičeních (zápočet) a z 50 b z hodnocení závěrečného testu. Pro úspěšné ukončení předmětu je nutné získat minimálně 50 b.

Osnova přednášek:

1.Úvod do předmětu. Strategický management a jeho obsah. Změny v socio-ekonomickém prostředí a získávání konkurenčních výhod. Nová ekonomika, digitální ekonomika a sdílená ekonomika.

2.Teorie a přístupy ke strategickému řízení. Teorie strategického managementu, vymezení jednotlivých proudů: klasická (racionální) škola, evoluční proud, behaviorální (procesní) přístup, systémový (relativistický) proud.

3.Strategická analýza. Analýza odvětví a hodnotového řetězce, strategický positioning a potenciál pro dlouhodobou konkurenční výhodu (pojetí M. Portera).

4.Formulace strategie. Strategická mise, vize, hodnoty. Typy růstových strategií: generické strategie založené na typu konkurenční výhody, strategie založené na rozsahu a struktuře oblastí podnikání. Strategická partnerství.

5.Mezinárodní podnikatelské strategie: Porterův model internacionalizace generických strategií, Perlmutterův model EPRG, Matice mezinárodních strategií podle Prahalada a Doze.

6.Strategie a udržitelné podnikání. Motivace podnikatelských subjektů ke společensky odpovědnému a udržitelnému podnikání. Koncepce tvorby sdílené hodnoty (shared value) podle Portera a Kramera. Vliv na inovační proces.

7.Implementace strategie. Tvorba struktur a systémů na podporu realizace strategie. Motivace spolupracovníků k jednání v souladu se strategií. Řízení změny.

8.Komplexní případová studie – reorganizace nadnárodní korporace.

9.Měření výkonosti. Strategický balanced scorecard, hodnocení strategie. Kdy je třeba strategii změnit.

10.Mezinárodní konkurenceschopnost podniků a nároků. Typy mezinárodní konkurenční výhody národní ekonomiky. Diamant M. Portera.

11.Mezinárodní strategie a organizace podniků, efekty pro českou ekonomiku. Mezinárodní konfigurace hodnotového řetězce, satelitní organizace, pozice finalisty a subdodavatele. Efekty outsourcingu a offshoringu.

12.Specificka strategického plánování ve veřejném sektoru. Vývoj strategického plánování ve veřejném sektoru. Metody a přístupy.

13.Struktura implementace strategie ve veřejném sektoru. Analýza vnitřního prostředí obce a regionu. Vize a strategické cíle ve veřejném sektoru. Akční plány a projekty. Indikátory udržitelného rozvoje.

14.Správná komunikace a participace veřejnosti. Metody a techniky zapojování veřejnosti. Žebřík participace. Facilitace a další způsoby komunikace s veřejností.

Osnova cvičení:

Cílem cvičení je procvičit klíčové nástroje strategického plánování a řízení, procvičit tvorbu a hodnocení strategických plánů.

Program cvičení:

1.Výběr organizace pro seminární práci, rozdělení studentů do skupin. Návaznost strategického managementu na ostatní předměty a podnikové činnosti.

2.Externí strategická analýza I (brainstorming a brainwriting, metoda 6-3-5, plánování scénářů, Delfská metoda)

3.Externí strategická analýza II (Analýza PESTLE, Porterův model, Delta model)

4.Interní strategická analýza I (Ishikhawův diagram, Benchmarking, Analýza klíčových kompetencí, Analýza konkurenčních skupin)

5.Interní strategická analýza II (Matice BCG, Matice GE, Analýza ABC, Analýza hodnotvorného řetězce), SWOT analýza

6.Zhodnocení formulace mise, vize a hodnot u vybrané organizace. Posouzení dostupných strategií a návrhy na jejich změnu.

7.Případové studie na Porterův model internacionalizace generických strategií, Perlmutterův model EPRG, a Matici mezinárodních strategií podle Prahalada a Doze.

8.Případová studie na koncepci tvorby sdílené hodnoty (shared value) podle Portera a Kramera.

9.Komplexní případová studie – reorganizace nadnárodní korporace.

10.Strategický Balanced Scorecard a jeho aplikace ve vybrané organizaci. Správné stanovení cílů a měřitelných kritérií.

11.Případová studie na mezinárodní strategie a organizace podniků a její vliv na tvorbu přidané hodnoty.

12.Specificka strategického plánování ve veřejném sektoru. Vývoj strategického plánování ve veřejném sektoru. Metody a přístupy.

13.Struktura implementace strategie ve veřejném sektoru. Analýza vnitřního prostředí obce a regionu. Vize a strategické cíle ve veřejném sektoru. Akční plány a projekty. Indikátory udržitelného rozvoje.

14.Správná komunikace a participace veřejnosti. Metody a techniky zapojování veřejnosti. Žebřík participace. Facilitace a další způsoby komunikace s veřejností.

Cíle studia:

Student získá základní přehled o metodách a technikách strategického plánování a řízení, znalosti pro zpracování analýz i návrhové části strategických dokumentů, včetně akčních plánů, projektů a jejich implementace. Z hlediska kompetencí bude prohlubováno myšlení v souvislostech, analytické myšlení, týmová práce při tvorbě případových studiích, kritické myšlení při jejich obhajobě, komunikační a prezentační dovednosti.

Studijní materiály:

FOTR, Jiří et al. Tvorba strategie a strategické plánování: teorie a praxe. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2020. 414 s. ISBN 978-80-271-2499-1.VERBEKE, A. International business strategy [online]. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2022. ISBN 9781108768726.

ZADRAŽILOVÁ, D. Mezinárodní management [online]. 1. vyd. v elektronické podobě. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2020. 160 s. eISBN 978-80-245-2368-2. Dostupné z: https://www.ekopress.cz/titdetail.php?tid=31056.

ZADRAŽILOVÁ, D. Mezinárodní management. 3. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2017. 160 s. ISBN 978-80-245-2219-7.

K předmětu je zpracován e-book. Další materiály jsou k dispozici aktuálně v moodle k předmětu.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1246743928805.html