Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Leadership a vzdělávání zaměstnanců

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
32BC-P-LEAD-01 Z,ZK 6 2P+2C česky
Vztahy:
Předmět 32BC-P-LEAD-01 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět U51C5401 (vztah je symetrický)
Předmět 32BC-P-LEAD-01 může při kontrole studijních plánů nahradit předmět U51C5401
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Výuka je zaměřena na prakticky využitelné poznatky z oblasti řízení, které jsou klíčové pro výkon manažerských funkcí. Cílem je studenty naučit nejen řídit, ale zejména vést, tj. pochopit, jak se stát správným lídrem a účinně motivovat své podřízené k co nejlepším výsledkům. Ve výuce je navíc vymezen speciální prostor na cílený rozvoj a nácvik tzv. soft skills (organiz., vůdčích a komunikačních schopností). Studenti se v rámci studia dále naučí, jak přistupovat k řešení konfliktů, analytickému a komplexnímu myšlení, budou rozvíjet sebepoznání i sebereflexi s důrazem na zvyšování prac. efektivity. Značná část výuky bude probíhat interaktivní formou - bude mít charakter nácviku modelových situací či týmových a individuálních cvičení, vč. podpor. diskuse.

Požadavky:

1) Účast na přednáškách je vřele doporučována a na cvičeních také kontrolována, včetně požadované aktivity při skup. diskusích a spol. hledání vhodných cest při řešení problémů praxe, individ. práce studentů, samostudium.

2) Absolvování závěrečného zápočtového testu (úspěšnost 60 %). Zápočet je zaměřen na orientační ověření úrovně osvojených vědomostí a znalostí v rozsahu výuky a zadaných stud. pramenů.

3) Zpracování vlastního návrhu řešení situace z praxe s využitím poznatků o leadershipu jako účinném nástroji tvořivé spolupráce a jeho prezentace v rámci stud. skupiny. Po konzultaci návrhu s vyučujícím napíší studenti sem. práci (příp. studie v rozsahu 2-3 normostran). Autorem výstupu z předmětu je student, který zodpovídá za kvalitu uved. závěrů s oporou v realizovaných rešerších za pomocí různých nástrojů, za navržené postupy, včetně uplatnění vlastních myšlenek vych. z odbor. názorů.

4) Studium doporučené odborné literatury a zdrojů.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1) Úvod do předmětu: klíčové pojmy a vztahy mezi nimi; vymezení rolí lídr – manažer – odborník; leadership – orientace na změnu.

2) Zásady leadershipu - jak se stát správným lídrem a účinně motivovat své podřízené k co nejlepším výsledkům.

3) Základní dovednosti, které jsou nezbytné pro realizaci vůdčí role manažera (přesvědčování, ovlivňování či inspirování podřízených pro dosahování cílů organizace).

4) Proces hodnocení a motivování jako nástroj řízení pracovního výkonu, vedení týmu při řešení problémů (konfliktních situací) nebo realizaci stanovených úkolů.

5) Emoční inteligence a praktické využití, rozvoj komunikačních dovedností, koučovací způsob vedení lidí.

6) Typy problémových lidí, jak s nimi jednat.

7) Vedení pohovoru; výběr zaměstnanců.

8) Psychologie efektivního leadershipu: různé pohledy na efektivitu leadera a její rozvoj.

9) Lidský kapitál a lidské zdroje.

10) Podnikové vzdělávání: kompetence; znalosti a dovednosti; výchova a vzdělávání; charakteristiky podnikového vzdělávání; analýza potřeb; plánování a realizace vzdělávání.

11) Reflexe a vyhodnocování vzdělávání: přístupy a modely; výběr nástrojů.

12) Identifikace a rozvoj talentů a klíčových zaměstnanců v podniku. Učící se organizace a management znalosti; intelektuální kapitál podniku.

13) Význam vzdělávání zaměstnanců pro současnost a budoucnost podniků; argumentace přínosů vzdělávání a prezentace výsledků; talent management a vzdělávání.

Osnova cvičení:

Osnova cvičení:

1.Druhy podniků a firem – specifika a role manažerů.

(státní správa, nadnárodní společnost, výroba, střední firma, malá firma, velká firma, průmyslové podniky, personální politika, katalog prací, vnitřní předpisy, vnitřní procesy, redesign pracovní pozice, role manažerů, role personalistů)

2.Jaké pracovníky a kolik pracovníků budeme potřebovat a kde a jak zajistíme personální zdroje v návaznosti na zásady leadershipu.

(personální plánování, personální plánování v týmu, analýza pracovního místa a pracovního týmu, pracovní skupiny a týmy, role manažera/leadera a role personalisty, metody výběru pracovníků - modely řízení lidských zdrojů)

3.Efektivní nábor a realizace cílů při řízení jednotlivců, týmů a celého podniku.

(správně zacílit na motivaci, etapy výběrového řízení – role leadera a personalisty, assessment centra, personální agentury, jak vést rozhovory s podřízenými – případové situace, akcent na inspiraci podřízených)

4.Jak posuzovat písemnosti k výběrovým řízením. Hodnocení pracovního výkonu a dalších vlastností podřízených, druhy a způsob hodnocení.

(životopis, motivační dopis, průvodní dopis, ostatní písemnosti, systém hodnocení jako nástroj, systém řízení, nástroje řízení)

5.Výběrová řízení. Jak využívat a poznat emoční inteligenci při výběrových řízeních.

(harmonogram výběrového řízení, administrativa výběrového řízení, písemnosti a komunikace ohledně výběrového řízení, výběrové řízení jako „kamufláž“, zásady kvalitního výběru)

6.Vnitřní a vnější výběrová řízení v podnicích. Řešení konfliktů – nástroje z praxe.

(proč jsou důležitá vnitřní výběrová řízení, vnitřní předpisy, kultura podniku, komunikace se zaměstnanci, komunikace s problémovými zaměstnanci)

7.Příprava na pohovor, na test atd., z pohledu personalisty/manažera/managementu. Problémoví uchazeči.

(druhy pohovorů, ukázky, návštěva personálního pracoviště on-line pohovory, behaviorální pohovor, emoční inteligence, rozhovor s problémovým uchazečem)

8.Výběrová řízení. Komunikační dovednosti uchazeče, personalisty a manažerů.

(ukázky, praktická ukázka a zapojení se do pohovoru v personálním odboru, zakázané otázky, rozvoj osobnosti leadera – možnosti)

9.Kultura organizace, péče o nového zaměstnance. Lidský kapitál a péče o něho.

(kultura personálního řízení, soulad business strategie/organizační struktury/firemní kultury, adaptační proces, komunikace při propouštění, výpovědní lhůta)

10.Spolupráce personalistů a liniových manažerů v oblasti personální práce, vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů.

(tvorba procesů, tvorba personální a vzdělávací strategie, analýza potřeb)

11.Vyhodnocení požadavků a následný rozvoj dovedností a znalostí u nových a stávajících zaměstnanců.

(rozvoj a vzdělávání v návaznosti na hodnocení zaměstnanců – role manažera a personalisty)

12.Rozvoj zaměstnanců a talentů. Motivace. Vedení k motivaci.

(elektronizace rozvoje, kompetence, formy, klíčoví zaměstnanci a jejich místo v podniku)

13.Hodnocení zaměstnanců. Ukázkové rozhovory. Umět pochválit a pokárat. Nepříjemné rozhovory.

(metody a formy hodnocení pracovníků/manažerů, nástroje hodnocení, způsoby hodnocení, cíl hodnocení, ukázky významu hodnocení zaměstnanců)

Cíle studia:

Cílem předmětu je rozvinout kompetence (znalosti a dovednosti) studentů zejména v oblasti vedení lidí a vzdělávání zaměstnanců. Studenti budou seznámeni se základními koncepty a přístupy k leadershipu a vzdělávání zaměstnanců v průmyslových podnicích a systematicky připravováni k tomu, aby byli schopni v praxi efektivně využívat získané znalosti i dovednosti.

Studijní materiály:

Studijní materiály:

BARTOŇKOVÁ, H. 2010. Firemní vzdělávání. Praha: Grada.

JAROŠOVÁ, E., PAVLICA, K. 2015. Vyvážený leadership - Dynamika manažerských dovedností. Praha: Management Press.

STÝBLO, J. 2013. Leadership v organizaci. Praha: Ústav práva.

VODÁK, J., KUCHARČÍKOVÁ, A. 2011. Efektivní vzdělávání zaměstnanců, 2. vyd. Praha: Grada.

Další doporučená studijní literatura:

ADAIR, J. 2004. Efektivní motivace. Přeložila VORLÍČKOVÁ, L. Praha: Alfa Publishing.

ADAIR, J. 2004. Efektivní komunikace. Přeložila TUŠLOVÁ, K. Praha: Alfa Publishing.

BĚLOHLÁVEK, F. 2016. 25 typů lidí - Jak s nimi jednat, jak je vést a motivovat, 3.vyd. Praha: Grada.

KOUBEK, J. 2011. Personální práce v malých a středních firmách.

4. aktual. a dopln. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s.

MÜHLFEIT, J. a M. COSTI. 2017. Pozitivní leader: jak energie a štěstí pohánějí špičkové týmy na cestě k úspěchu. Přeložil JUREK, V. Brno: Management Press.

PILAŘOVÁ, I. 2016. Leadership & management development: role, úlohy a kompetence managerů a lídrů. Praha: Grada.

PROCHÁZKA, J., VACULÍK, M., SMUTNÝ, P. 2013. Psychologie efektivního leadershipu. Praha: Grada.

ROCK, D. 2009. Leadership s klidnou myslí. Praha: Pragma.

ŠIKÝŘ, M. 2016. Personalistika pro manažery a personalisty. 2., aktual. a dopln. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s.

TURECKIOVÁ, M. 2007. Klíč k účinnému vedení lidí: odemkněte potenciál svých spolupracovníků. Praha: Grada.

WHITMORE, J. 2009. Koučování. Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti. Metoda transpersonálního koučování, 4. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Management Press.

---------------------------------

ŠIKÝŘ, Martin, TOMEŠKOVÁ, Kateřina a Iveta CHMIELOVÁ DALAJKOVÁ. (2022). Systémy řízení lidí v organizaci. Učební text ve formátu PDF. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií. 131 s. ISBN 978-80-01-06942-4.Dostupné z: https://dspace.cvut.cz/handle/10467/99638

TOMEŠKOVÁ, Kateřina. A Broader View of the Leadership Mission and the Management Skills Development. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 1/2022, s. 89-96. ISSN 1805-3246. Dostupné z: http://www.regionalnirozvoj.eu/vydani/202201

Poznámka:
Další informace:
Více informací, včetně dostup. prezentací a e-booku ke stažení lze nalézt v Moodlu.
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1246743919105.html