Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
32BC-P-BOZP-01 ZK 3 2P+0C česky
Vztahy:
Předmět 32BC-P-BOZP-01 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět U16C5302 (vztah je symetrický)
Předmět 32BC-P-BOZP-01 může při kontrole studijních plánů nahradit předmět U16C5302
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Základní právní předpisy v oblasti BOZP v EU, ČR. Zákoník práce. Prováděcí předpisy zákoníku práce. Povinnosti zaměstnavatele. Práva a povinnosti zaměstnance. Prevence rizik. Školení zaměstnanců. Pracovní úrazy. Dokumentace k zajištění BOZP. Inspekce práce, KHS, IŽP. Požární ochrana. Zákon o ochraně veřejného zdraví. Hygiena práce. Osobní ochranné pracovní prostředky. Bezpečnostní značky a signály. Technická zařízení.

Požadavky:

Základní literatura:

Studijní opora a vybraná ustanovení (vybrané části) z níže uvedené legislativy

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů - vybraná ustanovení se vztahem k BOZP;

- Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovně právních vztazích

a o zajištění BOZ při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů - vybraná ustanovení;

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - vybraná ustanovení;

- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů - vybraná ustanovení;

Doporučená literatura:

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

- Vyhláška MZd č. 118/2015 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání

- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

- Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- ostatní platné předpisy související s BOZP

- Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

- ostatní platné předpisy související s PO

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Předmět nemá vypsaná cvičení.

Cíle studia:

V předmětu Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci získají studenti základní poznatky o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP a PO, jakož i o jiných požadavcích z oblasti BOZP a PO, a využívat je pro praktickou potřebu zajišťování, organizace a řízení BOZP a PO v praxi.

Studijní materiály:

Základním studijním materiálem je studijní opora dostupná v LMS Moodle.

Poznámka:
Další informace:
LMS Moodle.
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1246743919005.html