Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Marketingový výzkum

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
32BC-P-MKVY-01 Z,ZK 6 2P+2C česky
Vztahy:
Předmět 32BC-P-MKVY-01 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět U16C5401 (vztah je symetrický)
Předmět 32BC-P-MKVY-01 může při kontrole studijních plánů nahradit předmět U16C5401
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Po absolvování kurzu by měl student umět :

1. definovat problém pro výzkumný projekt

2. konkretizovat cíle a cílovou skupinu výzkumu

3. ve vztahu k nim určit metodu a techniku řešení z používaných postupů a aplikací v oblasti marketingové praxe.

Měl by být schopen z pozice marketingového manažera zadávat a řešit výzkumné problémy samostatně i ve spolupráci s profesionální výzkumnou agenturou.

Požadavky:

Požadavky na zakončení

1. Zápočet : Účast na cvičeních 80% (případně náhrada), aktivní práce, odevzdání seminární práce / seminární prezentace podle harmonogramu, úspěšný test a další úkoly ve cvičení (týmová práce). Pro získání zápočtu je nutné získat min 70 bodů ze 100 možných.

2. Zkouška: Teoretické zvládnutí probíraných témat (v rozsahu přednášek, cvičení a povinné literatury). Ukončení předmětu bude provedeno ústní zkouškou. Hodnocení ze cvičení (body) se počítají do výsledné známky 50%.

Osnova přednášek:

Harmonogram 09/23-01/24 :

Úvod do předmětu. Základní pojmy MV.

Metody a techniky MV – přehled a využití. Kvalitativní a kvantitativní výzkumy.

Proces MV I. Zadávací fáze

Proces MV II. Realizační fáze

Výzkumy spotřebitele a spotřebitelského chování

Aplikační oblasti MV I. Produktové a značkové výzkumy, mediální výzkumy.

Aplikační oblasti MV II. Komunikační a mediální výzkumy.

Aplikační oblasti MV III. Cenové a distribuční výzkumy.

Aplikační oblasti MV IV. Výzkumy pro strategické marketingové rozhodování

Nové techniky a využití internetu v MV

Statistické metody ve výzkumu trhu

Komplexní a agenturní výzkumy

Customer Insight, Customer Based Intelligence – hloubkové porozumění zákazníkovi

Marketing Research ve vztahu k marketing managementu, využití ve firmách.

Osnova cvičení:

Podstata a cíle marketingového výzkumu

Postavení marketingového výzkumu v podniku – součást marketingového řízení. Zdroje informací v podniku.

Proces marketingového výzkumu. Zadání a zpracování výzkumného projektu.

Proces tvorby a realizace výzkumného projektu

Metody a techniky marketingového výzkumu a jejich využití

Kvantitativní výzkumy. Kvalitativní výzkumy

Marketing a statistika. Jednoduché statistické zpracování výzkumných dat: typy proměnných, grafické znázornění dat, popisná statistika

Marketingový výzkum složek marketingového mixu a aplikační výzkumy

Produktové výzkumy, výzkum značek, cenové výzkumy, distribuční výzkumy, komunikační výzkumy

Spotřebitelské výzkumy, výzkumy spotřebního a nákupního chování

Výzkum spokojenosti zákazníka, pochopení zákazníka

Marketingový výzkum pro strategické rozhodování

Inovativní výzkumné metody, internet a nové trendy…

Cíle studia:

Hlavním cílem předmětu je :

- Seznámit studenty s problematikou marketingového výzkumu a možnostmi využití v závěrečné práci

- Umět navrhnout a zpracovat marketingový výzkum na zadané téma s použitím konkrétních metod a technik

Studijní materiály:

KOZEL, R. Moderní marketingový výzkum: nové trendy, kvantitativní a kvalitativní metody a techniky, průběh a organizace, aplikace v praxi, přínosy a možnosti. Praha: Grada, 2006.

KALKA, J., ALLGAYER, F. Marketing podle cílových skupin: [jak žijeme, co kupujeme, čím se řídíme]. Brno: Computer Press, 2007.

MAREK, L. Statistika v příkladech. Praha: Professional Publishing, 2013

PECÁKOVÁ, I. Statistika v terénních průzkumech. Praha: Professional Publishing, 2011.

ROUBAL, O., ZICH, F. Marketingová sociologie: marketingová komunikace a moderní společnost. Praha: Eupress, 2014.

TAHAL, R. Marketingový výzkum: postupy, metody, trendy. Praha: Grada Publishing, 2017

Další: odborné literární zdroje, online zdroje výzkumných agentur, SIMAR apod.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1246743918705.html