Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Manažerská psychologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
32BC-P-MNPS-01 Z,ZK 3 1P+1C česky
Vztahy:
Předmět 32BC-P-MNPS-01 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32BE-P-MNPS-01 (vztah je symetrický)
Předmět 32BC-P-MNPS-01 nelze zapsat s předmetem 32BE-P-MNPS-01 ve stejném semestru.
Předmět 32BC-P-MNPS-01 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32BE-P-MNPS-01 (vztah je symetrický)
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět seznamuje se základy současného pojetí psychologie a její aplikace do manažerské praxe. Umožňuje získat pohled na moderní metody psychologie, které slouží k poznávání a posuzování druhých lidí. Studenti se seznámí s rolí psychologie v manažerské praxi a v personálním řízení. Pochopí důležitost osobnosti manažera, seznámí se se základními pojmy psychologie osobnosti. Seznámí se s osobnostními předpoklady manažerů a jejich významem pro úspěšné vykonávání manažerské činnosti, s psychickými funkcemi a procesy uplatňovanými při plnění manažerských funkcí. Vývojová psychologie seznámí s principy vývoje lidského jedince a psychologickou charakteristikou vybraných vývojových období, psychologie osobnosti se zaměří na objasnění struktury a dynamiky osobnosti. Sociální psychologie seznámí studenty se způsobem sociálně-psychologického myšlení - umožní jim podívat se na vlastní chování, chování ostatních a společenské jevy okolo sebe s teoretickou výbavou a koncepcemi sociální psychologie tak, aby mohli sociálnímu chování lidí více porozumět a zasadit je do hlubších kontextů. Studenti budou rovněž vedení k sebepoznání a sebeuvědomění jako základu k sebeřízení a řízení druhých, zvláště pak v náročných životních situacích. V předmětu bude rovněž poukázáno na pracovní zátěž a způsoby její eliminace, rovněž na problematické jevy pracovního prostředí jako je mobbing, bossing, syndrom vyhoření apod.

Požadavky:

Docházka + aktivní účast 12 (1 cvičení 2 body)

Test 1 na 3. cvičení 10

Test 2 na posledním cvičení 20

Celkem 42

Pro získání zápočtu 30 bodů

Požadavky ke zkoušce:

Zápočtové testy z přednášek a studia literatury

Písemný test

Osnova přednášek:

1. Manažerská psychologie v kontextu psychologie jako vědy

. Čím se psychologie zabývá a proč potřebuje mít manažer psychologické znalosti

. Čím se zabývá manažerská psychologie a její stručný vývoj

. Jaké jsou úkoly manažerské psychologie a psychologie práce a organizace

2. Osobnost a její poznávání

. Základní pojmy psychologické metodologie

. Rozdíl mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem

. Jak postupovat při psychologickém výzkumu

. Základní metody výzkumu, které můžete využít a jak je využít co nejefektivněji

. Jak se vyvarovat chyb při posuzování druhých

3. Osobnost a osobnost manažera

. Vlastnosti osobnosti, které jsou více vrozené, které získané

. Motivační činitele a teorie pracovní motivace

. Jak ovlivňují postoje naší činnost

. Vývojová stadia dospělosti ve vztahu k pracovní činnosti

. Co charakterizuje osobnost manažera, jaké jsou manažerské styly

. Co je to tvořivost, některé z technik tvořivého myšlení

4. Manažer a skupina

. čím se zabývá sociální psychologie

. čím je ovlivňováno naše vnímání a jakých chyb se nejčastěji dopouštíme

. základní pojmy ze širokého okruhu komunikace

. druhy konfliktů a způsoby jejich řešení

. pojmy jako je sociální pozice, role, status, konflikty rolí

. rozdíl mezi skupinou a týmem

. týmové role

. jakými jevy je ovlivňován výkon skupiny

. experimenty, které se dělaly v souvislosti s konformitou

. co je to prosociální chování a kdy naopak nepomáháme

5. Manažer a výkonnost

. čím se zabývá duševní hygiena

. co to jsou psychosomatické nemoci

. co to je stres a jak se projevuje

. co ovlivňuje prožívání a zvládání stresu

. jak lze stres zvládat

. co jsou to copingové strategie

. co je to syndrom vyhoření

. kdo je workholik

6. Manažer a pracovní prostředí

. čím se zabývá inženýrská psychologie

. co řeší ergonomie

. jaké jsou nemoci z povolání a nemoci digitální doby

. jaké jsou oblati pracovní psychické zátěže

. co je to mobbing

. co je to korporátní psychopatie

. čím se zabývá zdravá firma

Osnova cvičení:

1. Představení předmětu a studentů pomocí Erbu a testu MBTI, ve skupinách diskuse nad výsledky, cíl: uvědomit si rozdíl subjektivního a objektivního pohledu při posuzování druhých, pravděpodobnostní pohled psychologie

2. Ukázka testů, aplikace do AC/DC, pozorovací schéma, příprava a záznam rozhovoru, postojové škály, sociogram, cíl: aplikace teoretických poznatků o metodách psychologie do praktické činnosti manažera při výběru uchazečů, diskuse nad validitou a objektivitou metod, zdůraznění etických pravidel používání metod

3. Sociální percepce, úhel pohledu, chyby při posuzování druhých, stereotypy.cíl uvědomit si úskalí mezilidského vnímání, eliminace chyb a unáhlených závěrů, snaha o objektivizaci

4. Komunikační a vyjednávací hra, cíl: uvědomit si různé postoje a obtížnost změny postoje, zároveň respekt k názoru druhé strany, příčiny konfliktů

5. Experimenty související s konformitou a dalšími skupinovými jevy a jejich dopad na každodenní manažerskou praxi (vliv moci, prostředí, role, zříkání se odpovědnosti ve prospěch skupiny.)

6. Analýza stresu, stresorů, reakcí na stres, individuální rozbor vlastní osobnosti v souvislosti se stresovou zátěží

7. Zápočtový test

Cíle studia:

Cílem studia je umožnit studentkám a studentům proniknout do problematiky probabilistické vědy jakou psychologie je, zároveň poukázat na vědeckou povahu psychologie. Seznámit je s povahou psychologického myšlení, a poskytnout jim základy psychologické terminologie. Cílem předmětu je prezentovat studentkám a studentům psychologické poznatky využitelné v činnosti manažera. Pozornost je zaměřena na aplikaci těchto poznatků v praxi. Předmět umožňuje nabývání a rozvíjení konkrétních manažerských dovedností zejména v těchto oblastech: sociální komunikace, poznávání a ovlivňování lidí, sebepoznání a vlastní osobnostní rozvoj.

Studijní materiály:

Základní:

Bedrnová, E.; Nový, I. Jarošová, I. a kol.: Manažerská psychologie a sociologie. Management Press 2012

Mikuláštík, Milan: Manažerská psychologie. 3. rozšířené a přepracované vydání. Praha, Grada 2015.

Provazník, V. a kol.: Psychologie pro manažery a ekonomy. Praha, Grada 2002.

Štikar J., Rymeš, M., Riegel, K., Hoskovec, J.: Základy psychologie práce a organizace. Praha, Karolinum 1996.

Štikar, Rymeš, Riegel, Hoskovec: Psychologie ve světě práce. Praha 2003.

Doporučená:

Armstrong, M.: Řízení lidských zdrojů. Praha, Grada 2007.

Bedrnová, E.: Duševní hygiena a sebeřízení -pro vysokoškoláky a mladé manažery. Fortuna, 2010.

Hayes, N.: Psychologie týmové práce. Praha, Portál 2005.

Khelerová, V.: Komunikační a obchodní dovednosti manažera. Praha: Grada, 2006.

Koubek, J.: Řízení lidských zdrojů. Praha, Management Press 1995.

Lukeš, M., Nový, I.: Psychologie podnikání. Praha, Management Press 2005.

Matoušek, O.: Pracovní stres a zdraví. Praha: VUBP 2003

Montag, P.: Assessment Centrum - moderní nástroj pro hodnocení, výběr a výcvik personálu. Praha, Pragoeduca 2002.

Nakonečný, M.: Sociální psychologie organizace. Praha: Grada, 2005.

Stacke: Koučování pro manažery a firemní týmy. Praha: Grada, 2004.

Tureckiová, M.: Řízení a rozvoj lidí ve firmách. Praha: Grada, 2004.

Vybíral, Z.: Psychologie komunikace. Praha, Portál 2005

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1246743917405.html