Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Úvod do radiační ochrany jaderných zařízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17URO KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:

Předmět je zaměřen na úvod do problematiky zajištění radiační ochrany v jaderných zařízení, legislativní souvislosti, způsob práce se zdroji IZ v kontrolovaných a sledovaných pásmech, praktické činnosti při sledování a měření radiační situace, způsob zajištění ochrany pracovníků a obyvatelstva před ionizujícím záření.

Požadavky:

-

Osnova přednášek:

1. Radiační ochrana, 1 přednáška

Úvod, účel a úkoly radiační ochrany a její souvislost s jadernou bezpečností, fyzickou ochranou a havarijní připraveností. Přehled jaderných zařízení v ČR a okolních zemí. Přehled literatury, studijní podklady.

2. Radioaktivita a ionizující záření v životním prostředí, 3 přednášky

Radioaktivita, základní veličiny a pojmy, radioaktivní rozpad, dávka. Dávkový ekvivalent při hodnocení biologických účinků ionizačního záření. Účinky ionizujícího záření na lidský organismus. Umělé a přirozené zdroje ionizujícího záření. Radioaktivita a životní prostředí. Radioaktivní odpady. Způsob ochrany před nežádoucími účinky IZ. Radiační situace ČR, úniky radioaktivity z jaderných zařízení za normálního provozu a v havarijních podmínkách, analýza vybraných havárií různých zdrojů IZ.

3. Legislativa v oblasti radiační ochrany, 3 přednášky

Atomový zákon z pohledu radiační ochrany, úloha SÚJB, Vyhláška č. 307/2002 o radiační ochraně, klasifikace zdrojů ionizujícího záření, kategorizace pracovišť, optimalizace a limity ozáření, podmínky bezpečného provozu zdrojů ionizujícího záření a pracovišť s nimi, dohled nad radiační ochranou, kontrolované a sledované pásmo, pracoviště s uzavřenými a otevřenými zářiči, uvádění radionuklidů do životního prostředí, uvolňovací úrovně.

4. Monitorování radiační situace, 4 přednášky

Účel programu monitorování a způsob jeho zajištění. Monitorování osob, pracoviště, výpustí a okolí jaderného zařízení. Přístrojové vybavení pro zajištění monitorování. Ovládání dozimetrických přístrojů, kalibrace, metrologické ověření. Měření dávkového příkonu gama a neutronů, měření povrchového zamoření alfa-beta, měření výpustí. Monitorování pracoviště reaktoru VR-1. Požadavky na radiační monitorovací systémy, radiační monitorovací systém RMS. Síť včasného zjištění ČR, evropská monitorovací síť.

5. Práce v kontrolovaném a sledovaném pásmu, 2 přednášky

Způsob práce s otevřenými a uzavřenými zářiči, program zajištění jakosti v radiační ochraně. Způsob a zajištění bezpečné práce při práci s IZ pro různá jaderná zařízení. Činnost při ozáření osob, kontaminaci osob, pracoviště a okolí. Vnitřní a vnější havarijní plán. Radiační mimořádné situace a jejich řešení.

Osnova cvičení:

-

Cíle studia:

Znalosti:

Získat přehled o požadavcích na zajištění radiační ochrany jaderných zařízení.

Schopnosti:

Orientovat se legislativních souvislostech, způsobu měření, zajištění rozsahu monitorování.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. Hála J.: Radioaktivita, ionizující záření, jaderná energie, Konvoj Brno, 1998.

2. Zákon č. 18/1997 Sb. o o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon).

3. Vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb.

Doporučená literatura:

4. Principy a praxe radiační ochrany, kol. autorů, Státní úřad pro jadernou bezpečnost. SÚJB Praha 2000.

5. Bodansky D.: Nuclear Energy: Principles, Practices, and Prospects, 2nd ed. editionRadiation Detection and Measurement, John Wiley & Sons, Inc., Springer-Verlag New York, 2004.

6. International Basic Safety Standards for Protection against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources (CD-ROM Edition, 2003).

7. Series No. 115/CD, IAEA, 2004.

Studijní pomůcky:

Přenosné dozimetrické přístroje Rados RDS120, RADOS200, Berthold LB122, Tesla NB3201. Monitorovací systém reaktoru VR-1.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1182306.html