Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Radioaktivní odpady

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
17RAO ZK 2 2
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:

Předmět je zaměřen na získání znalostí o systému nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem od jejich vzniku u původců RAO až k uložení na úložištích radioaktivních odpadů. Nakládání s RAO a VJP podléhá povolovacímu řízení podle Atomového zákona, jímž se řídí i možnost využití jednotlivých způsobů nakládání - sběr, třídění, úprava, zpracování, skladování a ukládání. Pro způsoby nakládání existují v České republice i ve světě provozované technologie různého typu. Seznámení se s těmito technologiemi je součástí obsahu předmětu.

Požadavky:

-

Osnova přednášek:

1. Původ a charakteristické vlastnosti radioaktivních odpadů: definice radioaktivních odpadů (RAO) a jejich původ. Kategorizace.

2. Nakládání s RAO v životním cyklu energetických a institucionálních RAO.

3. Předzpracování radioaktivních odpadů.

4. Zpracování radioaktivních odpadů.

5. Úprava a recyklace radioaktivních odpadů a jejich uvádění do životního prostředí: nízko a středně aktivní odpady, bitumenace, cementace, polymerace, vitrifikace.

6. Přeprava radioaktivních odpadů.

7. Skladování a ukládání radioaktivních odpadů: přípovrchová úložiště, požadavky na skladování a ukládání, skladování kapalných a pevných RAO, VJP. Mezisklady.

8. Bezpečnostní aspekty nakládání s radioaktivními odpady.

9. Likvidace radioaktivních odpadů pomocí transmutačních technologií.

10. Dekontaminace povrchů a zacházení se vzniklými odpady. Likvidace havárií, likvidace starých ekologických zátěží. Ochrana pracovníků, obyvatelstva a životního prostředí. Monitorování.

11. Vyřazování jaderných zařízení z provozu a zneškodnění vzniklých radioaktivních odpadů.

12. Právní prostředí při nakládání s radioaktivními odpady, vztahy s veřejností: Atomový zákon a navazující vyhlášky SÚJB, legislativa mimo Atomový zákon: MAAE a NEA OECD - doporučení, apod.

Osnova cvičení:

Cvičení je nedílnou součástí výuky. Zahrnuje rozbor a řešení konkrétních situací vznikajících při nakládání s radioaktivními odpady a navazuje na výklad v přednáškové části.

Cíle studia:

Znalosti:

Podrobné znalosti systému vzniku a nakládání s vyhořelým jaderným palivem a radioaktivními odpady. Znalost způsobu posuzování nebezpečnosti odpadů a VJP v průběhu jejich životního cyklu a volby při rozhodování o jejich zneškodnění včetně uvedení do požadovaného stavu.

Schopnosti:

Orientace v dané problematice, uplatnění získaných znalostí v dalších oblastech problematiky jaderně energetických zařízení. Dobrá orientace v Atomovém zákoně a ve vyhlášce SÚJB č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. IAEA Safety Standards, Classification of radioactive waste, GSG-1, IAEA Veinna 2009.

2. Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3. Vyhláška SÚJB č. 307/2002 S. o radiační ochraně.

Doporučená literatura:

4. Dlouhý Z.: Nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem, VUT v Brně, nakladatelství VUTIUM, IBSN 978-80-214-3629-9, 2009.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11321605.html