Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Praktikum z radiochemie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15RAP2 KZ 6 0+7
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Extrakce, rozdělovací poměr, separace, extrakční chromatografie, papírová chromatografie, ionexová chromatografie, dělení jaderných izomerů, stanovení rozpustnosti, spolusrážení, radiometrické titrace, substechiometrická izotopová zřeďovací analýza, homogenní izotopová výměna.

Požadavky:

1.Absolvování Praktika z radiochemie 1.

2.Separační metody v radiochemii 1

3.Prokázání zdravotní způsobilosti pro práci v riziku ionizujícího záření.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1.Provozní řády pro práci s otevřenými zdroji ionizujícího záření.

2.Příprava zředěných radioaktivních roztoků s určitou relativní měrnou aktivitou.

3.Příprava preparátu UX2 a stanovení jeho poločasu.

4.Stanovení rozdělovacího poměru Fe(III) v soustavě HCl - diethylether.

5.Dělení Th-234 a U-238 extrakcí diethyletherem.

6.Dělení Th-234 a U-238 na měniči aniontů.

7.Dělení RaD a RaE extrakcí dithizonem.

8.Dělení RaD a RaE extrakční chromatografií.

9.Dělení RaD a RaE papírovou chromatografií.

10.Dělení jaderných izomerů bromu Br-80m a Br-80.

11.Stanovení rozpustnosti málo rozpustných sloučenin metodou radioaktivních indikátorů.

12.Spolusrážení fosforečnanů s halogenidy stříbra.

13.Radiometrická titrace založená na srážecí reakci.

14.Substechiometrická izotopová zřeďovací analýza.

15.Homogenní izotopová výměna thalia v soustavě dusičnan thalný - dusičnan thalitý - kyselina dusičná.

16.Prvková analýza hornin pomocí rentgenfluorescenční analýzy

Cíle studia:

Získané znalosti:

- základy práce v radiochemické laboratoři

- základní radioanalytické postupy a metody

Výstupní schopnosti:

- praktické zkušenosti v práci s otevřenými zářiči(radioaktivními roztoky)

- příprava radioaktivních vzorků k měření

Studijní materiály:

Povinná literatura

1.Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o radiační ochraně (307/2002 Sb.)

2.J. Starý a kol.: Cvičení z jaderné chemie, (2. vydání), ČVUT Praha, 1987.

Doporučená literatura:

1.Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (18/1997 Sb.).

Poznámka:

Praktikum z radiochemie 2

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11302905.html