Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Building Services and Fire Safety of Buildings

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
125TZPB Z,ZK 5 2P+2C Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Indoor Enviromental and Building Services Engineering
Synopsis:

The course is focused on the most important aspects of fire safety of buildings with an emphasis on buildings for culture and the gathering spaces. Students will become familiar with important concepts from building fire safety (e.g. building categorization and fire code, fire sections, fire risk, fire hazard area and separation distances, evacuation and escape routes, fire fighting equipment, gathering space, etc.) in the context of buildings for culture and the gathering of people. Fire safety devices and their reserved types will be discussed in detail (mainly electric fire alarms, fixed fire extinguishing systems, smoke and heat extraction system). The use of fire safety devices will be demonstrated on practical examples.

Requirements:

Mandatory participation in practice, a maximum of 2 absences are allowed.

Required presentation of the seminar work at the last exercise.

Syllabus of lectures:

1. Introduction to fire safety of buildings, categorization of buildings, Fire Code

2. Specifics of fire safety of buildings for culture and gathering spaces

3. Fire sections, fire risk

4. Building structure – class of reaction to fire and fire resistance

5. Evacuation of people, escape routes

6. Fire-hazardous area, separation distances, fire department access

7. Technological systems for theaters, cinemas and other scenes and their fire aspect

8. Fire safety equipment

9. Electric fire alarm

10. Electric fire alarm in cultural buildings

11. Fixed fire extinguishing equipment

12. Fixed fire extinguishing equipment in cultural buildings

13. Fire ventilation and equipment for smoke and heat extraction

Syllabus of tutorials:

1. Introduction, Fire technical terms, Assignment of seminar work

2. Fire safety solutions - text and drawing part

3. Division of the building into fire sections and determination of fire risk

4. Building structure from a fire point of view

5. Assessment of evacuation of people and escape routes

6. Evaluation of the fire hazard area and equipment for fire fighting

7. Excursion

8. Electric fire alarm in the theater

9. Electric fire alarm in the theater

10. Fixed fire extinguishing equipment in the theater

11. Fixed fire extinguishing equipment in the theater

12. Fire ventilation and equipment for smoke and heat extraction

13. Presentation of the seminar work, credit

Study Objective:

Students will become familiar with the most important aspects of fire safety of typical buildings for culture and the application of fire safety equipment in these buildings. Students will use basic fire calculations and simplified designs of dedicated fire safety equipment.

Study materials:

Mandatory literature:

DRKAL, František a Vladimír ZMRHAL. Větrání. 2. vydání. V Praze: České vysoké učení technické, 2018. ISBN 978-80-01-06378-1.

PAPEŽ, Karel. Energetické a ekologické systémy budov 2: vzduchotechnika, chlazení, elektroinstalace a osvětlení. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. ISBN 978-80-01-03622-8.

PETR, Jan. Jevištní technologie v 21. století. Brno: JAMU, 2022. ISBN 978-80-7460-197-2.

KRATOCHVÍL, Václav, NAVAROVÁ, Šárka a Michal KRATOCHVÍL. Požárně bezpečnostní zařízení ve stavbách: stručná encyklopedie pro jednotky PO, požární prevenci a odbornou veřejnost. II. doplněné a upravené vydání. Praha: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2021. ISBN isbn978-80-7385-238-2.

BEBČÁK, Petr. Požárně bezpečnostní zařízení. 2. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2004. ISBN 978-80-86634-34-0.

DUDÁČEK, Aleš. Automatická detekce požáru. 2., aktualiz. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2008. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN 978-80-7385-060-9.

RYBÁŘ, Pavel. Sprinklerová zařízení. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2011. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN 978-80-7385-106-4.

POKORNÝ, Jiří a Stanislav TOMAN. Požární větrání: větrání chráněných únikových a zásahových cest. 2. rozšířené vydání. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2021. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN 978-80-7385-249-8.

ŠENOVSKÝ, Michail, Pavel PROKOP a Petr BEBČÁK. Větrání objektů. 2., aktualiz. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství).

KUČERA, Petr, Tereza ČESELSKÁ a Pavlína MATEČKOVÁ. Požární odolnost stavebních konstrukcí. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství).

Standards:

ČSN 73 0802 ed. 2. Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020. 128 p.

ČSN 73 0804 ed. 2. Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020. 156 p.

ČSN 73 0810. Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016. 64 p.

ČSN 73 0818. Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami. Praha: Český normalizační institut, 1997. 32 p.

ČSN 73 0831 ed. 2. Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020. 36 p.

ČSN 73 0834. Požární bezpečnost staveb - Změny staveb. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 32 p.

ČSN 73 0848. Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009. 24 p.

ČSN 73 0872. Požární bezpečnost staveb - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením. Praha: Český normalizační institut, 1996. 12 p.

ČSN 73 0873. Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou. Praha: Český normalizační institut, 2003. 32 p.

ČSN 73 0875. Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 20 p.

ČSN 73 5245. Kulturní objekty s hledištěm. Podmínky viditelnosti. Praha: Český normalizační institut, 1988. 36 p.

ČSN 34 2710. Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 100 p.

ČSN EN 54-1. Elektrická požární signalizace - Část 1: Úvod. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2022. 24 p.

ČSN EN 12845+A1. Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Navrhování, instalace a údržba. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020. 218 p.

Recommended literature:

DRYSDALE, Dougal. An introduction to fire dynamics. 3rd ed. Chichester: Wiley, 2011. ISBN 9780470319031.

Till, Robert, C. a J. Walter Coon. Fire protection, Detection, Notification, and Suppression, 2 ed. Springer International Publishing, 2018. ISBN 9783319908434.

BURKE, Robert. Fire Protection Systems and Response. Boca Raton: CRC Press, 2008. ISBN 978-1-56670-622-3.

MÓZER, Vladimír. Aktívne a pasívne systémy požiarnej ochrany. Bratislava: Eurostav, 2018. ISBN 9788089228591.

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-04-11
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet6928106.html