Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Foundations E

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
135ZSE Z,ZK 4 2P+2C Czech
Vztahy:
During a review of study plans, the course 135ZSVT can be substituted for the course 135ZSE.
The requirement for course 135ZSE can be fulfilled by substitution with the course 135ZSVT.
Garant předmětu:
Jan Kos
Lecturer:
Josef Jettmar, Jan Kos, Jan Masopust
Tutor:
Taťana Holoušová, Josef Jettmar, Daniel Jirásko, Jan Kos, Veronika Pavelcová, Jan Salák, Zdeněk Šiška, Alena Zemanová, Tereza Žalská
Supervisor:
Department of Geotechnics
Synopsis:

Úvod do předmětu, literatura, zásady navrhování, geotechnické kategorie

Pevnostní a deformační charakteristiky základové půdy, plošné základy

Mezní stavy plošných základů, výpočet únosnosti a sedání plošných základů

Hlubinné základy - typologie, pilotové základy, technologie vrtaných a ražených pilot

Osová únosnost osamělých pilot, zatěžovací zkoušky pilot

Stanovení únosnosti příčně zatížených pilot, skupina pilot

Mikropiloty, kotvy, technologie

Injektáž klasická a trysková, podzemní stěny

Stavební jámy, technologie pažení stavebních jam

Zásady pro návrh a posouzení pažicích konstrukcí, zemní tlak, účinek vody

Výpočet pažicích konstrukcí, metody závislých tlaků

Odvodňování stavebních jam

Ochrana základových konstrukcí před účinky agresivního prostředí

Requirements:

Knowledge of Geology and Soil Mechanics (Geomechanics, Geomechanics I2)

Syllabus of lectures:

Introduction to the subject, literature, design principles, geotechnical categories

Strength and deformation characteristics of foundation soils, slab foundations

Limit states of flat foundations, calculation of bearing capacity and settlement of flat foundations

Deep foundations - typology, pile foundations, drilled and driven pile technology

Axial capacity of isolated piles, pile load tests

Determination of bearing capacity of transversely loaded piles, pile group

Micropiles, anchors, technology

Conventional and jet grouting, underground walls

Construction pits, technology of shoring of construction pits

Principles for the design and assessment of shoring structures, earth pressure, water effect

Calculation of shoring structures, pressure dependent methods

Dewatering of construction pits

Protection of foundation structures against the effects of aggressive environments

Syllabus of tutorials:

It corresponds to the outline of the lectures.

Study Objective:

Mastery of basic concepts in the field of building foundations, understanding of the difference in approach (compared to other conventional building materials) to the design and assessment of foundation elements is required. Knowledge of the technological aspects of the implementation of individual foundation elements and structures, their advantages and disadvantages compared to other technologies is required. Mastery of basic analytical calculation methods for the structural design of foundation elements and structures is required.

Study materials:

Masopust, Jan. Zakládání staveb 1 : skripta. 1. vydání. Praha : ČTN ČVUT, 2015, 2018. 166 s. ISBN 978-80-01-05837-4.

Masopust, Jan. Zakládání staveb 2 : skripta. 1. vydání. Praha : ČTN ČVUT, 2016, 2017. 192 s. ISBN 978-80-01-05938-8.

Turček, Peter a kol. Zakládání staveb. 2. vydání. Bratislava : Jaga group, s. r. o., 2005. 303 s. ISBN 80-8076-023-3.

Vaníček, Ivan a kol. Projektování základových a zemních konstrukcí : skripta. 1. vydání. Praha : ČTN ČVUT, 2016. 314 s. ISBN 978-80-01-05913-5.

Geotechnika : časopis pro mechaniku zemin, zakládání staveb a inženýrskou geologii. Praha : Česko-Slovenská společnost pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství. Vychází 4x ročně. ISSN 1211-913X.

Note:
Further information:
https://portal.fsv.cvut.cz/katedry/K135
Time-table for winter semester 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
roomTH:B-685

10:00–11:50
(lecture parallel1
parallel nr.102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B685
roomTH:B-478

16:00–17:50
(lecture parallel1
parallel nr.103)

Thákurova 7 (budova FSv)
B478
Wed
roomTH:B-479

16:00–17:50
(lecture parallel1
parallel nr.101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B479
Thu
roomTH:C-221

08:00–09:50
(lecture parallel1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C221
Fri
Time-table for summer semester 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
roomTH:C-202

09:00–10:50
(lecture parallel1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C202
Tue
Wed
roomTH:B-585

08:00–09:50
(lecture parallel1
parallel nr.101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B585
Thu
roomTH:B-686

12:00–13:50
(lecture parallel1
parallel nr.102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B686
Fri
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-05-28
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet5567306.html