Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Health and Safety Management in Construction Company and on Building Site

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
122BOZF Z,ZK 7 4P+2C Czech
Garant předmětu:
Pavel Svoboda
Lecturer:
Pavel Svoboda, Tomáš Váchal
Tutor:
Pavel Svoboda, Tomáš Váchal, Zbyněk Zušťák
Supervisor:
Department of Construction Technology
Synopsis:

The aim of the course is to acquaint students with the performance of the health and safety coordinator (hereinafter in the Health and Safety Department) in the preparatory and implementation phase of construction, operation on the construction site in the role of coordination of safe work and workplace. The main goal is to train the development of a health and safety plan for a specific building and its updating and problem solving on examples. Sm.92 / 57 / EHS, introduction of KOO OSH in the Czech Republic, nomenclature, content and compilation of OSH plan according to Act No. 309/2006 Coll. elaboration of individual types of project documentation, application in practice, view of OIP on KOO BOZP, BOZP plan - Excel; software related to the issue; statutory activities of KOO BOZP, photographs of good and bad practice from constructions Practical experience from tenders for the determination of KOO BOZP, remuneration of KOO BOZP and its insurance; conditions for Special Risks and Constructions. Within the exercise, the aim of the course is to develop a health and safety plan for a specific construction and understand the need to coordinate safe work on construction sites and identify all possible health and safety deficiencies and risks on a specific construction; check that all risks on the construction site have been described and assessed; to get acquainted with the activities of KOO BOZP on the construction site.

Requirements:

Submitting the seminar paper and meeting sufficient attendance. Successful completion of the exam test and the oral part of the exam.

Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:

Deepening the knowledge of students in the field of health and safety management in the preparation of buildings, but also mainly in implementation. It follows on from a bachelor's degree. Students will become familiar with the content of the OSH plan, which they process as part of the exercise. Furthermore, their knowledge is deepened for the coordination of a safe workplace on construction sites, where they will also learn how to design a safe building and for its maintenance. At the end of their studies, future master's students have the opportunity to present this plan during the professional competence test for the performance of OSH coordinator on a construction site, at the accredited company ČSSK (Czech Association of Construction Coordinators) at ČSSI (Czech Association of Construction Engineers), where after submitting 1 year of experience, they can the test and the defense of the plan and the oral questions will receive the PPE of the OSH coordinator on the construction site.

Study materials:

!Kol. autorů: Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovištích, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, vyd. druhé, 2016, ISBN 978-80-87676-20-2

!Kápl, V.: Bezpečnost práce ve stavebnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2014, ISBN: 978-80-7421-085-3

!Pečená, M.: Bezpečnost práce ve stavebnictví, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2008, ISBN: 978-80-86973-90-6

!Chromecká, M. - Uhlír, M.: Vazač - příručka vazače břemen, Vydavatelství technických publikací, TECHNO, 2007

!Samková, A.: Novinky v právní úpravě BOZP v roce 2016, MIRRO, 2017

!Kol. autorů: Odpovědnost koordinátora BOZP na staveništi za zajištění bezúrazového prostředí - Právní limity, Výzkumný ústav bezpečnosti práce ve spolupráci s MPSV, v. v. i., 2020, ISBN 978-80-87676-37-0

?Novotný, K.: Lexikon BOZP II. Stavebnictví, SATES, 2016

Právní předpisy včetně novel:

Zákon č. 262/2006 Sb. - zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby

Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb

Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

Normy:

ČSN-EN-ISO 18001 - OHSAS (Occupational Helath and Safety Series)

ČSN-EN 1050 (83 3010) Bezpečnost strojních zařízení - zásady pro stanovení rizikovosti

Důležité webové stránky:

EU:

https://osha.europa.eu/cs/about-eu-osha

www.ishcco.eu

ČR:

www.vubp.cz

www.ceskyfocalpoint.cz¨

www.bozpinfo.cz

Note:
Time-table for winter semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
Time-table for summer semester 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
roomTH:B-584

10:00–11:50
(lecture parallel1
parallel nr.101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B584
Tue
roomTH:C-204

08:00–09:50
(lecture parallel1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C204
Wed
Thu
roomTH:C-204

10:00–11:50
(lecture parallel1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C204
Fri
roomTH:B-584

08:00–09:50
(lecture parallel1
parallel nr.102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B584
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-05-18
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet4938606.html