Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Prevention of Emergencies

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
17KBP2PMU KZ 2 8P+6C Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Synopsis:

The aim of the course is to acquaint students with the legislative basis and scope of administrative authorities in taking preventive measures to protect the population, both in the fight against organized crime, terrorism and in addressing issues related to the integration of foreigners and the threat of large-scale migration. They will be acquainted with the prevention and preparedness for major accidents and the protection of critical infrastructure. Furthermore, students will be acquainted with the scope and powers of administrative authorities in the field of fire protection and with the rights and obligations of legal and entrepreneurial natural persons and individuals in providing tasks in the field of fire protection and with the issue of flood control measures.

Requirements:

70% participation and active participation in seminars.

During the seminar, a presentation of critical reflection on a topic related to the content of the course. The topic is processed in a group of 3 students (unless the teacher determines otherwise). Students choose it themselves and submit it to the teacher for approval. It should be a specific event (eg 1997 floods), system (eg flood protection) or technology (eg warning and notification system). The goal of the reflection is a personal assessment of the topic of functionality, pros and cons, with suggestions for what to improve. It is presented by all students from the group and the presentation is submitted in electronic form to the teacher. If the presentation is not accepted, students submit the selected topic in writing.

Passing the test with a grade of at least E. The test consists of a written part lasting 40 minutes and contains 20 questions from the content of lectures, study literature and assigned individual study. The evaluation of the test (and therefore also the subject) is according to the number of correct questions, ie A: 20; B: 19-18; C: 17-16; D: 15-14; E: 13 - 10.

In case of unclear evaluation of the test or in case the student wants to get a better evaluation, it is possible to pass an oral exam. Passing the oral part does not guarantee a better result than in the test.

Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:

After completing the course, the student will gain basic expertise in the field of emergency prevention in the conditions of the Czech Republic.

Study materials:

[1]VALÁŠEK, Jarmil a František KOVÁŘÍK. Krizové řízení při nevojenských krizových situacích: účelová publikace pro krizové řízení. Praha: Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2008. ISBN 978-80-86640-93-8.

[2]SKALSKÁ, Květoslava, Zdeněk HANUŠKA a Milan DUBSKÝ. Integrovaný záchranný systém a požární ochrana: modul I. Praha: MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2010. ISBN 978-80-86640-36-5.

[3]ŠENOVSKÝ, Michail, Vilém ADAMEC a Zdeněk HANUŠKA. Integrovaný záchranný systém. 2. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN 978-80-7385-007-4.

[4]EICHLER, Jan. Mezinárodní bezpečnost na počátku 21. století. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – AVIS, 2006. ISBN 80-7278-326-2.

[5]Metodická pomůcka ministerstva vnitra, č. j.: PO 1590/IZS 2003 ze dne 30. června 2003, kterou se doporučují zásady pro jednotné rozlišování a vymezení preventivních, záchranných, likvidačních a obnovovacích (asanačních) prací spojených s předcházením, řešením a odstraněním následků mimořádných událostí.

[6]ŠTĚTINA, Jiří a kolektiv. Zdravotnictví a integrovaný záchranný systém při hromadných neštěstích a katastrofách, Grada Publishing, a.s. 2014. ISBN 978-80-247-4578-7.

[7]RICHTER, Rostislav. Slovník pojmů krizového řízení. Praha: MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru, 2018, ISBN 978-80-87544-91-4.

[8]TOMEK Miroslav, Strohmandl Jan a Rak Jakub. Zásobování obyvatelstva pitnou vodou za mimořádných situací. Academia 2014. ISBN 978-80-7454-462-0.

[9]Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

[10]Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního, ve znění pozdějších předpisů

[11]Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů

[12]Zákon o Policii ČR č. 273/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů

[13]Atomový zákon č. 263/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů

[14]Zákon o státní pomoci při obnově území č. 12/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

[15]Zákon č. 320/2015 Sb. o HZS České republiky, ve znění pozdějších předpisů

[16]Zákon č. 254/2001 Sb. vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů

[17]Zákon č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných průmyslových havárií, ve znění pozdějších předpisů

[18]Zákon č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, ve znění pozdějších předpisů

[19]Zákon č. 97/1993 Sb. o Správě státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů

[20]Energetický zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

[21]Ústava České republiky

[22]Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky

[23]Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů

[24]Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

[25]Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

[26]Zákon č. 374/2011 Sb. o Zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů

[27]Zákon č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů

[28]Zákon č. 12/2002 Sb. o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou, ve znění pozdějších předpisů

[29]Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

[30]Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu , ve znění pozdějších předpisů

[31]Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů

[32]Zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky, ve znění pozdějších předpisů

[33]Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích, ve znění pozdějších předpisů

[34]Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

[35]Zákon č. 19/1997 Sb. o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní, ve znění pozdějších předpisů

[36]ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty.

[37]ČSN 73 0804 – Požární bezpečnost staveb – výrobní objekty.

[38]ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení.

[39]ČSN 73 0831 – Požární bezpečnost staveb – shromažďovací prostory.

[40]ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb – budovy pro bydlení a ubytování.

[41]ČSN 73 0834 – Požární bezpečnost staveb – změny staveb.

[42]ČSN 73 0835 – Požární bezpečnost staveb – budovy zdravotnických zařízení.

[43]ČSN 73 0872 – Požární bezpečnost staveb – ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením.

[44]ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou.

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-07-14
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet3082106.html