Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Civil Emergency Preparedness

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
17KBP2CNP Z,ZK 4 8P+4S Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Synopsis:

The goal is to basics and main principles of Civil Emergency Preparedness (CNP), to the extent necessary for the understanding of safeguarding the population against the effects of emergencies or crisis situations non-military character. Cooperation in the field of CNP at the international level is particularly within the European Union and NATO. Cooperation between NATO and EU civil protection aims to better protect people, their environment, property and cultural heritage in the event of major natural disasters or disasters caused by human factors arising both inside and outside the EU. The training will be clarified as well as crisis intervention policy and preparedness UN and the OSCE and the basic structure of civil emergency preparedness and obligations of the State in protecting the population.

Requirements:

credit:

Preparation of a comprehensive report and presentation at a seminar with him,

70% of active participation and performance in seminars,

activity at the seminars will be assessed and considered as one of the prerequisites for granting credit,

without obtaining credit and write credit to the CFE exam is impossible to realize.

examination:

examination test, 70% claim success

test consists of written part of 60 minutes to 20 issues in the content of lectures, tutorials and independent study and entered on her follow-up oral part only in the case of an ambiguous assessment test, or if the student wants to get a better evaluation

evaluation of the test: A - 20 questions correctly, B -19, C -18, D -17, E -15-16 questions correctly,

Thematic areas for testing:

First The concept of civil emergency preparedness in the European Union and NATO.

Second The concept of civil emergency preparedness in the United Nations and the OSCE,

Third Addressing the protection of the population in some states of the EU and NATO.,

4th Planning solutions and measures to protect the population,

5th The concept, the meaning and structure of civil emergency preparedness in the country.

6th Protecting the population as a basic component of civil emergency preparedness, importance, and its division,

7th Overview of key legislation in force protection of the population.

Syllabus of lectures:

Week 1 Introduction to the study „Civil emergency preparedness.“

Week 2 The concept of civil emergency preparedness in the EU and NATO

Third Week concept of civil emergency preparedness in the United Nations and the OSCE,

4th Week concept, meaning and structure of civil emergency preparedness in the country.

5th Week Addressing protection of the population in some states of the EU and NATO

6th Week planning and solution measures to protect the population,

7th Overview of the most important week of the applicable legislation on the protection of the population.

8th Week Protecting the population as a basic component of civil emergency preparedness, importance, and its division,

9th Civil Protection Week - warning, evacuation, sheltering.

10th Civil Protection Week - the area of emergency survival, personal protection against contamination and aid.

Syllabus of tutorials:

The importance of 1st week, tasks and responsibilities in the area of ??civil emergency preparedness.

Week 2 The concept of civil emergency preparedness in the European Union and NATO.

Third Week concept of civil emergency preparedness in the United Nations and the OSCE,

4th Week Addressing protection of the population in some states of the EU and NATO.

5th Week concept, meaning and structure of civil emergency preparedness in the country.

6th Week planning measures and solutions to protect the population for incident solving model situations in the field of population.

7th Week Solution model situations in the field of population.

8th Week Protecting the population as a basic component of civil emergency preparedness, importance, and its division,

9th Civil Protection Week - warning, evacuation, sheltering.

10th Civil Protection Week - the area of emergency survival, personal protection against contamination and aid.

Study Objective:

The main aim is to acquaint students with the methods and tools that are used in the Czech Republic for the safety management and crisis management. The course places particular emphasis on ensuring the security legislation of the Czech Republic and deals with prevention, in terms of measures that can be of emergency or crisis prevention, or whose application will ensure mitigation of protected interests, preparing for emergency response and crisis management authorities will be responsible public, management of emergencies during normal routine activities of public authorities and the integrated rescue system, crisis management, using the superior resources, forces and resources in the need to limit some rights and freedoms or obligations of the intentions of the publication of a state of emergency, and the process applied after these events to restore the affected area. Students will be able to primarily focus on emergency and military legislation and learn the exercises themselves actively formulate and solve problems in national security participujícími individual entities.

Study materials:

[1] Povinná literatura:

[2] REKTOŘÍK, J. A KOL. Krizový management ve veřejné správě : teorie a praxe. Praha : Ekopress, 2004. ISBN 80-86119-83-1.

[3] Ing. Jarmil Valášek, Ph.D.,Ing. František Kovářík a kolektiv, Krizové řízení při nevojenských krizových situacích ,modul C, generální ředitelství HZS ČR,Praha 2008,

[4] Mgr. Bohumír MARTÍNEK, Ph.D.doc. RNDr. Petr LINHART, CSc. Ochrana obyvatelstva,MODUL E, GŘ HZS ČR, Praha 2006,

[5] HORÁK, R., KRČ, M., ONDRUŠ, R., DANIELOVÁ, L. Průvodce krizovým řízením pro veřejnou správu; LINDE PRAHA: 2004;

[6] PROCHÁZKOVÁ, D., ŘÍHA, J. Krizové řízení; Praha: GŘ HZS ČR, 2004;

[7] KRATOCHVÍLOVÁ, D. Ochrana obyvatelstva; Edice SPEKTRUM SPBI, 2005,

[8] Smejkal, V., Rais, K.: Řízení rizik. Grada Publishing, Praha, 2003

[9] Antušák, E., Kopecký, Z.: Úvod do teorie krizového managementu. VŠE, Praha, 2003 .

[10] ŠENOVSKÝ, M. a ADAMEC, V. Právní rámec krizového managementu. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, Ostrava 2005, s., 97, ISBN 80-86634-55-8.

[11]Doporučená literatura:

[12] Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky

[13] Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. a navazující zákony, prováděcí vyhlášky a nařízení vlády

[14] Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, ve znění pozdějších předpisů

[15] Sebeochrana obyvatelstva ukrytím,Metodická pomůcka, GŘ HZS ČR, Praha 2001,

[16] Vyhláška č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

[17] Ing. Miroslav Kroupa, Chování obyvatelstva v případě havárie s únikem nebezpečných chemických látek,GŘ HZS ČR, Praha 2004,

[18] Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných PO a PFO na ochranu obyvatelstva

[19] Odborná periodika a portály krizového řízení

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-07-16
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet3082006.html