Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Analysis, Methods and Tools for Dealing with Crisis Situations

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
17KBP2ARS Z 3 8P+4S Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Synopsis:

The goal is to basics and key analysis tools and methods of crisis management, to the extent necessary for the understanding of safeguarding the population against the effects of emergencies or non-military crisis. In addition to acquaint students with the scope and activities in the construction and protection of critical infrastructure elements and European critical infrastructure. The education policy will be clarified and emergency planning and preparedness in the area of ??the state population. Practically the practice of mid-range planning, evacuation and treatment planning assumptions protection plan for processing critical infrastructure elements.

Requirements:

Credit:

Preparation of a comprehensive report and presentation at a seminar with him,

70% of active participation and performance in seminars,

processing and defending team a practical project in the evacuation of the population and critical infrastructure protection plan,

activity at the seminars will be assessed and considered as one of the prerequisites for the granting of credit,

without obtaining credit and write credit to the CFE is not possible to implement the test.

examination:

examination test, 70% claim success

test consists of written part of 60 minutes to 20 questions on the content of lectures, tutorials and independent study and given the oral part of the follow-up only in case of an ambiguous assessment test, or if the student wants to get a better evaluation

evaluation of the test: A - 20 questions correctly, B -19, C -18, D -17, E -15-16 questions correctly

Thematic areas for testing:

First Threats, risk analysis,

Second Basic risk analysis methods used, their effectiveness and use,

Third Crisis management, crisis planning and crisis situations,

4th Critical Infrastructure and European critical infrastructure, meaning and structure,

5th Critical Infrastructure and European critical infrastructure, planning and action to address critical infrastructure protection,

6th The procedures and sequence of crisis management,

7th Methods and forms of use of armed and security forces in crisis management,

8th General Inspection of Security Forces, composition, powers and duties of national security

Syllabus of lectures:

Week 1 Introduction to the study „Analysis of methods and tools of crisis management.“

Week 2 threats, risk analysis,

Third The week of the risk analysis methods used, their effectiveness and use,

4th Week Crisis management, crisis planning and crisis situations,

5th Week Critical Infrastructure and European critical infrastructure, meaning and structure,

6th Week Critical Infrastructure and European critical infrastructure, planning and action to address critical infrastructure protection,

7th week sequence procedures and crisis management,

8th week using methods and forms of armed and security forces in crisis management,

9th week of the General Inspection of Security Forces, composition, powers and responsibilities in national security,

10th week crisis management information system, the possible forms of development effectiveness of crisis management

Syllabus of tutorials:

Entering Week 1 tasks to team projects to handle the evacuation plan of the city and mid-range building plan for the protection of critical infrastructure.

Week 2 threats, risk analysis,

Third The week of the risk analysis methods used, their effectiveness and use,

4th Clarification of the week, and assessment of the plan of evacuation of the city.

5th Week Critical Infrastructure and European critical infrastructure, meaning and structure,

6th Week Critical Infrastructure and European critical infrastructure, planning and action to address critical infrastructure protection,

7th week sequence procedures and crisis management,

8th week using methods and forms of armed and security forces in crisis management,

9th Clarification of the assessment week and plan the building of critical infrastructure protection

10th week Credit / Crisis Management Information System

Study Objective:

Students will be able to participate in the preparation of documents for managing and/or resolving emergencies and crisis situations.

Study materials:

[1] Povinná literatura:

[2] REKTOŘÍK, J. A KOL. Krizový management ve veřejné správě : teorie a praxe. Praha : Ekopress, 2004. ISBN 80-86119-83-1.

[3] Ing. Jarmil Valášek, Ph.D.,Ing. František Kovářík a kolektiv, Krizové řízení při nevojenských krizových situacích ,modul C, generální ředitelství HZS ČR,Praha 2008,

[4] Mgr. Bohumír MARTÍNEK, Ph.D.doc. RNDr. Petr LINHART, CSc. Ochrana obyvatelstva,MODUL E, GŘ HZS ČR, Praha 2006,

[5] HORÁK, R., KRČ, M., ONDRUŠ, R., DANIELOVÁ, L. Průvodce krizovým řízením pro veřejnou správu; LINDE PRAHA: 2004;

[6] PROCHÁZKOVÁ, D., ŘÍHA, J. Krizové řízení; Praha: GŘ HZS ČR, 2004;

[7] Smejkal, V. a Rais K. Řízení rizik. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0198-7.

[8] KRATOCHVÍLOVÁ, D. Ochrana obyvatelstva; Edice SPEKTRUM SPBI, 2005,

[9] Antušák, E., Kopecký, Z.: Úvod do teorie krizového managementu. VŠE, Praha, 2003

[10] Doporučená literatura:

[11] Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky

[12] Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. a navazující zákony, prováděcí vyhlášky a nařízení vlády

[13] Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, ve znění pozdějších předpisů

[14] Vyhláška č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

[15] Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 8/2000 Sb., kterou se stanoví zásady hodnocení rizik závažné havárie, rozsah a způsob zpracování bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, zpracování vnitřního havarijního plánu, zpracování podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu a rozsah a způsob informací určených veřejnosti a postup při zabezpečování informování veřejnosti v zóně havarijního plánování;

[16] Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí z 10. července 2003, Částka 6/2003, Metodická pomůcka Ministerstva vnitra č.j.: PO - 1590/IZS - 2003 ze dne 30. června 2003, kterou se doporučují zásady pro jednotné rozlišování a vymezení preventivních, záchranných, likvidačních a obnovovacích (asanačních) prací spojených s předcházením, řešením a odstraněním následků mimořádných událostí,

[17] MV-140690-1/PO-PKR-2011, Metodika zpracování plánů krizové připravenosti podle § 17 až 18 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů,

[18] MV-76085-1/PO-OKR-2011, Metodika zpracování krizových plánů podle § 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů,

[19] Odborná periodika a portály krizového řízení na webu:

[20] www.hzscr.cz/ Vzdělávání: obsahová náplň vzdělávacích programů stanovených Koncepcí vzdělávání v oblasti krizového řízení je rozdělena na jednotlivé oblasti vzdělávání, k nimž byly pro studijní účely zpracovány studijní texty.

V Koncepci vzdělávání v oblasti bezpečnosti je uvedeno 10 modulů: modul A - obecné zásady krizového řízení, modul B - úvod do problematiky krizového řízení, modul C - krizové řízení při nevojenských krizových situacích, modul D - krizové řízení v oblasti obrany státu, modul E - ochrana obyvatelstva, modul F - ochrana ekonomiky, modul G - vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek, modul H - hospodářská opatření pro krizové stavy, modul I - IZS a požární ochrana a modul J - krizové řízení v oblasti zdravotnictví.

[21] www.hzscr.cz/casopis-112.aspx, Odborný časopis GŘ HZS pro krizové řízení a požární ochranu.

[22] http://www.verejnasprava.info/ Odborný čtrnáctideník Vlády ČR pro teorii a praxi veřejné správy.

[23] http://www.defenceandstrategy.eu/ - Časopis Univerzity obrany je odborným periodikem, které je zaměřeno na publikaci textů z oblasti strategických a bezpečnostních studií, vojenství a příbuzných oborů.

[24] http://www.army.cz/avis/voj_rozhl. Vojenský teoretický a odborný čtvrtletník, jehož hlavním posláním je napomáhat prosazování zásad vojenské doktríny v teorii i praxi života a činnosti vojsk.

[25] www.tlp-emergency.com; Ministerstvo životního prostředí ČR

[26] http://europa.eu.int/comm/external_relations/cpcm/cm.htm EUROPA - Portál Evropské unie - Civilian Crisis Management,

[27] http://www.reliefweb.int/w/rwb.nsf OSN, ReliefWeb - Serving the Information Needs of the Humanitarian Relief Community

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-07-17
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet3081806.html