Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Urban Planning and Regional Development

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
16XNUP Z,ZK 5 1P+2C Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Institute of Management Studies
Synopsis:

Introduction to Urban Planning and Regional Development. System approach to settlements: components, features, infrastructure. Ecology and settlements. Fundamental environmental legislation. Culture and settlements. Regeneration of towns and conversation. Landscape and settlements. Countryside issues. Social and economic infrastructure of settlements. Humanization of housing estates. Problems of urban sprawls. Problems of brownfields. Policy of settlements and regions development. Fundamental urban planning legislation. Limits of land resources use. Perfect town.

Requirements:
Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:

The aim of the course is to acquaint the students with the systematic concept of settlements including ecological aspects of settlement development, social and cultural infrastructure of settlements, and humanization of housing estates. Students will also get an insight into the environmental context of settlements and landscape, countryside and rural areas, technical infrastructure of settlements, urban planning, and the Construction Act.

Study materials:

[1] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

[2] Vyhláška 500/2006 Sb., Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

[3] Vyhláška č.501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území

[4] Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

[5] Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-05-29
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet2827706.html