Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Marketing

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
51MK Z,ZK 6 2P+2C Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Institute of Pedagogical and Psychological Studies
Synopsis:

The Marketing course makes the students familiar with some basic concepts, such as marketing and business strategies, market segmentation, marketing research, marketing mix and the application thereof, product policy, new product, product life cycle, pricing policy, pricing strategy, pricing methods and factors, distribution policy, types of intermediate distribution links, marketing distribution systems, marketing communications and new trends in marketing.

Requirements:
Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:

Students will understand key marketing concepts and learn how to use marketing tools in practice.

Study materials:

KOTLER, Philip. Marketing podle Kotlera: jak vytvářet a ovládnout nové trhy. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2000, 258 s. ISBN 80-7261-010-4.

KOTLER, Philip a Gary ARMSTRONG. Marketing. Praha: Grada, c2004, 855 s., ISBN 80-247-0513-3.

PELSMACKER, Patrick de, Maggie GEUENS a Joeri van den BERGH.Marketingová komunikace. Praha: Grada, 2003, 581 s., ISBN 80-247-0254-1.

KARLÍČEK, Miroslav. Základy marketingu. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 255 s. ISBN 978-80-247-4208-3.

KARLÍČEK, Miroslav a Petr KRÁL. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 213 s. ISBN 978-80-247-3541-2.

FREY, Petr. Marketingová komunikace: to nejlepší z nových trendů. 2. rozš. vyd. Praha: Management Press, 2008, 195 s., ISBN 978-80-7261-160-7.

ZLÁMAL, Jaroslav. Marketing firmy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, 238 s. ISBN 80-244-1312-4.

KOTÍKOVÁ, Halina a Jaroslav ZLÁMAL. Základy marketingu. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006, 77 s. ISBN 80-244-1489-9.

KAŠÍK, Milan a Karel HAVLÍČEK. Podnikový marketing: (jak získat a udržet zákazníka). 1. vyd. Praha: Eupress, 2004, 193 s. ISBN 80-86754-31-6.

KINCL, Jan. Marketing podle trhů. 1. vyd. Praha: Alfa Publishing, 2004, 172 s. ISBN 80-86851-02-8.

VYSEKALOVÁ, Jitka a Jiří MIKEŠ. Reklama: jak dělat reklamu. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2010, 208 s. Marketing (Grada). ISBN 978-80-247-3492-7.

VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb: efektivně a moderně. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2014, 268 s. Manažer. ISBN 978-80-247-5037-8.

SVĚTLÍK, Jaroslav. Marketing pro evropský trh. 1. vyd. Praha: Grada, 2003, 272 s. Manažer. ISBN 80-247-0422-6.

ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing obchodní firmy. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 232 s. Manažer. ISBN 978-80-247-2049-4.

Note:
Further information:
Intranet MUVS
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-03-04
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet1695806.html