Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Organization and Legistation of Public Administration in the Czech Republic

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
16OL Z,ZK 5 4P+0C Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Institute of Management Studies
Synopsis:

Public administration as an important part of executive power in a state represents complex organism - its understanding is a necessary assumption for succesfull project implementation in line with public sector operations.

The goal of this subject is to provide a compact overview of the Czech administration system, pointing out to basic modern principles of determined architecture and to inform on the fundamental level about possible management forms of individual administrative authorities. The course is mainly focused on state and government administration as the most important part of the public administration.

Requirements:
Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:

The objective of the course is to understand the organization of the czech public administration in an ongoing reformation process in the context of the administrative development in our territory, taking in consideration the situation of other developed european countries. Another goal is to acquaint students with basic normative acts and teach them how to interpret them correctly.

Study materials:

BAROŠ, Lubomír a kol.: Reforma veřejné správy v České republice, Praha, Ministerstvo vnitra ČR, 2003, ISBN 80-239-

0225-3, BERAN, Karel: Právnické osoby veřejného práva, Praha, Linde, 2006, ISBN 80-7201-598-2, FIALA, Josef -

MATES, Pavel: Komory podnikatelů a komory svobodných povolání, Brno, Masarykova univerzita, 1994, ISBN 80-

210-0983-7, GROSPIČ, Jiří - VOSTRÁ, Lenka (red.): Reforma veřejné správy v teorii a praxi. Problémy reformy

veřejné správy v České republice, Maďarské republice, Polské republice a Slovenské republice, Plzeň, Aleš Čeněk,

2004, ISBN 80-86473-71-6, HENDRYCH, Dušan a kolektiv, Správní právo. Obecná část, Praha, C.H.Beck, 2006 (6.

vydání), ISBN 80-7179-442-2 , HORZINKOVÁ, Eva - NOVOTNÝ, Vladimír: Organizace veřejné správy II. (dotisk),

Praha, Policejní akademie ČR, 2006, ISBN 80-7251-191-2, KADEČKA, Stanislav: Právo obcí a krajů v České

republice, Praha, C.H.Beck, 2003, ISBN 80-7179-794-4, POLIÁN, Milan: Organizace a činnost veřejné správy, Praha,

Prospektrum, 2001, ISBN 80-7175-098-0, POMAHAČ, Richard: České správní právo (Czech Administrative Law),

Praha, Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2004, ISBN 80-85889-54-4, POMAHAČ, Richard - VIDLÁKOVÁ, Olga:

Veřejná správa, Praha, C.H.Beck, 2002, ISBN 80-7179-748-0,Postavení a role ombudsmana v demokratické společnosti:

sborník příspěvků přednesených na mezinárodní vědecké konferenci dne 14. května 2002, Brno, Masarykova univerzita,

2002, ISBN 80-210-2944-7, SLÁDEČEK, Vladimír: Obecné správní právo, Praha, ASPI, 2005, ISBN 80-7357-060-2

VEDRAL, Josef: Obecné principy organizace a činnosti veřejné správy, Praha, Institut pro místní správu, 2006, ISBN

80-86976-06-8, WOKOUN, René - MATES, Pavel (red.), Management regionální politiky a reforma veřejné správy,

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-06-13
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet1669106.html