Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Nursing in Emargency Care I

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
17BZOPP1 Z 2 2C Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Synopsis:

The goal is an explanation and demonstration of specific nursing procedures for working paramedic. Education builds on the knowledge bases of nursing practice. The course also deals with material and technical equipment in emergency care, documentation, organize the coordination with other emergency departments. An important part of the training on teaching models, enabling the creation of the necessary skills and habits.

PoslechFonetický přepis

Requirements:

Active participation in seminars, including homework. Two absences are permitted; leading seminars determine how compensation exercise. Larger absence can be excused only for serious and documented reasons and agree with the Head of seminars form of compensation.

A condition for granting credit is a written test demonstrating knowledge. Test evaluation, according to the ECTS grading scale. If successfully passing the test the student may get 90 to 100 points, which corresponds to A. The tester evaluation result is less than 50 points is assessed as unsatisfactory.

Syllabus of lectures:

N/A

Syllabus of tutorials:

Technické a personální vybavení JIP, ARO, oddělení akutních příjmů, legislativní normy, personální zajištění. úloha záchranáře v přednemocniční a akutní nemocniční péči.

Vybavení vozu záchranné služby: přístroje používané v PNP, legislativní normy, technické a věcné vybavení pracovišť v přednemocniční péči.

Hygienický režim. prevence nozokomiálních nákaz a zásady bezpečnosti práce v IZS: Legislativní požadavky, hygienicko - epidemiologické řády, ochrana personálu, péče o pomůcky a přístroje v přednemocniční a akutní péči, péče o vnitřní prostor vozu ZS.

Hygienický režim. Prevence nozokomiálních nákaz a zásady bezpečnosti práce v IZS: specifická péče o infekční pacienty, bezpečnost práce v PNP na ARO, JIP, akutních příjmech, zásady manipulace s medicínskými plyny.

Základní monitorace v terénu a na akutním příjmu: druhy monitorace ( přímá, přístrojová, laboratorní apod.), získávání informací a jejich interpretace, hodnotící systémy a jejich využití v přednemocniční a akutní nemocniční péči. Ukázka (nácvik) použití základní monitorovací techniky v PNP.

Přijímání. Předávání a úmrtí pacienta v IZS : převzetí pacienta v přednemocniční péči, a předání do nemocniční péče, příjem a přijetí pacienta na ARO, JIP a akutní příjem, příjem většího počtu pacientů při mimořádných událostech.

Přijímání. Předávání a úmrtí pacienta v IZS: úmrtí pacienta v přednemocniční a nemocniční péči, péče o zemřelého, péče o dárce v transplantačním programu.

Vedení dokumentace (dojezdové časy) v IZS: legislativa a základní dokumentace ZS, dokumentace ZOS ošetřovatelská dokumentace ARO, JIP a akutních příjmů, specifická dokumentace (cizinci, mimořádné události).

Zdravotnické prostředky: druhy zdrav.prostředků v přednemocniční péči, ARO, JIP a akutních příjmech, legislativní normy.

Zdravotnické prostředky: Povinná péče o zdravotnické prostředky dle zákona, proškolení personálu v používání zdravotnických prostředků v přednemocniční péči, ARO, JIP a akutním příjmu.

Study Objective:

The goal is to explain and demonstrate the student nursing procedures specific to the paramedic work.

Education builds on the knowledge bases of nursing practice. The course also deals with material and technical equipment in emergency care, documentation, organize the coordination with other emergency departments. An important part of the training on teaching models, enabling the creation of the necessary skills and habits.

Study materials:

[1] ADAMS, B., HEROLD. C. E.: Sestra a akutní stavy od A do Z. Grada Publising, 1999.

[2] HANDL. Z.: Monitorování pacientů v anesteziologii. resuscitaci a intenzivní péči - vybrané kapitoly. Brno: IDVPZ. 1999

[3] BYDŽOVSKÝ. J.: Akutní stavy v kontextu. Praha: Triton, 2008.

[4] Intenzivní péče: Ošetřovatelské postupy v intenzivní péči. Praha: Medea - Fresenius, 1996.

[6] KAPOUNOVÁ,G.: Ošetřovatelství v intenzivní péči. Praha:Grada Publishing 2007.

[7] POKORNÝ, J.et al.: Urgentní medicína. Praha: Galén, 2004.

[8] Doporučená literatura:

[9] DRÁBKOVÁ, J.: Polytrauma v intenzivní medicíně. Praha: Grada, 2003.

[10] POČTA, J. a kol.: Kompendium neodkladné péče. Praha: Grada Publishing, 1996.

[11] ŠEVČÍK, P.: Intenzivní medicína. 2.rozšířené vydání. Praha: Galen,2003.

[12] TUČKOVÁ, J. a kol.: Ošetřovatelské postupy v péči o kriticky nemocné dítě. Brno: IDVPZ, 1997.

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-04-23
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet1528306.html