Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Finanční teorie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W38A003 ZK 5P+0C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Předmět se zabývá vybranými aspekty finanční teorie a finančního managementu. Studenti mají příležitost porozumět hlavním teoriím a koncepcím finančního řízení a jejich využití v rozhodovací praxi. Účelem předmětu je seznámit studenty s modely, metodami a nástroji potřebných pro pochopení funkce kapitálového trhu, oceňování cenných papírů a řízení finančních rizik. Podstatný důraz je kladen na techniky a metody řízení kapitálu, finančního plánování a prognózování, metody hodnocení investic a oceňování rizika.

Požadavky:

Výuka probíhá formou pravidelných konzultací. Požadavky ke zkoušce jsou specifikovány osnovou předmětu.

Osnova přednášek:

Trhy cenných papírů. Charakteristika funkce a efektivita trhů cenných papírů. Teorie kapitálového trhu. Vztah rizika a míry výnosu cenných papírů. Řízení finančních rizik. Kalkulace nákladů kapitálu. Investiční analýzy. Řízení struktury kapitálu. Oceňování a analýza cenných papírů. Model oceňování kapitálových aktiv. Teorie portfolia. Teorie oceňování opcí, finanční deriváty, modely dividendové politiky, metody oceňování podniků, teorie arbitrárního oceňování, řízení portfolia cenných papírů a fúze a akvizice podniků.

Osnova cvičení:

Konzultační forma

Cíle studia:

Cílem je seznámit studenty s technikami a metodami řízení kapitálu, nástroji finančního plánování a prognózování, metodami hodnocení investic a oceňování rizika, modely a funkcemi kapitálového trhu a oceňování cenných papírů

Studijní materiály:

Blaha, Z. Řízení rizika a finanční inženýrství. Management Press, 2005, ISBN 80-7261-113-5

Brealey R.A. - Myers,S.C. Teorie a praxe firemních financí. Victoria Publishing, Praha 1992

Cottle,S. - Murray,R.F.: Analýzy cenných papírů. Victoria Publishing, Praha 1994

Freiberg,F.: Finanční management. Skripta ČVUT, Praha 2007

Jílek, J. Finanční a komoditní deriváty. Grada, 2002, ISBN 80-247-0342-4

Jílek, J. Finanční rizika. Grada publishing, 2000, ISBN 80-7169-579-3

Kislingerová E. Manažerské finance. C. H. Beck, 2004, ISBN 80-7179-802-9

Máče, M. Finanční analýza investičních projektů. Grada, 2005, ISBN 80-247-1557-0

Musílek P. Trhy cenných papírů. Ekopress, 2002. ISBN 80-86119-55-6

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet9002.html