Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Environmentální management zdravotnických zařízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMS1EM KZ 2 2P+1S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Poskytování zdravotní péče představuje významnou globální zátěž životního prostředí, která může mít negativní dopad na společnost. Obsahem předmětu Environmentální management zdravotnických zařízení je nakládání s odpady, zejména s infekčními a biologickými odpady a aktivity spojené s ochranou vody, ovzduší a půdy ve zdravotnických zařízeních. V rámci předmětu budou studenti seznámeni se zásadami systému environmentálního managementu a jeho aplikace do zdravotnického prostředí. Absolvováním předmětu získají studenti podrobné informace o zásadách environmetálního prostředí v podmínkách zdravotnických zařízení.

Požadavky:

Povinná účast na 80 % seminářích. Zápočtový test (napsaný na min. 50 %).

Písemný zkouškový test za 50 bodů, student musí napsat test na minimálně 50 % bodů, aby byl připuštěn na ústní zkoušku (možnost zisku až 50 bodů).

Celkové hodnocení je kombinací bodů za písemný test a ústní zkoušení. Celkem má student možnost získat 100 bodů, pro splnění předmětu je podmínkou min 50 bodů. Hodnocení dle stupnice ECTS.

Osnova přednášek:

•Úvod do předmětu, environmentální management a udržitelný rozvoj – vymezení pojmů, historický vývoj.

•Koncepce environmentálního managementu v ČR.

•Environmentální management dle ČSN EN ISO 14001:2016.

•Právní úprava ochrany životního prostředí v ČR.

•Zdravotnická zařízení a poskytování zdravotních služeb.

•Ochrany vod a ovzduší ve zdravotnických zařízeních.

•Nakládání s chemickými látkami a směsmi ve zdravotnických zařízeních.

•Nebezpečné chemické látky a směsi.

•Nakládání s odpady ve zdravotnických zařízeních.

•Nakládání s infekčním a biologickým odpadem.

Osnova cvičení:

• Environmentální hrozby a jejich dopad na environmetální bezpečnost.

•Ochrana životního prostředí ve zdravotnických zařízeních.

•Environmentální rizika spojená chemickými látkami a směsmi.

•Environmentální rizika spojená s odpady, hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.

•Vzorkování odpadních vod ve zdravotnických zařízeních.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura

[1]ISO 14001 - Systémy environmentálního managementu

[2]Zákony č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon), č. 541/2020 Sb., o odpadech, Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)

[3]MŽP. 2016a. Koncepce environmentálni bezpečnosti 2016-2020 s výhledem do roku 2030. [online] http://www.env.cz/cz/environmentalni_bezpecnost

Doporučená literatura

[4]VEBER, J., et al. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Praha: Management Press, 2006. 358 s. ISBN 80-7261-146-1

Studijní pomůcky

Opory určené pro kombinovanou formu studia a prezentace zveřejněné na webových stránkách předmětu.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7792406.html