Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Strategie zdravotnických zařízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMS1SZZ KZ 2 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Dlouhodobá úspěšná existence každého tržního subjektu je podmíněna jasnou představou dlouhodobé strategie. Narůstající konkurence, zvyšující se poptávka po zdravotních službách, rostoucí nároky pacientů a významný vývoj lékařské vědy charakterizují stav současného zdravotnictví. Tyto skutečnosti způsobují, že řízení zdravotnických zařízení je stále náročnější a složitější. Předmět seznamuje posluchače se základy a fázemi strategického managementu, s principy tvorby a řízení strategie aplikovanými na podmínky zdravotnického zařízení. Rozebírá jednotlivé pojmy: poslání - vize - mise - strategické cíle - strategický plán, jednotlivé formy strategií a principy jejich řízení. Zabývá se samotnou formulací strategie, její komunikací, implementací strategie - a to především z pohledu aplikace vhodných prostředků a metod využitých při transformaci vrcholových cílů podniku jako celku na nižší odpovědnostní a procesní úrovně – a zajištěním informační zpětné vazby, tedy ověřováním, zda se vytyčené cíle daří plnit. Náplní předmětu je i analýza prostředí podnikatelského záměru, tvorba scénářů a jejich uplatnění ve strategickém plánování.

Požadavky:

Podmínky udělení klasifikovaného zápočtu:

Písemné prokázání získaných znalostí testem - podmínkou pro úspěšné složení testu je dosažení 50 % správných odpovědí. Celkem má student možnost získat 100 bodů, pro splnění předmětu je podmínkou min 50 bodů.

Hodnocení dle stupnice ECTS.

Osnova přednášek:

•Úvodní přednáška - předmět studia, směry rozvoje strategického managementu, 3 základní etapy strategického managementu, dimenze strategického řízení. Strategie jako faktor úspěšnosti podniku.

•Strategie použitelné ve strategických záměrech - integrační strategie, intenzivní strategie, strategie diverzifikace, defenzivní strategie, strategické aliance. Výběr optimální strategické varianty. Generování alternativních strategií - matice TOWS, Space analýza, matice BPM. Hodnocení interních a externích faktorů.

•Poslání, vize, cíle. Vymezení výchozího strategického záměru. Postup při souhrnném zpracování výchozího strategického záměru.

•Analýza prostředí podnikatelského záměru. - makroprostředí, mezoprostředí, mikroprostředí. Popis základních sil makroprostředí, mezoprostředí a mikroprostředí. Hodnocení faktorů externí i interní analýzy.

•Inovační strategie, principy a klasifikace inovací, inovační politika podniku, faktory ovlivňující úspěch inovací.

•Scénáře a jejich uplatnění ve strategickém plánování. Přednosti a nedostatky scénářových přístupů. Tvorba scénářů pro podporu strategického plánování, identifikace rizikových faktorů a stanovení jejich významnosti, formulace základních scénářů.

•Fáze strategického managementu. Implementace strategie. Měření výkonnosti strategického plánu, možnosti zvyšování výkonnosti firem nástroji taktického řízení.

•Hodnocení a controlling strategického plánu. Charakteristiky úspěšného systému hodnocení strategie. Proces hodnocení strategie, rámec hodnocení strategie, prověření podkladů tvorby strategie.

•Kultura firmy. Vliv strategie na vývoj firemní kultury ve zdravotnictví.

•Balanced Scorecard jako nástroj implementace strategie do procesů organizace. Uplatnění metody BSC ve zdravotnických zařízeních.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura

[1]FOTR, Jiří, VACÍK, Emil, SOUČEK, Ivan, ŠPAČEK, Miroslav, HÁJEK, Stanislav: Tvorba strategie a strategické plánování: teorie a praxe. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2020. ISBN 978-80-271-2499-2

[2]WALSTON, Stephen: Strategic Healthcare Management: Planning and Execution, Second Edition. Health Administration Press, 2018. ISBN 978-15-6793-963-7.

[3]FOTR, Jiří, VACÍK, Emil, ŠPAČEK, Miroslav, SOUČEK, Ivan: Úspěšná realizace strategie a strategického plánu. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0434-5.

Doporučená literatura

[4]HARRISON, Jeffrey, S.: Strategic Management of Healthcare Organizations: A Stakeholder Management Approach. Business Expert Press, 2014. ISBN 978-16-0649-772-2.

[5]WAYLAND Michael: Strategic Analysis for Healthcare Concepts and Practical Applications 1st Edition. Health Administration Press, 2015. ISBN 978-15-6793-751-0.

[6]NIVEN, Paul R.: Balanced Scorecard Evolution: A Dynamic Approach to Strategy Execution. Wiley, 2014. ISBN 978-1-118-72631-0.

Studijní pomůcky

Opory určené pro kombinovanou formu studia a prezentace zveřejněné na webových stránkách předmětu.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7791306.html