Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Řízení kvality ve zdravotnictví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMS1RKZ Z,ZK 5 2P+2S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

V rámci předmětu Řízení kvality ve zdravotnictví se student seznámí se základními pojmy jako je: produkt, jeho charakteristika a definování, kvalita, management, požadavek, spokojenost zákazníka, způsobilost. Dále se seznámí s příslušnými standardy. V rámci předmětu je řešena problematika následujících oblasti: Základní pojmy a principy v systémech řízení kvality. Technické normy z oblasti řízení kvality. Řízení kvality u zdravotnických prostředků a hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb.

Požadavky:

Povinná účast na 80 % cvičení. Plnění zadání samostatné práce na seminářích – max. 10 bodů na semináři. Celkově může student získat ze cvičení max. 100 bodů. Písemný zkouškový test za 50 bodů, student musí napsat test na minimálně 50 % bodů, aby byl připuštěn na ústní zkoušku (možnost zisku až 50 bodů).

Celkové hodnocení je kombinací bodů za písemný test a ústní zkoušení. Celkem má student možnost získat 100 bodů, pro splnění předmětu je podmínkou min 50 bodů. Hodnocení dle stupnice ECTS.

Osnova přednášek:

•Základní pojmy a principy v systémech řízení kvality.

•Základní legislativa v oblasti kvality. Přehled přístupů (ISO 9001, TQM, Six sigma)

•Zásady řízení kvality. Nástroje a metody v oblasti řízení kvality.

•Systém řízení kvality v oblasti zdravotnických prostředků.

•Audit systému řízení kvality. Principy posuzování shody

•Hodnocení kvality v zdravotnických laboratořích

•Management měření a normy.

•Principy hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb.

•Tvorba a hodnocení standardů z oblasti hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb.

•Možnosti auditu v rámci externího hodnocení kvality a bezpečí zdravotnících služeb.

Osnova cvičení:

•Tvorba procesních map.

•Staré a nové nástroje pro řízení kvality.

•Aplikace metody FMEA a FTA.

•Tvorba příručky kvality pro potřeby systému kvality u zdravotnických prostředků.

•Auditní šetření a výstupy auditu. Auditní šetření v rámci posouzení shody.

•Aplikace norem ISO 15 189, ISO 17 025, ISO 13485.

•Systému metrologického zajištění v nemocnici, metrologická konfirmace.

•Procesy interního hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb.

•Hodnocení standardů v rámci externího hodnocení kvality a bezpečí zdravotnících služeb – lůžková péče.

•Návrh auditního šetření v rámci externího hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura

[1]KOPPON, Ernest a Milan ŠKRDLETA. Komentované vydání ČSN EN ISO 13485: 2016 ed. 2: zdravotnické prostředky, systémy managementu kvality, požadavky pro účely předpisu = Requirements for regulatory purposes ISO 13485: 2016: medical devices, quality. Praha: Český společnost pro jakost, [2021]. 156 stran. ISBN 978-80-02-02923-6.

[2]KRÁL, Jakub. Změny v regulaci zdravotnických prostředků: Norma 13485: 2016 a Nařízení 2017/745: komentář. 1. vydání. Praha: Porta Medica s.r.o., 2017. 446 stran. ISBN 978-80-906947-0-5.

[3]ČSN EN 15224 Systémy managementu kvality - EN ISO 9001:2015 pro zdravotní péči, července 2017. https://csnonline.agentura-cas.cz

Doporučená literatura

[4]ŠEBESTOVÁ, M.: Jakost v souladu s ISO 9000 pro zdravotnické služby. Metodický materiál CQS. Praha 2000. http://www.cqs.cz

[5]TAGUE, Nancy R. The quality toolbox. 2nd ed. Milwaukee, Wis.: ASQ Quality Press, 2005. ISBN 978-0-87389-639-9.

Studijní pomůcky

Opory určené pro kombinovanou formu studia a prezentace zveřejněné na webových stránkách předmětu.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7791006.html