Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Biostatistika a metody pro vyhodnocení klinických studií

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMS1BSCD Z,ZK 5 1P+3S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět je zaměřen na metody statistické analýzy určené především pro medicínský výzkum a potřeby klinického hodnocení zdravotnických prostředků. Studenti se v rámci předmětu seznámí s metodologií klinického výzkumu, designem klinických studií a následně s běžně používanými metodami zpracování a testování klinických dat.

Požadavky:

Podmínky zápočtu: Povinná účast na seminářích (max. 2 absence). Student je povinen se na seminář předem připravit, vypracovat zadané samostatné práce a úspěšně napsat vstupní test na začátku hodiny; nesplnění těchto podmínek může vést k vyloučení studenta z daného semináře a je považováno za absenci. Student je povinen splnit zápočtový test minimálně na 50 %.

Požadavky zkoušky: Zkouška je ústní, kde si student losuje z otázek pokrývající témata přednášek. Aby byl student připuštěn k ústní zkoušce, musí mít splněny požadavky zápočtu a napsat na min. 50 % zkouškový test skládající se z početních příkladů.

Osnova přednášek:

•Statistická metodologie, populace a výběr, základní design klinických studií.

•Náhodná veličina, základní rozdělení pravděpodobnosti.

•Vyhodnocení klinických studií: popisná statistika, intervaly spolehlivosti.

•Vyhodnocení klinických studií: statistické testování – parametrické testy, neparametrické testy.

•Vyhodnocení klinických studií: statistické testování – kvalitativní proměnné, testování kontingenčních tabulek.

•Korelace a regrese v biomedicínském výzkumu.

Osnova cvičení:

•Design klinických studií – měření dat pro datový soubor.

•Základy práce se statistickým softwarem I.

•Základy práce se statistickým softwarem II.

•Pravděpodobnost, náhodná veličina s normálním rozdělením.

•Tvorba popisné statistiky a grafická prezentace dat.

•Intervaly spolehlivost a jejich využití v popisné a induktivní statistice.

•Statistické testování – parametrické testy I.

•Statistické testování – parametrické testy II.

•Statistické testování – neparametrické testy.

•Statistické testování – kvalitativní proměnné.

•Statistické testování – kontingenční tabulky.

•Analýza přežití – pravděpodobnost přežití, Kaplan-Meierova analýza přežití.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura

[1]PAVLÍK, Tomáš a Ladislav DUŠEK. Biostatistika. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012. ISBN 978-80-7204-782-6

[2]PAVLÍK, Tomáš. Biostatistika pro matematickou biologii. http://portal.matematickabiologie.cz/index.php?pg=aplikovana-analyza-kli...

[3]HENDL, Jan. Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. 4., rozš. vyd. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0200-4

Doporučená literatura

[4]HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0219-6

[5]OTIPKA, Petr a Vladislav ŠMAJSTRLA. Pravděpodobnost a statistika. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2006. ISBN 80-248-1194-4. (Volně dostupné na: http://homen.vsb.cz/~oti73/cdpast1/)

[6]SOCR. The Probability and Statistics EBook. Los Angeles: Statistics Online Computational Resource. 2014. (Volně dostupné na: http://wiki.stat.ucla.edu/socr/index.php/EBook)

Studijní pomůcky

Opory určené pro kombinovanou formu studia a prezentace zveřejněné na webových stránkách předmětu.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7790506.html