Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Odborná praxe

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMS1OP Z 2 160XH česky
Vztahy:
Úspěšné absolvování předmětu F7PMS1OP je podmínkou pro zápis na předmět F7PMS1IP.
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Odborná praxe je zaměřena na poznání činnosti manažera ve zdravotnickém zařízení, případně ve výrobní či servisní organizaci v oblasti zdravotnictví. Cílem je získání praktických návyků a dovedností pro budoucí uplatnění v profesním životě, a to nejen z hlediska získání odborných dovedností, ale i práce v kolektivu.

Oblasti činnosti:

•Aktivity v rámci vedení zdravotnické dokumentace (zdravotnické výkony, sběr a zpracování dat pro vyúčtování zdravotní péče pojišťovnám, systém vykazování, sledování a řízení nákladů u vysoce nákladné péče apod.).

•Podílení se na činnostech oddělení controllingu /interního auditu, seznámení s rozpočty organizace, hodnocení výkonnosti jednotlivých pracovišť, agenda stížností atd.

•Podílení se na zpracování zdrojových dat pro ekonomická rozhodnutí (zajištění podkladů pro další plánování, participace na dílčích ekonomických analýzách apod.).

•Seznámení se s oblastí akvizicí zdravotnických přístrojů včetně problematiky výběrových řízení, přípravy podkladů pro veřejné zakázky, koncipování kompletů zdravotnických technologií a dále seznámení se s oblastí technických instruktáží pracovníků v oblasti zdravotnické techniky a bezpečnosti práce.

•Seznámení se s plánováním investic, odpisovým plánem, servisem zdravotnické techniky, evidencí dlouhodobého majetku v organizaci.

•Seznámení a následná práce s informačními systémy (nemocniční IS, laboratorní IS, manažerský IS a další).

•Archivace zdravotnické dokumentace.

•Zhodnocení a tvorba technických dokumentací ZP.

•Řízení lidských zdrojů v organizaci – personální plánování, strategické plánování v oblasti ŘLZ, systém vzdělávání, aplikace pracovněprávních předpisů, získávání a výběr zaměstnanců, personální agenda, podílení se na podpůrných činnostech v oblasti řízení lidských zdrojů.

•Kontrola a řízení kvality ve zdravotnických zařízeních (implementace standardů kvality v nemocnici a následná

kontrola jejich dodržování, procesy zvyšování kvality, audity zdravotnických činností, sledování výskytu nežádoucích událostí a jejich řešení, dokumentace).

•Integrace procesů ve zdravotnických zařízeních.

Student musí v rámci praxe povinně absolvovat praxi na úseku ekonomickém (min. 40 hod), personálním (min. 20 hod.), technickém (min. 40 hod.) a na úseku kvality (min. 20 hod.). Další (podrobnější) zaměření již závisí na charakteru činnosti dané organizace.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7790206.html