Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ročníkový projekt

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMS1RP Z 3 1S česky
Vztahy:
Úspěšné absolvování předmětu F7PMS1RP je podmínkou pro zápis na předmět F7PMS1SDP1.
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět Ročníkový projekt představuje první etapu zpracování diplomové práce. Hlavním cílem je na základě zpracovaného a schváleného současného stavu problematiky vygenerování vhodného tématu diplomové práce, popis cílů, přehled plánovaných metod, očekávaný přínos a zdůvodnění výběru tématu. Na konci 2. semestru vstupuje takto zvolené zadání do schvalovacího procesu katedry, přičemž musí splňovat následující podmínky:

1. Tematicky zapadat do konceptu SIPZ

- (tj. zaměření alespoň na 2 z 3 základních skupin disciplín: ekonomicko-manažerské, medicínské, technické)

2. Rozsahem plánované vědecké práce splňovat parametry pro DP (zejména z hlediska plánovaných metod a přínosu)

Témata jsou studentům představena vyučujícími (vedoucími DP) v rámci tzv. Burzy témat, dále pak ve své prvotní podobě vypsány příslušnými vedoucími a uvedeny v systému „PROJECTS“, přičemž v průběhu semestru dochází k jejich cizelování. Pro zajištění výše uvedených podmínek spolupracuje student s vedoucím práce a s konzultantem, a aktivně se podílí na jeho úpravě. Dle Zákona 111/1998 Sb. má student možnost navrhnout vlastní téma, pro které platí rovněž výše uvedené podmínky.

Schválená zadání ročníkových projektů se stávají výchozími pro druhý seminář, tj. Seminář k diplomové práci 1, kde student zpracovává další dílčí části diplomové práce.

Požadavky:

Výběr tématu diplomových prací. Splnění dvou prezentací. Odevzdání ročníkového projektu.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura

[1]HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0219-6.

[2]HENDL, Jan a Jiří REMR. Metody výzkumu a evaluace. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1192-1.

[3]SGALL, Petr a Jarmila PANEVOVÁ. Jak psát a jak nepsat česky. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0871-5.

Doporučená literatura

[4]KOEGEL, Timothy J. Špičková prezentace: jak zaujmout a přesvědčit posluchače. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2008-8.

[5]HIERHOLD, Emil. Rétorika a prezentace: 7., aktualizované vydání. Praha: Grada, 2008. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2423-2.

[6]KOZLOVÁ, L., Kuberová, V. 2009. Jak psát bakalářskou a diplomovou práci. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zdravotně-sociální fakulta.

[7]KUBÁTOVÁ, H. 2009. Rukověť autora diplomky. Olomouc: Univerzita Palackého, Filozofická fakulta.

Studijní pomůcky

Opory určené pro kombinovanou formu studia a prezentace zveřejněné na webových stránkách předmětu.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7790106.html