Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Řízení lidských zdrojů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMS1RLZ Z,ZK 4 2P+1S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět seznamuje se základními pojmy a vztahy při řízení lidských zdrojů, přičemž jsou hledána a studována specifika zdravotnictví. Další diskutovanou oblastí je hodnocení vnějších a vnitřních podmínek organizace a jejich vliv na personální práci, stanovení personálních cílů a personální procesy organizace. Postupně studenti získávají znalosti a rozvíjí své dovednosti potřebné při řízení lidských zdrojů, např. získávání a výběr pracovníků, hodnocení pracovníka, motivace, týmová spolupráce, vzdělávání a rozvoj, odměňování a benefity, organizace personálního útvaru ve zdravotnictví apod. Na cvičeních je praktický nácvik vybraných dovedností; výstupem je motivační dopis, CV a simulace výběrového řízení.

Požadavky:

Podmínkou zápočtu je aktivní účast na seminářích (max. jedna absence). Za týmovou práci na seminářích, tj. zpracování a prezentaci projektu fiktivního zdravotnického zařízení, lze získat max. 30 bodů. Za závěrečný test ve 14. týdnu lze získat max. 70 bodů, minimální požadovaný počet bodů 35.

Osnova přednášek:

•Úvod do řízení lidských zdrojů – cíle, podmínky, organizace personálního útvaru

•Personální plánování

•Získávání, výběr a orientace zaměstnanců

•Hodnocení pracovníka

•Odměňování

•Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

•Motivace a vedení lidí

•Týmová práce

•Kolektivní pracovní vztahy

•Vybrané otázky z pracovního práva (povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, pracovně-právní vztahy)

Osnova cvičení:

•Pracovní typologie, motivace (test týmových rolí, týmové hry, test motivačních faktorů, diskuse na téma Plánování lidských zdrojů ve fiktivním zařízení I. Zadání souvislé úlohy na seminářích (výpočet potřeby kapacitního obsazení, návrh na rozmístění zaměstnanců, plánování provozu)

•Plánování lidských zdrojů ve fiktivním zařízení II. Pokračování v souvislé úloze (návrh náboru zaměstnanců, sestavení časového plánu pro jednotlivé ordinace)

•Plánování lidských zdrojů ve fiktivním zařízení III. Pokračování v souvislé úloze (dokončení časového plánu pro jednotlivé ordinace v xls., výpočet mzdových nákladů)

•Vyhodnocení závěrečných prací a souvislé úlohy na seminářích

•Hodnocení pracovníka a odměňování

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura

[1]Prezentace přednášek (https://moodle-vyuka.cvut.cz/)

[2]Případové studie a další studijní materiály (https://moodle-vyuka.cvut.cz/)

[3]DVOŘÁKOVÁ, Z.a kol. (2012) Řízení lidských zdrojů. Praha: C.H.Beck. 592 s. ISBN 978-80-7400-347-9.

Doporučená literatura

[4]Human Resource Management (2016). University of Minnesota Libraries Publishing, 459 p. https://open.lib.umn.edu/humanresourcemanagement/

[5]ARMSTRONG, M. and TAYLOR, S. (2014). Armstrong´s Handbook of Human Resource Management Practice. 13ed. KoganPage, 440 p. Dostupné z https://www.academia.edu/32280546/ARMSTRONGS_HANDBOOK_OF_HUMAN_RESOURCE_MANAGEMENT_PRACTICE_i

Studijní pomůcky

Opory určené pro kombinovanou formu studia a prezentace zveřejněné na webových stránkách předmětu.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7789906.html