Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ekonomika zdravotnických zařízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMS1EZZ Z,ZK 4 2P+2S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Při přednáškové aktivitě jsou studenti obeznámeni nejen s obecně platnými teoretickými východisky, ale rovněž v rámci každé přednášky jsou demonstrovány ukázky a správná praxe reálných subjektů působících v oblasti zdravotnictví. Tyto podklady jsou k dispozici na základě dlouhodobé spolupráce mezi fakultou a poskytovateli zdravotní péče.

Při seminářích je kladen důraz na týmovou spolupráci. Vypracování podnikatelského plánu probíhá ve skupinách 3-4 studentů, přičemž nominace do skupin vychází z výsledku úvodního Belbinova testu pro týmové role. Studenti pracují v prostředí MS Office a využívají rovněž softwarovou podporu učebny pro „modelování a simulace“.

Požadavky:

Předmět je ukončen zápočtem a zkouškou.

Požadavky k zápočtu:

-aktivní účast na seminářích,

-vypracování souvislé úlohy – „Podnikatelský plán v sektoru zdravotnictví“ a její úspěšná obhajoba;

-jsou povoleny maximálně 2 absence na seminářích

Požadavky ke zkoušce:

-zkouška se skládá z písemné části (50 %) a z části ústní (50 %);

a)PÍSEMNÝ TEST:

-je koncipován na základě látky z přednášek;

-lze získat max. 50 bodů;

b)ÚSTNÍ ZKOUŠENÍ:

-k ústnímu zkoušení mohou pouze studenti, kteří získají min 50 % bodů z písemného testu (tj. 25 bodů)

-student musí prokázat schopnost vyjádřit se k okruhovým otázkám a zodpovědět doplňující dotazy zkoušejícího;

-lze získat max. 50 bodů

Pokud student úspěšně dokončí písemnou část zkoušky, nikoliv však ústní, v náhradním termínu opakuje pouze druhou část zkoušky.

Celkové bodové hodnocení předmětu je součtem bodů z písemné a ústní části, tj. 100 bodů=100 %, výsledná klasifikace se udělí dle stupnice ECTS.

Osnova přednášek:

•Zdravotnický systém – specifika ekonomiky ve zdravotnictví, typologie subjektů ve zdravotnictví a klasifikace zdravotnických zařízení, vliv velikosti organizace na jeho cílové funkce. Legislativní rámec pro zdravotnická zařízení různého typu. Právní formy podnikání.

•Cíle organizace (monetární, nemonetární). Organizační struktura. Velikost organizace jako určující faktor dalších interních procesů – definice produkční kapacity organizace.

•Majetek organizace: stálá aktiva, oběžná aktiva. Techniky pro správu aktiv v organizaci, nástroje pro vyhodnocení jejich rentability, obrátkovosti apod.

•Investiční činnost organizace – hodnocení efektivnosti investic (NPV, IRR apod.). Nákladový pohled na investice – metoda Total Cost of Ownership.

•Výkony ve zdravotnictví. Výsledek hospodaření – specifika různých kategorií zisku. Výnosové položky ve výkazu zisku a ztráty.

•Náklady ve zdravotnictví. Manažerské účetnictví – manažerský pohled na správu nákladů. Nákladové položky ve výkazu zisku a ztráty.

•Finanční řízení organizace – zdroje financování, náklady na cizí kapitál, optimalizace kapitálové struktury. Aktivní a pasivní působení finanční páky, daňový štít. Přehled o peněžních tocích (přímá a nepřímá metoda).

•Finanční výkazy, podmínky jejich vzniku, rozsah a další provázanost – CF, Rozvaha a VZZ. Příprava podkladů pro finanční analýzu organice.

•Finanční analýza - hodnotové a poměrové ukazatele, bonitní a bankrotní modely. Procesní pohled na výsledky finanční analýzy. Rozvojové tendence organizace.

•Controlling a interní audit ve zdravotnických zařízeních. KPI a optimalizační postupy.

Osnova cvičení:

•Rozprava o možnostech využití různých typů právních forem podnikání ve zdravotnictví. Výběr vhodného typu pro vlastní případovou studii.

•Návrh organizační struktury organizace – odhad maximální produkční kapacity organizace. Aplikace Porterova modelu 5 sil k definici možných hrozeb konkurenčního prostředí.

•Definice potřebného majetku pro zahájení činnosti organizace. Plán zásob a dalších aktiv pro zajištění chodu organizace v čase.

•Tvorba investičního plánu (vč. odpisového plánu). Pro nákladnější aktiva kalkulace NPV, TCO apod. a racionalizace fiktivního nákupu.

•Komplexní projekce výnosových a nákladových položek ve zdravotnickém zařízení.

•Variantní plánování výnosů a nákladů, kalkulace bodu zvratu (heterogenní produkce). Optimalizace nákladových položek s ohledem na výsledky BZ a produkční kapacitu organizace.

•Další modelace výnosů a nákladů. Tvorba zjednodušeného VZZ, návrh rozvahy a výkazu peněžních toků – rozšíření modelu na 5 let (při zajištění podmínky provázanosti výkazů).

•Kalkulace základních ukazatelů finanční analýzy na případové studii a jejich interpretace.

•Optimalizační zásahy do podnikatelského plánu na základě výsledků finanční analýzy, korekce původního designu (nákladové a výnosové položky, rozsah aktiv, způsoby financování apod.) a diskuse vlivu dílčích změn na finální výsledky FA.

•Finální prezentace podnikatelského plánu, diskuse slabých a silných stránek projektu.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura

[1]BOROVSKÝ, Juraj a Věra DYNTAROVÁ. Ekonomika zdravotnických zařízení. 2., přeprac. vyd. V Praze: České vysoké učení technické, 2012. ISBN 978-80-01-05055-2.

[2]KOVAŘÍK, Pavel. Manažerská ekonomika. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2015. ISBN 978-80-87839-56-0.

[3]KALOUDA, František. Finanční analýza a řízení podniku, třetí rozšířené vydání. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017.

[4]SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 5., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3494-1.

Doporučená literatura

[5]ŠTENGLOVÁ, Ivana. Zákon o obchodních korporacích: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-540-4.

[6]SLOUKA, David. Vedení a marketing malých zdravotnických zařízení: příručka pro praxi. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0469-7.

[7]PFANNSTIEL, Mario A.; RASCHE, Christoph. Service Business Model Innovation in Healthcare and Hospital Management. Springer, 2017.

[8]REITER, Kristin Leanne; SONG, Paula H. Gapenski's Fundamentals of Healthcare Finance. Health Administration Press, 2018.

Studijní pomůcky

Opory určené pro kombinovanou formu studia a prezentace zveřejněné na webových stránkách předmětu.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7789706.html