Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ekonomické aspekty zdravotnictví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMS1EKZ Z,ZK 5 2P+2S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základy ekonomie zdravotní péče, umožňuje pochopení základních přístupů ke zkoumání zdravotnictví jako významného odvětví národního hospodářství. Představuje problematiku trhu ve zdravotnictví, výskyt dílčích tržních struktur ve zdravotnictví, nabídku zdravotní péče, poptávku po zdravotní péči a její specifika a seznamuje studenty s nástroji pro racionalizaci nabídky a poptávky. Dále je v rámci předmětu probírána problematika veřejného statku, studenti jsou seznámeni s konceptem selhávání trhu a jeho podobami.

Z hlediska makroekonomie se předmět zabývá především zdravotnictvím jako součástí národního hospodářství, významem veřejného sektoru v národním hospodářství, funkcemi veřejného sektoru. Je představena role státu v národním hospodářství. V rámci předmětu je probráno i financování zdravotní péče – zdroje, finanční toky a formy plateb. Studenti jsou rovněž v rámci předmětu seznámeni se základními makroekonomickými pojmy, jako je inflace, nezaměstnanost a hrubý domácí produkt.

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni lépe porozumět fungování ekonomického systému jako celku a ekonomickým aspektům zdravotnictví.

Požadavky:

Předmět je ukončen zápočtem a zkouškou.

Zápočet je podmíněn docházkou na semináře (max. 2 absence).

Zároveň se píší v průběhu semestru dva zápočtové testy, u každého testu musí být úspěšnost min. 50 % (každý test max. 25 bodů, úspěšnost min. 12,5 bodu z každého testu).

Zkouška je ústní (max. 50 bodů).

Hodnocení podle stupnice ECTS.

Osnova přednášek:

•Úvod do ekonomie - základní ekonomické pojmy (původ ekonomie jako vědy, stručný vývoj ekonomického myšlení, potřeby, statky, služby, zdravotnictví, ekonomie zdravotní péče, stavové a tokové veličiny, průměrné, mezní a celkové veličiny).

•Ekonomický systém a jeho prvky. Ekonomická podstata zdravotních služeb.

•Poptávka po zdravotní péči a její specifika. Faktory ovlivňující poptávku, elasticita poptávky.

•Nabídka zdravotní péče, faktory ovlivňující úroveň nabídky.

•Dokonalá konkurence, základní charakteristika dokonale konkurenčního prostředí, rovnováha na dokonale konkurenčním trhu. Nedokonalá konkurence a její formy – základní charakteristika, podmínky vzniku nedokonalé konkurence

•Nedokonalá konkurence (monopol, oligopol, monopolistická konkurence), tržní selhání. Příklady nedokonalé konkurence ve zdravotnictví.

•Veřejné statky. Externality.

•Stát a veřejný sektor.: Význam veřejného sektoru v národním hospodářství. Funkce veřejného sektoru. .

•Role státu v národním hospodářství, pluralita přístupů

•Hospodářská politika, její cíle a nástroje. Měření výkonnosti ekonomiky státu, hrubý domácí produkt. Výdaje na zdravotnictví vyjádřené podílem na HDP.

•Fiskální politika. Veřejné rozpočty. Státní rozpočet, jeho příjmy a výdaje. Financování zdravotní péče v ČR, zdroje, finanční toky, formy plateb.

•Systém veřejného zdravotního pojištění a postavení zdravotních pojišťoven v systému.

•Trh práce, specifika trhu práce ve zdravotnictví. Nezaměstnanost a její důsledky. Situace na trhu práce ve zdravotnictví.

•Inflace, měření inflace, příčiny a důsledky inflace. Dopady inflace na zdravotnictví.

Osnova cvičení:

•Posuny křivek poptávky a nabídky, procvičení determinantů křivek, aplikace cenové elasticity poptávky.

•Faktory ovlivňující poptávku pacientů, elasticita poptávky. Role lékařů při formování poptávky.

•Faktory ovlivňující úroveň nabídky zdravotní péče. Racionalizace nabídky zdravotní péče – nástroje regulace.

•Dokonalá konkurence - grafické znázornění, výpočet optimálního množství, pokud firma max. zisk, formování nabídky

•Nedokonalá konkurence v praxi I. - Monopol, monopolistická konkurence a oligopol. Příklady, maximalizace zisku, grafické znázornění.

•Nedokonalá konkurence v praxi II. – Oligopolní tržní struktura – druhy oligopolu, formování nabídky v oligopolu

•Veřejné statky a jejich klasifikace. Problém „černých pasažérů“. Externality a jejich klasifikace.

•Workshop na téma „Jaká je role státu v ekonomice, hlavní znaky veřejného sektoru“

•Národní hospodářství a kritéria jeho členění. Ziskový sektor, neziskový sektor.

•Hrubý domácí produkt – tvorba a měření HDP.

•Porovnání zdravotních pojišťoven v ČR – hospodaření, konkurence, benefity.

•Charakteristika veřejných financí, struktura veřejných financí, soustava veřejných rozpočtů. Státní rozpočet ČR. Kapitoly státního rozpočtu.

•Trh práce. Specifika trhu práce ve zdravotnictví. Nezaměstnanost - měření, členění, náklady nezaměstnanosti.

•Inflace - měření inflace, vývoj inflace v ČR, příčiny inflace.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura

[1]BRČÁK, Josef, SEKERKA, Bohuslav, SEVEROVÁ, Lucie, STARÁ, Dana: Makroekonomie: Makroekonomický přehled. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020. ISBN 978-80-7380-831-0

[2]MALÝ, Ivan a Zuzana KOTHEROVÁ, a kol. Zdravotní politika a její ekonomická dimenze. Brno: Masarykova univerzita. 2015.

[3]PEKOVÁ, J., JETMAR, M., TOTH, P.: Veřejný sektor, teorie a praxe v ČR. Praha: Wolters Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-209-4.

Doporučená literatura

[4]JACKSON, D.: Healthcare Economics Made Easy, third edition. Scion Publishing Ltd., 2021. ISBN 9781911510826

[5]BERNELL, S.: Health Economics: Core Concepts and Essential Tools. Health Administration, 2016. Press, ISBN 978-1567937558.

[6]HOŘEJŠÍ Bronislava, SOUKUPOVÁ Jana, MACÁKOVÁ Libuše, SOUKUP Jindřich: Mikroekonomie (6. aktualizované a doplněné vydání). Praha: Management Press, 2018. ISBN 978-80-7261-538-4

[7]MACÁKOVÁ, Libuše. Mikroekonomie: základní kurz. 11. vyd. Slaný: Melandrium, 2009. ISBN 978-80-86175-70-6.

Studijní pomůcky

Opory určené pro kombinovanou formu studia a prezentace zveřejněné na webových stránkách předmětu.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7789006.html