Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Angličtina P2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
804XAP2 Z 2 0P+2C česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 804XAP2 je, že si student v některém z předchozích semestrů zapsal předmět 804XAP1
Zápis předmětu 804XAP2 musí předcházet zápisu předmětu 804XAP3 v některém z předchozích semestrů.
Garant předmětu:
Hana Čápová
Přednášející:
Karolina Beauxisová
Cvičící:
Karolina Beauxisová
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Kurz navazuje na AP1 - rozšiřuje práci se subtechnickými texty a seznamuje s odbornými texty. Dle potřeby opakuje a dále prohlubuje vybrané gramatické jevy typické pro odborný styl, zejména syntax. Zaměřuje se i na další typické slohové a funkční útvary (např. popis experimentů a procesů, eventuálně „případové studie“ - case study apod.). Klade stále větší důraz na samostatnou práci již s jazykově náročnějším textem. Rozšiřuje obecně technickou slovní zásobu a uvádí odbornou terminologii některých vědních oborů. Zabývá se základy textové gramatiky (stavba věty a odstavce, koheze a koherence). Součástí kurzu je samostatný ústní a písemný projev.

Požadavky:

zápočet z kurzu AP1

Osnova přednášek:

Popis předmětu a procesu, popis experimentu, případová studie. Základy textové gramatiky, stavba odstavce, koheze a koherence. Rozlišení formálního a neformálního jazyka, výběr vhodných jazykových prostředků pro různé účely v písemné i ústní komunikaci.

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Znalosti:

Morfologické, syntaktické a lexikální, zejména: slovesné časy, stavba souvětí, cizí slova, základní terminologie fyzikální a chemická, základy textové gramatiky.

Schopnosti:

Zvolit přiměřené jazykové prostředky pro formální komunikaci ústní i písemnou, číst s porozuměním a interpretovat obecně technický text.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Firth et al.,Cambridge Academic English Advanced, Cambridge University Press 2012

[2] učební materiály katedry jazyků, k dispozici na katedře a na webových stránkách vyučujících, vzniklo 2014 na KJ FJFI ČVUT

[3] D. Clarke, Homepage, 2018 http://people.fjfi.cvut.cz/clarkdun/ [online] acccessed 28.05.2018

Doporučená literatura:

[4] M. Hewings, Advanced English Grammar, Cambridge University Press 2010

[5] C. Macingtosh, Camdridge Advanced Learner's Dictionary, Cambridge University Press 2013

Studijní pomůcky:

jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7696206.html